Archives de catégorie : art

INTERVIEW de Mariam KANDIASHVILI – LES GRANDES PORTES NOIRES DU MONDE – მარიამ ყანდიაშვილი – THE GREAT BLACK DOORS OF THE WORLD – მსოფლიოს დიდი შავი კარები

   *****LES SUBLIMES COULEURS DE DALI PODIASHVILI - დალი ფოდიაშვილი- PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO 
https://www.facebook.com/mariamkandiashviliart/

____________________________________________________________

ARTISTE GEORGIEN
ქართველი მხატვარი
[kartveli mkhat’vari]

Mariam KANDIASHVILI 
მარიამ ყანდიაშვილი

****

LES GRANDES PORTES NOIRES DU MONDE
მსოფლიოს დიდი შავი კარები
THE GREAT BLACK DOORS OF THE WORLD

********************************


Je tiens tout d’abord à remercier Mariam pour sa gentillesse et le temps apporté pour la réalisation de cet interview sur de nombreux aspects de son art qui fait d’elle une des artistes majeures de notre époque.
First of all, I would like to thank Mariam for her kindness and the time given for the realization of this interview on many aspects of her art which makes her one of the major artists of our time.

Jacky Lavauzelle
******************************

LA FORMATION ARTISTIQUE
მხატვრული სწავლება
Artistic training

Question JL
როგრია თქვენი მხატვრული სწავლება?
Marina, quel est ton parcours artistique ?
Marina, what is your artistic background?

MARIAM :
ჩემი მხატვრული სწავლება შედგება სამი კომპონენტისგან.
1. ყოველდღიური მუშაობა
2. მუდმივი ექსპერიმენტები თემებთან, მასალასთან ხელოვნების სხვადასხვა მედიუმებთან.
3. ახალი შთაგონების ძიება ყველგან და ყოველთის რაც შეიძლება მეტი ინფორმაციის მიღება და შემდეგ მისი რეკერეაცია სხვადასხვა ფორმაში
.
Ma formation artistique comprend trois composantes.
1. Travail quotidien
2. Expérimentation constante avec des sujets, des matériaux et divers supports.
3. Chercher partout de nouvelles sources d’inspiration et obtenir le plus d’informations possible, puis recréez-les sous diverses formes.

My artistic training consists of three components.
1. Everyday work
2. Constant experimentation with topics, materials, and various media.
3. Search for new inspiration everywhere and get as much information as possible and then recreate it in a variety of forms

LES SOURCES D’INSPIRATION
შთაგონების წყაროები
Sources of inspiration

QUESTION JL
რა არის თქვენი შთაგონების წყარო?
Quelles sont tes sources d’inspiration ?
What is your source of inspiration?

MARIAM :
შთაგონება არის ხშირად არაკონტროლირებადი, საჩუქარი მატერიალური ან ფიზიკური სამყაროდან რომელიც უეცრად მოდის. მაგრამ გამოცდილებასთან ერთად ხელოვანი სწავლობს თუ როგორ გამოიწვიოს ან სად მოძებნოს შთაგონება ჩემთვის ეს არის პირველ რიგში პოეზია და მითოლოგია ასევე სიზმრები და მედიტაციის დროს დანახული ხილვები.
L’inspiration est un cadeau souvent incontrôlable du monde matériel ou physique. Mais avec l’expérience, l’artiste apprend à la diriger ou à trouver l’inspiration ; pour moi, il s’agit principalement de poésie et de mythologie, ainsi que de rêves et de visions de mes méditations.

Inspiration is an often uncontrollable gift from the sudden material or physical world. But with experience, the artist learns to lead or find inspiration ; for me: it is mainly poetry and mythology, as well as dreams and visions of meditation.

LA PLACE DE L’HOMME
ადამიანის ადგილი
The place oh the human

QUESTION JL
როგორ ხედავთ ადამიანის ადგილს ამ სამყაროში?
Comment voyez-vous la place et le rôle de l’homme dans le monde ?
How do you see the place and role of man in the world?

MARIAM
მე მგონია რომ ყველაფერი ერთია და ერთი ყველაფერი აქედან გამომდინარე ადამიანი არის ერთი და ყველაფერიც. მე მჯერა განსხივოსნების და მჯერა ძახილის რომელსაც ქმედებით ანუ შრომით ვპასუხობთ – ადამიანი არის მუშა. ყველა მოვდივართ რაღაცის გასაკეთებლად ვინ აკეთებს კარგს და ვინ ცუდს ეს სხვა საკითხია.
Je pense que tout est une seule et même chose, donc l’homme est un et tout. Je crois en l’excitation et en l’exclamation avec laquelle nous répondons par l’action ou le travail – l’homme est un travailleur.
I think that everything is one and all one thing, so man is one and all. I believe in excitement and I believe in the exclamation we respond to by action or labor – man is a worker.

L’URGENCE
მოქმედების აუცილებლობა
The urgency

LA LIGNE GENETIQUE ET LA LIGNE SPIRITUELLE
THE GENETIC LINE AND THE SPIRITUAL LINE

QUESTION JL
d’où vient cette urgence perceptible dans chacune de tes toiles ? Comment vois-tu l’évolution de ce monde ?
where does this perceptible urgency come from in each of your canvases? How do you see the evolution of this world?

MARIAM
Je crois en deux lignées- une génétique et une spirituelle.
I believe in two bloodlines – one genetic and one spiritual.
Tous les êtres humains sont le produit de la lignée génétique, de la représentation de leurs ancêtres et de l’histoire de la famille, de la tribu, du pays, du continent et du monde. La lignée spirituelle est autre chose car elle n’a ni frontières ni limites ; elle unit les gens à travers le temps et l’espace en utilisant des œuvres d’art, des idées, des vues philosophiques, un artiste donne la vie à un autre à travers son art et c’est ainsi que nous obtenons notre lignée spirituelle. Nous établissons des liens avec des personnes qui vivent il y a des siècles. Elles nous aident dans notre travail aujourd’hui et nous espérons aider les futurs artistes de demain.
All human beings are product of genetic bloodline, representation of their ancestors and history of family, tribe, country, continent, world.
spiritual bloodline is something else it has no borders or limits, it unites people through time and space with use of artworks, ideas, philosophical views one artist gives life to another through his art and that’s how we get our spiritual bloodline. We find connections with people who lives centuries ago and they help us in our work today and we will hopefully help future artists.

