Archives par mot-clé : poète géorgien

POEME DE NIKOLOZ BARATASHVILI (BARATACHVILI) MEDITATION SUR LES BORDS DU MTKVARI ნიკოლოზ ბარათაშვილი

*****
POEME DE NIKOLOZ BARATASHVILI
POEME DE NIKOLOZ BARATACHVILI
ნიკოლოზ ბარათაშვილი
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

POEME DE NIKOLOZ BARATACHVILI NIKOLOZ BARATASHVILI
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

POEME DE NIKOLOZ BARATACHVILI - POEME DE NIKOLOZ BARATACHVILI NIKOLOZ BARATASHVILI

____________________________________________________________

POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

NIKOLOZ BARATASHVILI
NIKOLOZ BARATACHVILI
ნიკოლოზ ბარათაშვილი

1817 წლის 4 დეკემბერი – 1844 წლის 21 ოქტომბერი
4 décembre 1817 – 21 octobre 1844

Nikoloz Baratachvili

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

__________________________________________________________________

MEDITATION SUR LES BORDS DU MTKVARI
ფიქრნი მტკვრის პირას

de Nikoloz Baratashvili

***

(Le Mtkvari est aussi appelé Koura თურქ – Il traverse notamment la capitale Tbilissi)

წარვედ წყალის პირს სევდიანი ფიქრთ გასართველად,
ts’arved ts’q’alis p’irs sevdiani pikrt gasartvelad,
Mes pas lourds m’avaient conduit vers les eaux fraîches,
აქ ვეძიებდი ნაცნობს ადგილს განსასვენებლად;
ak vedziebdi natsnobs adgils gansasveneblad;
Ici, à la recherche d’un lieu pour me détendre.
აქ ლბილს მდელოზედ სანუგეშოდ ვინამე ცრემლით,
ak lbils mdelozed sanugeshod viname tsremlit,
Ici une vive mélancolie me submergeait de larmes pourtant,
აქაც ყოველი არემარე იყო მოწყენით;
akats q’oveli aremare iq’o mots’q’enit;
Partout les flots participaient à ma peine ;
ნელად მოღელავს მოდუდუნე მტკვარი ანკარა
nelad moghelavs modudune mt’k’vari ank’ara
Et dans les eaux profondes du Mtkavari
და მის ზვირთებში კრთის ლაჟვარდი ცისა კამარა.
da mis zvirtebshi k’rtis lazhvardi tsisa k’amara.
Se perdaient même les reflets du ciel d’été.
იდაყვ-დაყრდნობილ ყურს უგდებ მე მისსა ჩხრიალსა
idaq’v-daq’rdnobil q’urs ugdeb me missa chkhrialsa
Agenouillé, ô fleuve, soumis à ton écoute
და თვალნი რბიან შორად, შორად, ცის დასავალსა!
da tvalni rbian shorad, shorad, tsis dasavalsa!
Mes yeux rougis attendent des réponses !
ვინ იცის, მტკვარო, რას ბუტბუტებ, ვისთვის რას იტყვი?
vin itsis, mt’k’varo, ras but’but’eb, vistvis ras it’q’vi?
Mtkvari, que sais-tu donc sur la vie ?
მრავალ დროების მოწამე ხარ, მაგრამ ხარ უტყვი!..
mraval droebis mots’ame khar, magram khar ut’q’vi!..
Toi, qui martyr t’es retrouvé à tant de reprises !
არ ვიცი, ამ დროს ჩემს წინაშე ჩვენი ცხოვრება
ar vitsi, am dros chems ts’inashe chveni tskhovreba
Quelle est cette vie triste et vaine
რად იყო ფუჭი და მხოლოდა ამაოება?..
rad iq’o puch’i da mkholoda amaoeba?..
Qui embrume notre esprit ?
მაინც რა არის ჩვენი ყოფა — წუთისოფელი,
maints ra aris chveni q’opa — ts’utisopeli,
Quelle est notre vie – qu’est-ce que le monde,
თუ არა ოდენ საწყაული აღუვსებელი?