L’EXPRESSION PURE 
სუფთა გამოხატულება
Expression pure

QUESTION JL
Comment contrôles-tu ton pinceau qui semble parfois rentrer en dissidence ?
how do you manage to control your brush which sometimes seems to be in dissidence?

MARIAM
le pinceau n’est pas mon instrument principal, je travaille principalement avec un couteau à palette, mais je pense que le travail s’avère être meilleur lorsque nous perdons le contrôle, lorsque nous entrons dans l’espace au-delà de la conscience et que notre esprit ne dirige ni corps ni cerveau, nous mettons de l’âme et tout le reste obéit, c’est un état trans, dans lequel la propreté et la stratégie sont à la traîne et l’expression pure fait un pas en avant.
brush is not my main instrument, I mostly works with pallet knife, but I think that work turns out to be best when we lose control, when we enter the space beyond consciousness and let our spirit lead not body or brain, we put soul in charge and everything else obeys it, it’s a trans like state in which cleanness and strategy falls behind and pure expression steps forward.

LES COULEURS DOMINANTES
დომინანტური ფერები
The dominant colors

QUESTION JL
ბევრ ფერწერაში ჩანს, რომ ლურჯი და შავი დომინირებს?
Le bleu et le noir semblent dominer dans de nombreuses toiles ?
Blue and black seem to dominate in many paintings?

MARIAM
ეს ფერები ნამდვილად დომინირებენ ამ ეტაპზე, ჩემი ფერი არ მაქვს ფერმწერი ვარ და ყვეა ფერი ჩემია გააჩნია პერიოდს და თემას.
Ces couleurs sont vraiment dominantes à ce stade, mais je n’utilise pas que ces couleurs. Chaque période et chaque thème a une couleur particulière.
These colors are really dominant at this point, but I do not just use these colors. Each period and each theme has a particular color.

QUESTION JL
კაცი ჩაძირული ჩანს კოშმარულ სამყაროში?
L’homme a-t-il sombré dans un monde cauchemardesque ?
Has the human sunk into a nightmarish world?

LES OISEAUX
LES ARTISTES MAUDITS

ჩიტები
შეურაცხყოფილი მხატვრები

THE BIRDS
The accursed artists

Les Oiseaux d’Aristophane
« J’entrevois un grand dessein pour la race des oiseaux : elle deviendrait puissante, si vous m’obéissiez…. « Quel est cet oiseau ? » Et Téléas répond : « C’est un homme sans équilibre, un oiseau qui vole, un être inconsidéré, qui ne saurait jamais rester en place. »
Les Oiseaux – Aristophane
Traduction française par Eugène Talbot.
Théâtre complet d’Aristophane, Alphonse Lemerre, 1897

The Birds of Aristophanes
« I see a great design for the race of birds: it would become powerful, if you obey me …. » What is this bird? « And Téléas answers: « He is a man without equilibrium, a bird that flies, an inconsiderate being, who can never remain in place. »

QUESTION JL
Je voulais aborder avec toi cette large part de ton œuvre sur les oiseaux. Représentent-ils tes aspirations les plus élevées, ton désir de liberté, ta part spirituelle ? Tes oiseaux ressemblent plus à des corbeaux, non ? Il représente je pense plus votre personnalité profonde. Es-tu d’accord avec ça ? Les oiseaux noirs sont souvent liés à l’obscurité et font souvent référence à des crises internes. Cette période correspond-elle à une crise interne chez toi ?
I wanted to come on Birds. Do they represent your highest aspirations, your desire for freedom, your spiritual part? But your birds are more like crows, right? He represents I think more your personality deep. Do you agree with that? But black birds are linked to darkness and often refer to internal crises. Does this period correspond to an internal crisis?
Pour la série Birds, as-tu lu Les oiseaux d’Aristophane : « Je vois un grand dessin pour la race des oiseaux: il deviendrait puissant si vous m’obéissez … » Qu’est-ce que cet oiseau? « Et Téléas répond: » C’est un homme sans équilibre, un oiseau qui vole, un être inconsidéré, qui ne peut jamais rester en place. « For the series of Birds, have you read The Birds of Aristophanes: « I see a great design for the race of birds: it would become powerful, if you obey me …. » What is this bird? « And Téléas answers: « He is a man without equilibrium, a bird that flies, an inconsiderate being, who can never remain in place. »

MARIAM
Birds – une série d’oiseaux appelés Birdland.
Birdland est le projet le plus important sur lequel j’ai travaillé jusqu’à présent. Birdland est une métaphore des artistes de la planète. ARTISTE MAUDIT, artiste maudit, outsider mi-oiseau mi-homme. oiseaux qui symbolisent la divinité. Birdland est le type d’humanoïdes à la moitié de l’oiseau qui sont prêts à voler mais ne peuvent le faire.
Birds – series depicting birds is called Birdland. Birdland is the most important project I have worked on so far. Birdland is a metaphor of artists life on earth, ARTIST MAUDIT a damned artist, outsider half-bird half-man this figure represents artist as half divine creatures that can’t be with humans which in birdland symbolize carnal nature and can’t be with birds which symbolize divinity. Birdland is the lad of half bird humanoids who are desperate to fly but can’t do it.

QUESTION JL
Dans « Le Nid » tu sembles trouver la paix et la sérénité. Tu te positionnes au centre du nid. quel est le protecteur qui te couvre de son aile noire ?
In « nest » you seem to find peace and serenity. you put yourseld in the center of the nest. what is the protector that covers you with his black wing?

MARIAM
Le nid symbolise un abri dans le monde maudit, le seul endroit où les oiseaux peuvent se reposer des terreurs du monde dans lequel ils vivent. C’est un autoportrait avec ma partenaire actuelle, Iva Martashvili, qui est aussi une artiste. Ce tableau est un hymne à l’amour et à la confiance artistique, deux artistes s’entraidant pour grandir et vivre pleinement.
Nest symbolizes a shelter in the damned world, the only place where birdmen can rest from the terrors of the world they live in. It’s a self portrait with my current partner Iva Martashvili who is also an artist, this painting is an ode to love and artistic trust, two artists who help one another to grow and get through life.

L’arbre aux oiseaux – Bird Tree
Huile sur toile – oil on canvas
60x50cm
2018
Dans les rues du Pays des Oiseaux – Huile sur toile
“In the streets of Birdland” – oil on canvas
40×50, 2018
Naissance – Birth
Huile sur toile – Oil on Canvas
100x80cm
2018
Signe de l’oiseau – Sign of the bird
Huile sur toile – oil on canvas
70×50
2019
Le Catcheur d’œuf – The Egg Catcher
Technique mixte sur papier – Mixed media on paper
50×52 – 2018
Danse des oiseaux- ჩიტების ცეკვა Bird Dance
-60×40
Huile sur toile – ტილო ზეთი Oil on canvas
Mère Oiseau – ჩიტი დედები – Bird mothers
60×40
Huile sur toile – ტილო ზეთი – Oil on canvas
Mères Oiseau – ჩიტი დედები – Bird mothers
60×40
Huile sur toile – ტილო ზეთი – Oil on canvas
Le Nid – ბუდე – Nest
60×50
Huile sur toile – ტილო ზეთი – Oil on canvas
Vue du rivage – ხილვა ნაპირზე – Vision on the shore
80×60
Huile sur toile – ტილო ზეთი – Oil on canvas
Oiseau fou du pays des oiseaux – Mad King of Birdland
Technique mixte sur papier – mixed media on paper
2018
Oiseau Générateur – Generator Bird
Technique mixte sur papier – Mixed media on paper
65×57 – 2018
Ciel Ouvert – Open sky
oil on canvas 80×60, 2018
La maison en feu – სახლის დაწვა – Burning down the house
Huile sur toile – ტილო ზეთი – Oil on canvas
30×40
L’Appel – პასუხი ძახილზე – They answered the call
80×100
Huile sur toile – ტილო ზეთი – Oil on canvas

LA FORÊT
ტყე
THE FOREST

Les Esprits de la Terre – Inspiré de l’esprit des Eléments » de Heinrich Heine
Spirits of the earth – inspired by « Elemental spirits » Henrich Heine
Huile sur toile – Oil on Canvas – ტილო ზეთი
Dans la forêt – ტყეში – In the forest
Huile sur toile – ტილო ზეთი – Oil on canvas
30×40

LA VILLE 
ქალაქი
THE TOWN

Detroit
Huile sur toile – Oil on Canvas – ტილო ზეთი
Rue – Street
Huile sur toile – Oil on Canvas – ტილო ზეთი
La neige – Snow
Huile sur toile – Oil on Canvas – ტილო ზეთი
Blues de 2001 – Blues of 2001
Huile sur toile – Oil on Canvas – ტილო ზეთი
Le feu et son ombre – Fire and it’s shadow
Huile sur toile – Oil on Canvas – ტილო ზეთი

POEMES – ROMANS – FILMS
ლექსები – რომანები – ფილმები
Poems – Novels – Movies

Yukio Mishima
LA RECHERCHE D’ABSOLU

Question JL
Tu fais référence dans plusieurs tableaux à Yukio Mishima. Qu’est-ce qui t’intéresse dans cet auteur ?
You refer to Mishima in several paintings what attracts you first in this author?
MARIAM :
Yukio Mishima est un écrivain très important pour moi. On m’a présenté son travail à 15 ans et ma première peinture à grande échelle a été inspirée par son roman « Patriotisme« . Ce qui me fascine chez cet auteur, c’est sa foi. Je l’admire pour devenir ce qu’il est. Il a vécu la vie artistique absolue d’être un artiste dans tout ce qu’il a fait même quand sa mort a été une œuvre d’art. Cette dévotion, ce pouvoir et cette foi me fascinent.
Yukio Mishima is a very important writer to me, I was introduced to his works at the age 15 and my first big scale painting was inspired by his novel « Patriotism » what fascinates me about this author is his faith. I admire him for becoming what he is. He lived the life artistic absolute being artist in everything he did even his death was an artwork, This devotion, power and faith fascinates me.

Le prêtre du temple de Shiga et son amante – Histoire de Yukio Mishima
The Priest of Shiga Temple and his love – story by Yukio Mishima
Huile sur toile – Oil on Canvas – ტილო ზეთი
Le Buffet – Inspiré du poème d’Arthur Rimbaud
Cupboard – inspired by a poem « The Cupboard » by Arthur Rimbaud
Huile sur toile – Oil on Canvas – ტილო ზეთი

LE BUFFET
Arthur Rimbaud

C’est un large buffet sculpté ; le chêne sombre,
Très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens ;
Le buffet est ouvert, et verse dans son ombre
Comme un flot de vin vieux, des parfums engageants ;

Tout plein, c’est un fouillis de vieilles vieilleries,
De linges odorants et jaunes, de chiffons
De femmes ou d’enfants, de dentelles flétries,
De fichus de grand’mère où sont peints des griffons ;

– C’est là qu’on trouverait les médaillons, les mèches
De cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches
Dont le parfum se mêle à des parfums de fruits.

– buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires,
Et tu voudrais conter tes contes, et tu bruis
Quand s’ouvrent lentement tes grandes portes noires.

********

GHOST DOG
ou

LA PHILOSOPHIE DU SAMOURAÏ

Question JL
Dans Ghost Dog ou dans Mishima, il y a cette recherche de perfection et d’engagement. La plupart des samouraïs ont consacré leur vie au bushido, un code strict qui exigeait loyauté et honneur jusqu’à la mort. Est-ce que c’est cet engagement qui t’attire? Est-ce le besoin de contrôler le corps ?
In Ghost Dog or in Mishima, there is this search for perfection and commitment. Most samurai devoted their lives to bushido, a strict code that required loyalty and honor until death. Is this commitment that attracts you? Is this body control?

MARIAM
En ce qui concerne la philosophie du chien fantôme et des samouraïs en général, j’ai une profonde admiration pour cette philosophie et ce style de vie et c’est mon meilleur ami, le réalisateur David Gurgulia, qui m’y a présenté. Je ne pourrais jamais m’identifier ni mon mode de vie à cette « manière de samouraï » parce que je pense qu’il faut être extrêmement fort pour suivre cette voie et aussi pour être une personne très consciente et rationnelle que je ne suis pas. Mais comme ils disent, nous sommes attirés par des choses qui nous ressemblent beaucoup ou qui sont complètement différentes de nous. Dans ce cas, je suis intéressé par la philosophie des samouraïs et par l’idée même de la façon dont on vit par soi-même parce que c’est tellement différent de ce que je suis ou de ce que je fais.
What concerns Ghost dog and samurai philosophy in general I have a pure admiration for this philosophy and lifestyle and my best friend film director David Gurgulia was one who introduced it to me to it. I could never identify myself or my lifestyle to this « way of samurai » because I think that one has to be extremely strong to follow this way and one also has to be very conscious and rational person which i’m not. But as they say we are attracted to stuff that is very much alike us or something that is completely different from us. In this case I am interested in samurai philosophy and the whole idea of self controlled way of living because if it so different from who I am or what I do

Ghost Dog – Inspiré par le film de Jim Jarmusch
Ghost Dog – inspired by Jim Jarmusch
Huile sur toile – Oil on Canvas – ტილო ზეთი
Après-midi de Mishima – Inspiré de la nouvelle de Yukio Mishima « Patriotisme »
Mishima’s afternoon – inspired by « Patriotism » – novel by Yukio Mishima
Oil on Canvas – ტილო ზეთი

LA MORT
& L’INFINI DE L’ÂME

სიკვდილი
THE DEATH

Question JL
სიკვდილი ყოვლისშემძლეა შენს საქმეში. რას ფიქრობ სიკვდილზე?
La mort est omnipotente dans ton travail. Que penses-tu de la mort ?
Death is omnipotent in your work. What do you think about death?