tu ara oden sats’q’auli aghuvsebeli?
N’est-ce pas juste un vase sans fond ?
ვინ არის იგი, ვის თვის გული ერთხელ აღევსოს,
vin aris igi, vis tvis guli ertkhel aghevsos,
Qui est-il ce cœur à la recherche du bonheur,
და რაც მიეღოს ერთხელ ნატვრით, ისი ეკმაროს?
da rats mieghos ertkhel nat’vrit, isi ek’maros?
Et qu’en fait-il quand il l’obtient enfin ?
თვითონ მეფენიც უძლეველნი, რომელთ უმაღლეს
tviton mepenits udzlevelni, romelt umaghles
Les rois eux-mêmes ne sont pas meilleurs
არც ვინღა არის, და წინაშე არც ვინ აღუდგეს,
arts vingha aris, da ts’inashe arts vin aghudges,
Qui, même ayant acquis de belles gloires,
რომელთ ხელთ ეპყრასთ უმაღლესი სოფლის დიდება,
romelt khelt ep’q’rast umaghlesi soplis dideba,
Cherchent toujours des conquêtes nouvelles,
შფოთვენ და დრტვინვენ და იტყვიან: «როდის იქნება,
shpotven da drt’vinven da it’q’vian: «rodis ikneba,
Ils se fâchent et disent: « Quand ces terres
ის სამეფოცა ჩვენი იყოს?» და აღიძვრიან
is samepotsa chveni iq’os?» da aghidzvrian
Seront-elles donc rattachées au royaume ? » évoquant
იმავ მიწისთვის, რაც დღეს თუ ხვალ თვითვე არიან!..
imav mits’istvis, rats dghes tu khval tvitve arian!..
Leur pays d’aujourd’hui et de demain !
თუნდ კეთილ მეფე როდის არის მოსვენებული?
tund k’etil mepe rodis aris mosvenebuli?
Quand un bon et sage roi est-il en repos ?
მისი სიცოცხლე: ზრუნვა, შრომა და ცდა ქებული;
misi sitsotskhle: zrunva, shroma da tsda kebuli;
Sa vie : des soins, un travail acharné en gardant le sourire ;
მისი ფიქრია, თუ ვით უკეთ მან უპატრონოს
misi pikria, tu vit uk’et man up’at’ronos
Il pense comment faire pour le mieux
თავისს მამულსა, თვისთა შვილთა, რომ შემდგომსა დროს
taviss mamulsa, tvista shvilta, rom shemdgomsa dros
Comme de son propre père, aux enfants de ses enfants
არ მისცეს წყევით თვის სახელი შთამომავლობას!..
ar mistses ts’q’evit tvis sakheli shtamomavlobas!..
Il donne un nom valeureux à la postérité !
მაგრამ თუ ერთხელ უნდა სოფელს ბოლო მოეღოს,
magram tu ertkhel unda sopels bolo moeghos,
Mais si le monde devait s’éteindre,
მაშინ ვიღამ სთქვას მათი საქმე, ვინ სადღა იყოს?..
mashin vigham stkvas mati sakme, vin sadgha iq’os?..
Qui pourra louer ses actes et ses bienfaits ?
მაგრამ რადგანაც კაცნი გვქვიან — შვილნი სოფლისა,
magram radganats k’atsni gvkvian — shvilni soplisa,
Mais parce que nous sommes des hommes, des enfants de ce monde,
უნდა კიდეცა მივდიოთ მას, გვესმას მშობლისა.
unda k’idetsa mivdiot mas, gvesmas mshoblisa.
Nous devrions écouter les leçons des anciens.
არც კაცი ვარგა, რომ ცოცხალი მკვდარსა ემსგავსოს,
arts k’atsi varga, rom tsotskhali mk’vdarsa emsgavsos,
Un homme ne peut pas être comme un mort,
იყოს სოფელში და სოფლისთვის არა იზრუნვოს!
iq’os sopelshi da soplistvis ara izrunvos!
Être dans le monde et ne pas se soucier du monde !
*****
POEME DE NIKOLOZ BARATASHVILI
POEME DE NIKOLOZ BARATACHVILI
ნიკოლოზ ბარათაშვილი
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