MARIAM
სიკვდილი ისეთივე ყოვლისშემძლეა როგორც სიცოცხლე, როცა ვიბადებით გვგონია რომ ვკდებით და ტერორში ვევლინებით ამ სამყაროს რომელშიც ვიცით რომ მოვკვდებით, სიკვდილი ჩვენი ნაწილია ჩვენ ის თან დაგვაქ ყველგან მაგრამ ეს მხოლოდ გარდაქმნის ნაწილია, ჩემი აზრით სიკვდილი არის მატერიალური სხეულისგან და მისი ლიმიტაციებისგან განთავისუფლება. მჯერა სულის და მისი მუდმივი ცვლილების უსასრულობაში.

La mort est aussi omnipotente que la vie, quand nous naissons pour penser que nous mourons et dans la terreur de ce monde dans lequel nous savons que nous mourons, la mort fait partie de nous, nous sommes partout, mais ce n’est qu’une partie de la transformation, à mon avis, la libération est la libération du corps matériel et de ses limites. Je crois en l’infini de l’âme et son changement constant.
Death is as omnipotent as life, when we are born to think that we are dying and in the terror of this world in which we know we are dying, death is a part of us, we are everywhere, but it is only part of the transformation, in my opinion, death is liberation from the material body and its limits. I believe in the infinity of the soul and its constant change

Prémonition de la guerre – Premonition of war
Huile sur toile – Oil on Canvas – ტილო ზეთი

QUESTION JL
Dans « Premonition of war », parles-tu de la guerre avec la Russie ou s’agit-il de l’état du monde en général ?
In « premonition of war » do you mention war with Russia or is it about world in general?

MARIAM
Cette peinture ne concerne pas vraiment la Russie.
Elle a été peinte accidentellement.
La peinture était donc la première et le nom est venu après. Je ne suis pas sûr de ce dont il s’agit, mais le monde a mal tourné depuis très longtemps et il y a toujours des guerres sous différentes formes.
This painting is not about Russia for sure, It was painted accidentally so painting was first and name came afterwards so I am not sure what it is about but world has gone wrong for a very long time and there is always war around just in different forms
.

Thanatos
Huile sur toile – Oil on Canvas – ტილო ზეთი
Homme émeraude – Emerald man
Technique mixte sur du bois – Mixed media on Wood – შერეული მასალა ხეზე ტილო ზეთი

AUTRES THEMATIQUES
სხვა თემები
other themes

Etrangers – Strangers
Huile sur toile – Oil on Canvas – ტილო ზეთი

L’ENIGME DU HUSSARD 

QUESTION JL
le « Hussard » semble différent des autres peintures. Comment as-tu eu l’idée de peindre ce tableau ?
The « Hussard »seems different from other paintings. where did you get the idea of painting this painting?

MARIAM
En fait, il s’agit d’un très vieux tableau. J’avais environ 16 ans quand je l’ai peint. J’expérimentais différents concepts. J’ai donc eu cette idée de créer une série de portraits représentant chacun un jour de la semaine. Hussard représentait le lundi .
Je ne l’aime pas du tout. Toute cette idée me semble assez banale maintenant.
It is a very old painting, I was about 16 years old when I created it back then I was trying to experiment more with different concepts so I had this idea to create series of portraits each would represent a certain day of the week Hussard was monday.
I don’t like it at all. This whole idea seem pretty banal to me now
.

Hussard – Hussar
Huile sur toile – Oil on Canvas – ტილო ზეთი
Perdus en Asie – Lost in Asia
Huile sur toile – Oil on Canvas – ტილო ზეთი
La diseuse de bonne aventure – Fortuneteller
Huile sur toile – Oil on Canvas – ტილო ზეთი
Dans le futur – In future
Huile sur toile – Oil on Canvas – ტილო ზეთი
Eve et le serpent – ევა და გველი – Eve and snake
50×40
Technique mixte sur toile – შერეული ტექნიკა ტილოზე – Mixed media on canvas

LES PROJETS ARTISTIQUES

QUESTION JL
რა არის თქვენი მხატვრული პროექტები?
Quels sont tes projets artistiques ?
What are your artistic projects?

MARIAM:
ამ ეტაპზე 3 პროექტი მაქვს განხორციელებული.
1. წიგნი a place for us
2, მულტიმედიური სერია ფლორიოგრაფია

და 3. Birdland ასევე მულტიმედიური პროექტი რომელიც ჯერ არ არის დასრულებული
4 წელია მასზე ვმუშაობ და იმედია მალე დავასრულებ
.
À l’heure actuelle, j’ai mis en œuvre 3 projets.
1. réserver une place pour les USA
2, série multimédia floriographie
et 3. Birdland est également un projet multimédia qui n’est pas terminé depuis 4 ans et, qui, je l’espère, sera terminé bientôt.
At the moment I have implemented 3 projects.
1. book a place for us
2, multimedia series floriography
and 3. Birdland is also a multimedia project that has not been completed for 4 years and which, I hope, will be finished soon.

LES VIDEOS & LES RADIOS
Mariam KANDIASHVILI – მარიამ ყანდიაშვილი

Rencontre avec la jeune artiste Mariam Kandiashvili
გაიცანით ახალგაზრდა მხატვარი მარიამ ყანდიაშვილი
Matin GDS – Portrait de Mariam Kandiashvili
GDS დილა – მარიამ ყანდიაშვილის პორტრეტი, თიკო ფრანგიშვილის სიუჟეტი
Mariam Kandiashvili expose à Art Palace
ხელოვნების სასახლე მარიამ ყანდიაშვილის გამოფენას მასპინძლობს
Interprétation du monde de Mariam Kandiashvili
სამყაროს ინტერპრეტაცია მარიამ ყანდიაშვილის ნამუშევრებში/“დილის სამინისტრო“/რადიო იმედი, Radio Imedi
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato-2-10.gif.