POEME DE NIKOLOZ BARATACHVILI NIKOLOZ BARATASHVILI
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

TBILISSI – Poème de Paolo Iashvili პაოლო იაშვილი

*****
POEME DE PAOLO IASHVILI
პაოლო იაშვილი
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

TBILISSI - Poème de Paolo Iashvili პაოლო იაშვილი
Géorgie
საქართველო

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

TBILISSI - Poème de Paolo Iashvili პაოლო იაშვილი

____________________________________________________________

POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

PAOLO IASHVILI
პაოლო იაშვილი

29 juin 1894 – 22 juillet 1937
29 ივნისი 1894 –  22 ივლისი 1937

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

Paolo Iashvili Trad Jacky Lavauzelle

__________________________________________________________________

TBILISSI
თბილისი

Les Bains de Tbilissi – Photo J L

 

*****

მინდა ავვარდე მამადავითზე,
minda avvarde mamadavitze,
Je voudrais partir,
იქ აირჩიე, სულო ბინა შენ;
ik airchie, sulo bina shen;
Trouver un refuge ;
მინდა უეცრად მუხლზე დავეცე
minda uetsrad mukhlze davetse
Je veux soudainement m’agenouiller
ჩემი თბილისის და მზის წინაშე.
chemi tbilisis da mzis ts’inashe.
Devant toi, Tbilissi, et devant le soleil.
ჩემო ქალაქო! არ დამაკელი
chemo kalako! ar damak’eli
Ma ville ! Tu ne m’as rien caché
შენ სიხარული მზისგან ფერილი,
shen sikharuli mzisgan perili,
Tu es la joie qu’apporte le soleil,
თავზე გადგია, როგორც კანკელი,
tavze gadgia, rogorts k’ank’eli,
Sur le dessus de la croix,
ცა მოელვარე და აჟღერილი.
tsa moelvare da azhgherili.
Ton ciel est brillant et vibrant.
ვხედავ, ურმები ლორთქა თივებით
vkhedav, urmebi lortka tivebit
Je vois les charrettes chargées de foin
გზას ახარებენ აჭრიალებით;
gzas akhareben ach’rialebit;
Enthousiasmer ce chemin de terre ;
მტკვარს მოჰყვებიან ფიჭვის ტივები,
mt’k’vars mohq’vebian pich’vis t’ivebi,
La Mtkvari charrie ses lourds chargements de pin,
ვით მოცურავე თეთრი ქალები.
vit motsurave tetri kalebi.
Comme des femmes blanches qui nagent.
სდუღან ოქროს და წითელ ღვარებად
sdughan okros da ts’itel ghvarebad
De fortes rouges vagues d’or
კვირა დღეებით შენი ქუჩები,
k’vira dgheebit sheni kuchebi,
Egaient tes ruelles dominicales,
და იცვლებიან ოხშივარებად
da itsvlebian okhshivarebad
Et les brumes partent en paix
შენს გარეშემო მთები თუჯების.
shens gareshemo mtebi tujebis.
Au-delà des montagnes qui t’entourent.
შენს ალაყაფთან მსურს დავალაგო
shens alaq’aptan msurs davalago
C’est en ton cœur, Ma ville, que les vers
ლექსები, როგორც სისხლის წვეთები…
leksebi, rogorts siskhlis ts’vetebi…
De mes poèmes ressemblent aux gouttes de sang …
მილიონ ხმებით სავსე ქალაქო,
milion khmebit savse kalako,
Ô ville pleine de ces millions de voix,
დიდი სატახტო ხარ პოეტების.
didi sat’akht’o khar p’oet’ebis.
Tu es le grand maître des poètes.
*****
POEME DE PAOLO IASHVILI
პაოლო იაშვილი
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

TBILISSI - Poème de Paolo Iashvili პაოლო იაშვილი

 

L’AIGLE არწივი Poème Géorgien de VAJA-PCHAVELA ვაჟა ფშაველა DER ADLER – A ÁGUIA – L’AQUILA

 