Mariam CHAGELISHVILI – UN NOUVEAU MONDE – A NEW WORLD – მარიამ ჩაგელიშვილი – ახალი სამყარო

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato-2-10.gif.

   *****
TBILISSI –  ნარიყალა

LES SUBLIMES COULEURS DE DALI PODIASHVILI - დალი ფოდიაშვილი- PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO 
https://www.facebook.com/mariamchagelishviliart/

LES SUBLIMES COULEURS DE DALI PODIASHVILI - დალი ფოდიაშვილი- PEINTRE GEORGIEN -TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________

ARTISTE GEORGIEN
ქართველი მხატვარი
[kartveli mkhat’vari]

MARIAM CHAGELISHVILI
მარიამ ჩაგელიშვილი

****

UN NOUVEAU MONDE
A NEW WORLD
ახალი სამყარო 

 

********************************

J’ai découvert le monde de Mariam Chagelishvili lors de l’exposition ARTTENT organisée sur la montagne Matstminda qui domine Tbilissi. La création artistique est par définition une transgression de la limite et le créateur se doit d’apporter quelque chose de nouveau, de différent. La féérie dans la peinture géorgienne n’est pas nouvelle, mais elle l’amène vers des contrées des désirs et des phantasmes et dans des mondes où se croisent, peuvent se croiser l’animation, la bande-dessinée.
Mariam, après cette composition si fine et si légère, trouve de la satisfaction, et cette satisfaction elle la transmet de suite au spectateur.
Il y a de l’évidence chez Mariam. Une évidence de talent et une évidence de vision. Nous voyons différemment. Et comme avec les grands auteurs, notre monde s’est enrichi de mondes et de créatures. A nous de les faire vivre ensemble.
I discovered the world of Mariam Chagelishvili during the ARTTENT exhibition organized on the Matstminda mountain that dominates Tbilisi. Artistic creation is by definition a transgression of the limit and the creator must bring something new, something different. The fairy-tale in Georgian painting is not new, but it brings it to countries of desires and fantasies and in worlds where cross, animation and comics can intersect.
Mariam, after this composition so fine and so light, finds satisfaction, and this satisfaction she immediately transmits to the viewer.
There is evidence in Mariam. Evidence of talent and evidence of vision. We see differently. And as with great authors, our world has been enriched by worlds and creatures. It’s up to us to make them live together.


JL

*******************************

Question Jacky Lavauzelle :
Mariam, what is your artistic relationship with the fairy paintings of Gayane Khachaturian and Rusudan Petviashvili?
Mariam, quel est ton rapport avec les peintures féériques de Gayane Khachaturian et de Rusudan Petviashvili ?

MARIAM
I’m not acquainted with Gayane Khachaturian’s works. I’ve seen Rusudan Petviashvili’s paintings, but I was not influenced as an artist by either of them.
Je ne connais pas les œuvres de Gayane Khachaturian. J’ai vu les peintures de Rusudan Petviashvili, mais l’artiste ne m’a pas influencé.

Question JL
Your fairy world could fit into comic strips or animated film. Do you agree with that?
Ton monde féérique pourrait s’adapter en bandes-dessinées ou en film d’animation. Es-tu d’accord avec ça ?

MARIAM
I believe my love for different kind of comics and animated movies might have influenced me. I’m even planning to learn animation in the future and also make a picture book or a graphic novel all by myself.
Je crois que mon amour pour différents types de bandes dessinées et de films d’animation pourrait m’avoir influencé. Je prévois même d’apprendre l’animation à l’avenir et de réaliser moi-même un livre d’images ou un roman graphique.

Question JL
What are your main sources of inspiration ?
Quelles sont tes principales sources d’inspiration ?

MARIAM
My main sources of inspiration are literature and mythology.
Mes principales sources d’inspiration sont la littérature et la mythologie.

Question JL
What is your relationship with nature, the plant world and wildlife?
Quelle est votre relation avec la nature, le monde végétal et la faune ?

MARIAM
I’ve always been fond of houseplants and animals, especially reptiles. I even have a pet turtle, that’s been with me for more than 10 years.
J’ai toujours aimé les plantes d’intérieur et les animaux, en particulier les reptiles. J’ai même une tortue de compagnie, qui est avec moi depuis plus de 10 ans.

Question JL
What are your artistic projects?
Quels sont tes projets artistiques ?

MARIAM
Art has always been mysterious for me, it’s possibilities of expression are limitless. I love the feeling of satisfaction and fulfillment when I look at my finished artwork. I have to admit, the process in soothing and exciting at the same time, but nothing compares to seeing that drawing finished.
L’art m’a toujours été mystérieux, ses possibilités d’expression sont illimitées. J’aime le sentiment de satisfaction et d’épanouissement lorsque je regarde mes œuvres finies. Je dois admettre que le processus est à la fois apaisant et excitant, mais rien ne se compare à ce que ce dessin soit terminé.


Question JL
The satisfaction you meet at the end of your artistic process, is it due to you to the satisfaction of the realization? To the success of a passing? As a result of a fusional union between your mind and your body?
La satisfaction que tu rencontres à la fin de ton processus artistique, est-elle due pour toi à la satisfaction de la réalisation ? A la réussite d’un dépassement ? Au résultat d’une union fusionnelle entre ton esprit et ton corps ?


MARIAM
« As a result of a fusional union between your mind and your body »
It’s exciting never knowing how the drawing in the end turns out.

« À la suite d’une union fusionnelle entre votre esprit et votre corps »
C’est excitant de ne jamais savoir comment se termine le dessin.

Question JL
The fact of doing another work, is it to find again the pleasure of this satisfaction?
Le fait de refaire une autre œuvre, est-ce pour retrouver à nouveau le plaisir de cette satisfaction ?

MARIAM
I agree to this too!
Oui, c’est tout à fait ça !

Question JL
Your painting is a painting of life, a living painting, we imagine new and exciting worlds, as with the symbol of the egg that encompasses the life to come. Its oval shape suggests the infinite, the rebirth and the regeneration of the cycle of life, like your work. What is your view of motherhood, femininity and the body in general?
Ta peinture est une peinture de vie, une peinture vivante, nous nous imaginons des mondes nouveaux et passionnants, comme avec le symbole de l’œuf qui englobe la vie à venir. Sa forme ovale suggère l’infini, la renaissance et la régénération du cycle de la vie, comme ton oeuvre. Quelle est ta vision de la maternité, de la féminité et du corps en général ?

MARIAM
I have never used theme of motherhood in my art. I guess I’m just not at that time of life yet to express it through art.
Je n’ai jamais utilisé le thème de la maternité dans mon art. Je suppose que je ne suis pas encore à cette époque de la vie pour l’exprimer à travers l’art.

************

FORMATION DE MARINA CHAGELISHVILI
Formation universitaire
Academic Background

2018
Diplômé de l’Université technique géorgienne avec un baccalauréat en architecture.
Graduated from Georgian Technical University with Bachelor’s Degree in Architecture.

2019
Étudie l’art pendant 6 mois dans un studio d’art privé.
Inscrit au programme de maîtrise de la Tbilisi State Academy of Art.
Studied art for 6 months in private art studio.
Enrolled in Tbilisi State Academy of Art’s Master’s Program.

Figure 1 ფიგურა 1 – 2019
Figure 2 – ფიგურა 2 – 2019
The Little Walrus
13/02/2019
L’Œuf
Martien
Sans titre – Untitled
Sans titre – Untitled
Sans titre – Untitled
Sans titre – Untitled
Sans titre – Untitled
წყვილების სერიიდან « ნიღბიანი წყვილი »
De la Série « Couples Masqués »
From Couple Series « Masked Couple »
2015 წ. – 2015
წყვილების სერიიდან « ბაყაყების წყვილი »
Couple Série « Couple de Grenouilles »
Couple Series ”Frog Couple”
2019 წ. – 2019
წყვილების სერიიდან « ფრთიანი წყვილი »
De la série les « Couples Ailés »
From Couple Series « Winged Couple »
2017 წ.
წყვილების სერიიდან « გრძელცხვირა წყვილი »
Couple de la Série « Couple aux longs nez »
Couple Series ”Long Nosed Couple”
2015 წ.
წყვილების სერიიდან « ნისკარტიანი წყვილი »
Couple Série « Couple à bec »
Couple Series ”Beaked Couple”
2016 წ.
Sans titre – Untitled
სატყუარა
Appât
Bait
3 octobre 2019
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato-2-10.gif.

SALOME DEVADZE – Dans les entrailles de l’Enfer – სალომე დევაძე – ჯოჯოხეთის ნაწლავებში

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato-2-10.gif.

   *****
TBILISSI –  ნარიყალა

LES SUBLIMES COULEURS DE DALI PODIASHVILI - დალი ფოდიაშვილი- PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

LES SUBLIMES COULEURS DE DALI PODIASHVILI - დალი ფოდიაშვილი- PEINTRE GEORGIEN -TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________

ARTISTE GEORGIEN
ქართველი მხატვარი
[kartveli mkhat’vari]

SALOME DEVADZE
სალომე დევაძე

****

DANS LES ENTRAILLES DE L’ENFER
ჯოჯოხეთის ნაწლავებში 

A étudié au PRATT Institute de New-York
Etude à la Guivy Zaldastanishvili American Academy in Tbilisi
European School, ევროპული სკოლა

********************

Au milieu de la galerie, je me retrouvais devant les œuvres de Salome Devadze.
Je me retrouvais dans la forêt sombre et profonde du Mal.
Il me semblait voir un panneau indiquant « Bienvenue dans les entrailles des Enfers. »
Je me retrouvais dans un foisonnant et dynamique baroque moderne. Où l’effroi retrouve de la beauté. Comme le disait Delacroix dans son journal : « Le laid souverain, ce sont nos conventions et nos arrangements mesquins de la grande et sublime nature…« 
Ici, nul arrangement mesquin, nulle convention.
Avec Salome Devadze, nous descendons dans les strates les plus profondes, comme Dante ou comme Don Juan après avoir payé son obole à Charon (Les Fleurs du Mal, XV, Baudelaire)
Là, des corps. Là, des morts, Là, des ombres lugubres et terrifiantes.
« Tandis qu’une folie épouvantable, broie Et fait de cent milliers d’hommes un tas fumant ; — Pauvres morts ! dans l’été, dans l’herbe, dans ta joie,
Nature ! ô toi qui fis ces hommes saintement !
… » (Le Mal, Baudelaire)
Dans ce gris dominant, comme en bas d’une montagne entre deux sommets trop proches qui interdisent à toute lumière de pénétrer.
Les corps ne sont plus que des muscles sans la moindre âme au plus profond d’eux-mêmes. Ou se recherchent-ils une nouvelle âme ?

Il n’existe presque plus d’espoir. Mais il en reste. C’est pour cela que les hommes se débattent encore.
La croix qui se perd dans l’œuvre ne semble plus guider personne, tel un imposant et ancien vestige. Mais elle est là aussi et encore.
Noire mais brillante dans ce sombre marasme.
L’œuvre aussi a la forme d’une croix comme la volonté d’une ultime salvation.
Nous sommes dans un monde où les hommes fondent et glissent, dans une infernale et continue chute. Nous sommes dans un ventre. Nous sommes dans les entrailles, digérés, broyés. Mais dans cette décomposition, l’homme reste l’homme, s’accrochant à de si petites mesquineries qu’il emporte avec lui, dans sa chute.
Mais d’où vient tout ce mal qui assomme l’horizon et déploie ses ailes dans le moindre recoin de la toile ?
Le mieux est de reprendre la fable de l’ermite dans sa forêt entouré d’animaux sauvages de Léon Tolstoï. Le corbeau dit que le mal vient de la faim, le pigeon dit qu’il vient de l’amour, le serpent de la méchanceté, le cerf de la peur…
L’ermite de conclure : « Ce n’est ni de la faim, ni de l’amour, ni de la méchanceté, ni de la peur que viennent tous nos malheurs : c’est de notre propre nature que vient le mal ; car c’est elle qui engendre et la faim, et l’amour, et la méchanceté, et la peur. « 
Salome Devadze ne fait rien d’autre que reproduire notre propre nature. Et c’est terrifiant !

Détail
Détail
Détail
Détail

**************************

EXPOSITION DES OEUVRES DE SALOME DEVADZE
ART BAZAAR
Expo organisée par ARTTENT
27-28-29 septembre 2019
Parc de Mtatsminda – Tbilissi

***********************

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato-2-10.gif.

TEONA PAICHADZE – თეონა პაიჭაძე – LA NOSTALGIE DES FUTURS IMPOSSIBLES – შეუძლებელი მომავლისთვის ნოსტალგია

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato-2-10.gif.