*****
POEME DE VAJA-PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

Vaja-Pchavela
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

Poème de vaja-pchavela

____________________________________________________________

POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

VAJA-PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა

 26 juillet 1861 – 10 juillet 1915
26 ივლისი, 1861 – 10 ივლისი, 1915

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

__________________________________________________________________

L’AIGLE
არწივი
Artsavi

არწივი ვნახე დაჭრილი,
Artsivi vnakhe dachrili,
Un aigle se débattait, blessé,
ყვავ-ყორნებს ეწოდათ,
Qvav-qornebs etsodat,
Parcourant les champs de fleurs,
ეწვია ბეჩავს ადგომა,
Etsvia bechavs adgoma,
Voulant regagner son ciel,
მაგრამ ვეღარა დგებოდა,
Magram veghara dgeboda,
Mais je ne supporte plus
ცალმხრივ მხარს მიწაზე მიტევევს,
Tsalmkhriv mkhars mitsaze mitevevs,
De le voir ainsi clouer au sol, inexorablement,
გულისპირს სისხლი სცხე.
Gulispirs siskhli stskhe.
Le sang au coeur.
ვაჰ, დედას თქვენი, ყოვებო,
Vah, dedas tkveni, qovebo,
Ah ! Notre mère à nous tous,
ცუდი დრო ჩაგიგდათ ხელადა,
Tsudi dro chagigdat khelada,
Le temps mauvais est pour toi venu,
თორო ვნახავდი თქვენს ბუმბულს
Toro vnakhavdi tkvens bumbuls
Jamais plus je ne verrai tes larges plumes
გაშლილს, გაფანტავს
Gashlils, gapantav
S’étendre sur le ciel et glisser vers l’infini.

****

A ÁGUIA

Uma águia lutou, feriu,
Vagando pelos campos de flores,
Desejando retornar ao céu,
Mas eu não aguento mais
Para vê-lo assim pregado ao chão,
Inexoravelmente, o sangue no coração.
Ah! Nossa mãe,
O mau tempo é para você vir
Nunca mais vou ver suas penas largas
Espalhadas pelo céu e deslizar para o infinito.

**

L’AQUILA

Un’aquila lottò, ferì, vagando
Per i campi di fiori,
Desiderando tornare ai suoi cieli,
Ma non sopporto più
Per vederlo così inchiodato a terra,
Inesorabilmente, il sangue nel cuore.
Ah! Nostra madre,
Il maltempo è per te, vieni
Non vedrò mai più le tue penne
Sparse nel cielo e scivolare verso l’infinito.

**

DER ADLER

Ein Adler kämpfte, verwundet,
Durchstreifte die Blumenfelder und wünschte,
Zu seinen Himmeln zurückzukehren,
Aber ich kann es nicht mehr aushalten
Ihn zu sehen, so unentrinnbar das Blut im Herzen
Auf den Boden genagelt.
Ah! Unsere Mutter,
Das schlechte Wetter ist für dich gekommen,
Nie wieder werde ich deine breiten Federn über den Himmel
Streichen sehen und in die Unendlichkeit gleiten.

*****
POEME DE VAJA-PCHAVELA
ვაჟა ფშაველა
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

Vaja-Pchavela
Géorgie
საქართველო

Poème de Ilia TCHAVTCHAVADZE – ილია ჭავჭავაძე – Le Printemps – 1861

*****
POEME DE ILIA TCHATCHAVADZE
ილია ჭავჭავაძე
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

SCENES DE LA VIE GEORGIENNE 1862 par Henri Cantel
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

Poème de Ilia Tchavtchavadze

____________________________________________________________

POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

ILIA TCHAVTCHAVADZE
Saint Élie le Juste
ილია ჭავჭავაძე

27 ოქტომბერი, 1837 – 30 აგვისტო, 1907
27 octobre 1837 – 30 août 1907

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

__________________________________________________________________

LE PRINTEMPS
გაზაფხული
1861

ტყემ მოისხა ფოთოლი,
La forêt se recouvre de son épais feuillage
Tqem moiskha potoli,
აგერ მერცხალიც ჭყივის,
Ager mertskhalits chqivis,
D’où s’échappe le chant d’une hirondelle,
ბაღში ვაზი ობოლი
Baghshi vazi oboli
Du grand jardin de feuilles de vignes orphelines
მეტის ლხენითა სტირის.
Metis lkhenita stiris.
S’écoulent lentement les larmes des collines.
აყვავებულა მდელო,
Aqvavebula mdelo,
Épanouies autour des vertes prairies,
აყვავებულან მთები;
Aqvavebulan mtebi;
Les montagnes regorgent d’une puissante énergie ;
მამულო საყვარელო,
Mamulo saqvarelo,
Ô mon beau pays,
შენ როსღა აყვავდები?
Shen rosgha aqvavdebi?
Respireras-tu encore ainsi ?