   *****
TBILISSI –  ნარიყალა

LES SUBLIMES COULEURS DE DALI PODIASHVILI - დალი ფოდიაშვილი- PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

LES SUBLIMES COULEURS DE DALI PODIASHVILI - დალი ფოდიაშვილი- PEINTRE GEORGIEN -TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________


ARTISTE GEORGIEN
ქართველი მხატვარი
[kartveli mkhat’vari]

TEONA PAICHADZE
თეონა პაიჭაძე

Teona est diplômé de l’Académie des beaux-arts de Tbilissi en 1997
თეონამ თბილისის სამხატვრო აკადემია 1997 წელს დაამთავრა

****

 

LA NOSTALGIE DES FUTURS IMPOSSIBLES
შეუძლებელი მომავლისთვის ნოსტალგია

****

 

L’œuvre de Teona Paichadze est fondamentalement une force nostalgique et personnelle.

Personnelle. Car nous lisons les états d’âme d’une artiste dans son époque et l’itinéraire d’un questionnement. D’un doute. Mais dans le doute le plus intense, elle retrouve toujours la main de son père qui porte ses dessins d’enfant au peintre Temo Gotsadze თემო გოცაძეს : „სკოლის რვეულებში სულ ნაჯღაბნი მქონდა. მათემატიკის მასწავლებელი გიჟდებოდა, გადაშლიდა რვეულს და სულ შიშველი ადამიანების ფიგურები ეხატა. სულ მეჩხუბებოდა, ყვავილი და პეპელა მაინც დახატეო! წავიდოდა, დედაჩემს აჩვენებდა _ ნახე, რას ხატავსო. მეექვსე კლასში ვიყავი. მამა მაშინ ტელევიზიაში მუშაობდა და მიუტანა ჩემი ნახატები მხატვარ თემო გოცაძეს, ნახე, აბა, რას ხატავსო. თემომ გულდასმით დაათვალიერა და ფუნჯები, პასტელები, გუაში, აკვარელი, ფურცლები მაჩუქა, რაღაცები ამიხსნა. ეს არასდროს დამავიწყდება,“
Il y a de cette force qu’elle mettait dans ses dessins, même si cette force provient d’un doute sur le monde en général. Plus cela résiste, plus Teona se motive. Plus les dents sont serrés et les poings refermés.
Sa peinture est ce combat. Elle est son combat.
Comme à l’époque où les subventions de l’Etat se sont réduites, elle se jette pendant deux ans dans sa peinture : „დღესაც კარგად მახსოვს. ორი წლის წინ იყო მთავრობის განცხადება, ქამრები შემოვიჭიროთო. ხოდა, ვთქვი, თუ ქამრები შემოიჭირეთ და შეკვეთები მცირდება, მაშინ ავდეგები და ხატვას დავიწყებ. 2 იანვარი იყო, ბედობა, ავდექი, წავედი და ვიყიდე მთელი ჩემი ფულით ბევრი საღებავი, მოლბერტი და დავიწყე ხატვა. ორი წელი გავიდა და არ გავჩერებულვარ. »

Nostalgique, mais d’une nostalgie bien particulière, la nostalgie des moments futurs. Dans le sens où Teona exprime un sentiment de regret des temps futurs qu’elle ne pourra pas vivre, le sentiment des lieux et des désirs qui disparaissent au  fil du temps. Nostalgie de ces épisodes perdus dans ce qui reste de temps à parcourir.
Teona comme la femme qui marche en jouant, sans jouer, ne quitte pas un instant le regard de cet enfant de Batumi qui regardait la mer pendant ses vacances dans la maison de sa grand-mère, rue Telman, et chantait la chanson des Valises Jaunes : « „იყ, ასეთი სიმღერა ჩემს ბავშვობაში, ძალიან მოდური. შეიკრიბებოდნენ თუ არა ახალგაზრდები, ყველა მღეროდა: „ყვითელი ჩემოდანი, ის ყოველთვის შენთან არის….“

En fait, Teona se rend compte qu’il est inutile de l’évoquer, ce passé, autrement que par des morceaux de chansons, par une posture, un regard perdu dans un autre lointain…. Comme le disait Marcel Proust (Du Côté de chez Swan, Première partie, Combray) : « Il en est ainsi de notre passé. C’est peine perdue que nous cherchions à l’évoquer, tous les efforts de notre intelligence sont inutiles. Il est caché hors de son domaine et de sa portée, en quelque objet matériel (en la sensation que nous donnerait cet objet matériel) que nous ne soupçonnons pas. Cet objet, il dépend du hasard que nous le rencontrions avant de mourir, ou que nous ne le rencontrions pas…« 

Mais comme ce doute, y compris le doute sur sa qualité d’artiste, lui apporte la force de vivre et de peindre, Teona affiche cette féminité chevillée au corps, dans un corps toujours soucieux de traverser les années avec grâce et volupté, des lèvres voluptueuses, un déhanché nocturne, une jambe relevé. Elle continue sans s’arrêter.

„მხატვარი ვარ-თქო – ვერ დავირქმევ, იქამდე დიდი გზაა გასავლელი. ჩემთვის ეს ძალიან დიდი სიტყვაა. ახლა ცოტას შევისვენებ. თავიდან ზუსტად რას ვხატავ, არადროს ვიცი. ვზივარ და ვუყურებ ტილოს. იქ რაღაცას ვხედავ. ნელ-ნელა ჩნდება ყველაფერი, თანდათან ვხვდები რა მინდა. ვეძებ რაღაც ახალს, ვინც არ უნდა შეგაქოს, რაც არ უნდა გითხრას, ყოველთვის ახალს ეძებ. ახლა გაჩერება გამორიცხულია.“

«Je ne peux pas dire que je sois une artiste, c’est un long chemin à parcourir. Pour moi, c’est un très grand mot. Je vais me reposer un peu maintenant. Je sais exactement ce que je dessine en premier. Je m’assieds et regarde la toile. Je vois quelque chose là-bas. Tout se termine lentement, je réalise peu à peu ce que je veux. Je cherche quelque chose de nouveau, je suis toujours à la recherche de quelque chose de nouveau. Maintenant, il est impossible d’arrêter. « 

************
Citations de Teona proviennent du site :
https://batumelebi.netgazeti.ge/weekly1/53918
**********************************

EXPOSITION D’OEUVRE DE TEONA PAICHADZE
ART BAZAAR
Expo organisée par ARTTENT
28 septembre 2019
Parc de Mtatsminda – Tbilissi