**

28 იანვარი, 1861 წ.
28 janvier 1861
პეტერბურგი
Petersburg

*****
POEME DE ILIA TCHATCHAVADZE
ილია ჭავჭავაძე
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

******

SCENES DE LA VIE GEORGIENNE 1862 par Henri Cantel
Géorgie
საქართველო

POEME DE NIKOLOZ BARATACHVILI (BARATASHVILI)- LA BOUCLE D’OREILLE – 1839 – საყურე – O brinco

*****
POEME DE NIKOLOZ BARATASHVILI
POEME DE NIKOLOZ BARATACHVILI
LA BOUCLE D’OREILLE – 1839
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

POEME DE NIKOLOZ BARATACHVILI NIKOLOZ BARATASHVILI
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

POEME DE NIKOLOZ BARATACHVILI - POEME DE NIKOLOZ BARATACHVILI NIKOLOZ BARATASHVILI

____________________________________________________________

POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

NIKOLOZ BARATASHVILI
NIKOLOZ BARATACHVILI
ნიკოლოზ ბარათაშვილი

1817 წლის 4 დეკემბერი – 1844 წლის 21 ოქტომბერი
4 décembre 1817 – 21 octobre 1844

Nikoloz Baratachvili

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

__________________________________________________________________

LA BOUCLE D’OREILLE
საყურე
O brinco
1839

Anselme Feuerbach – Jeune Femme portant une boucle d’oreille – Détail

 

ვითა პეპელა
vita pepela
Au vif papillon
Uma borboleta rápida, 
არხევს ნელნელა
arkhevs nelnela
Fais ralentit son vol
Abrandar o seu voo
სპეტაკს შროშანას, ლამაზად ახრილს,
spetaks shroshanas, lamazad akhrils,
Au pétillant muguet, magnifiquement s’accorde,
No lírio cintilante, concorda lindamente
ასე საყურე,
ase saqure,
La boucle d’oreille,
O brinco,
უცხო საყურე,
utskho saqure,
L’étrange boucle d’oreille,
O estranho brinco
ეთამაშება თავისსა აჩრდილს.
etamasheba tavissa achrdils.
Joue avec les ombres.
Brinque com as sombras.
ნეტავი იმას,
net’avi imas,
Sera bienheureux
Será abençoado, 
ვინც თავისს სუნთქვას
vints taviss suntkvas
Celui qui la touche
Aquele que a toca 
შენსა ჩრდილშია მოიბრუნებდეს!
shensa chrdilshia moibrunebdes!
Et sortira de l’ombre !
E sairá das sombras!
შენის შერხევით,
shenis sherkhevit,
Comme bercé par les vents,
Como balançado pelos ventos,
სიო-მობერვით
sio-mobervit
Ton doux balancement
Seu balanço suave, 
გულისა სიცხეს განიგრილებდეს!
gulisa sitskhes ganigrilebdes!
Fais refroidir le cœur ardent !
Faz corações  legal !
ჰოჲ, საყურეო,
hoჲ, saqureo,
O boucle d’oreille,
O brinco,
გრძნებით ამრევო,
grdznebit amrevo,
Comment un tel cœur défaillant
Como um coração tão fracassado
ვინ ბაგე შენს ქვეშ დაიტკბარუნოს?
vin bage shens kvesh dait’k’barunos?
Peux-tu réanimer ?
Você pode ressuscitar?
მუნ უკვდავების
mun ukvdavebis
Est-ce de l’immortalité
A imortalidade está
შარბათი ვინ სვის?
sharbati vin svis?
Qui circule en tes veines ?
Fluindo em suas veias?
ვინ სული თვისი ზედ დაგაკონოს?
vin suli tvisi zed dagakonos?
Quelle âme peut donner davantage ?
Que alma pode dar mais?
1839 წ.
Année 1839
Ano de 1839
*****
POEME DE NIKOLOZ BARATACHVILI – LA BOUCLE D’OREILLE – 1839
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

 

POEME DE NIKOLOZ BARATACHVILI - LA BOUCLE D'OREILLE - 1839