***********************

NANA LAGIDZE – LES FORMES DES LUMIERES – შუქების ფორმები – ART Bazaar (ARTTENT)- Tbilissi

   *****
TBILISSI –  ნარიყალა

LES SUBLIMES COULEURS DE DALI PODIASHVILI - დალი ფოდიაშვილი- PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

LES SUBLIMES COULEURS DE DALI PODIASHVILI - დალი ფოდიაშვილი- PEINTRE GEORGIEN -TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________


ARTISTE GEORGIEN
ქართველი მხატვარი
[kartveli mkhat’vari]

ნანა ლაღიძე
NANA LAGIDZE

 

LES FORMES DE LUMIERES
შუქების ფორმები

 

ART BAZAAR
Expo organisée par ARTTENT
28 septembre 2019
Parc de Mtatsminda – Tbilissi

******
Tolstoï disait : « La science et l’art sont aussi nécessaires que le pain et l’eau, même plus nécessaires… La vraie science est la connaissance de la mission, et par conséquent du vrai bien de tous les hommes. Le vrai art est l’expression de la connaissance de la mission et du vrai bien de tous les hommes.« 
Nous rentrons dans un monde ni tout à fait nouveau, ni tout à fait le nôtre, plein de science et de formes sous le règne des lumières.
Ce sont les lumières qui semblent organiser les formes, les signes d’une nouvelle écriture et d’une nouvelle syntaxe.
La minutieuse organisation des ensembles nous indiquent les voies d’un sacrifice et d’un rite oublié. Je pense que ce rite nous relie à la mémoire, à nos mémoires.
Nous reconnaissons le verbe et le désir.
En cela elle nous est si familière.
Nous y pénétrons sans connaître vraiment, mais nous connaissons la mission, car celle-ci se montre et indique.
Elle nous hisse à la bonne hauteur dans cette région chaude des lumières des centres. A force de suivre les mots de cette langue, nous finissons tous à parler la même langue : la langue des lumières.

« Notre œil perçoit encore, oui ! mais, supplice horrible !
C’est notre esprit qui ne voit pas. »

Louise-Victorine Ackermann – Poésies philosophiques – XIV – De la lumière

Il (notre esprit) tâtonne au hasard depuis des jours sans nombre,
À chaque pas qu’il fait forcé de s’arrêter ;
Et, bien loin de percer cet épais réseau d’ombre,
Il peut à peine l’écarter.

Louise-Victorine Ackermann – Poésies philosophiques – XIV – De la lumière

Parfois son désespoir confine à la démence.
Il s’agite, il s’égare au sein de l’Inconnu,
Tout prêt à se jeter, dans son angoisse immense,
Sur le premier flambeau venu.

Louise-Victorine Ackermann – Poésies philosophiques – XIV – De la lumière

« Ton prétendu flambeau n’a jamais sur la terre
Apporté qu’un surcroît d’ombre et de cécité ;
Mais réponds-nous d’abord : est-ce avec ton mystère
Que tu feras de la clarté ? »

Louise-Victorine Ackermann – Poésies philosophiques – XIV – De la lumière

UN APRES-MIDI AVEC DALI PODIASHVILI (Tbilissi – Isani) – დალი ფოდიაშვილი

   *****
დალი ფოდიაშვილი
DALI PODIASHVILI
TBILISSI –  ნარიყალა

LES SUBLIMES COULEURS DE DALI PODIASHVILI - დალი ფოდიაშვილი- PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO & TEXTE JACKY LAVAUZELLE

 

LES SUBLIMES COULEURS DE DALI PODIASHVILI - დალი ფოდიაშვილი- PEINTRE GEORGIEN -TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________


ARTISTE GEORGIEN
ქართველი მხატვარი
[kartveli mkhat’vari]

დალი ფოდიაშვილი
DALI PODIASHVILI

Artiste née en 1948


_____________________________________
UN APRES-MIDI AVEC
 DALI PODIASHVILI
შუადღე დალი პოდიაშვილთან
______________________________________

Photo Jacky Lavauzelle

Nikoloz Baratchvili disait qu’ « on ne pouvait comprendre cet astre mystérieux. C’est le secret de l’auteur qui n’a écrit ses vers ni pour nous ni pour le monde. Il n’a écrit que pour ce seul être, lequel le comprend et cela suffit à sa satisfaction. Que peut-il désirer de plus ? Il n’importe que tu n’aies pas deviné. Nous savons tous que l’objet des pensées de l’auteur embellit les vers …« . Nous pourrions dire la même chose que Nikoloz pour la peinture de Dali Podiashvili. La terre brûle et la chaleur vient de monter. La main de l’artiste vient d’embellir le monde.

Le calme règne. Mais règne-t-il vraiment. Les gestes sont doux et la voix est si calme. Tout autour de la pièce, les flots éblouissants pourtant sont agités et vrombissent à l’horizon ; jusqu’à prendre des embruns dans le café que nous prenons à table avec son fils.
Des nuages de couleurs et des femmes lascives, toutes ces bourrasques de jaune et d’orange, de feu incandescent, dans ce moment si paisible et serein. Dans cette course haletante, le visage reprend son expression normale en regardant la table basse qui trône au milieu de l’atelier supportant les gâteaux, les cafés et les verres de vin.

Photo Jacky Lavauzelle

Comme si Dali avait tout donné dans sa peinture. Il ne lui reste que le noir et le calme. Les couleurs sont là pourtant tout autour d’elle qui reviennent sans cesse à nos yeux tressaillant. Elle n’a rien gardé pour elle. Elle a tout donné, comme elle donne toute son énergie dans chacun de ses coups de pinceaux.

Photo Jacky Lavauzelle

Toute son œuvre est en tension dans ce point ultime où la vague va frapper, où la ballerine va rentrer sur scène, où le nu se prépare à bondir. La scène est toujours si forte qu’elle en devient incandescente.
Nous saluons l’aurore et les lignes de crêtes. Mais les lignes ne sont jamais finies ni rectilignes, elles bougent comme bougent l’horizon par temps caniculaire. Tout bouge, sauf le regard de Dali qui déjà pense à sa nouvelle création et ses yeux se colorent déjà…

Photo Jacky Lavauzelle

Les peintures ne sont pas des peintures mais des panthères affamées où la jungle se mélange à la vitesse du félin. Les peintures sont vivantes tellement elles vibrent et elles sont sonores au-delà des sons que l’homme peut entendre. Ce sont des peintures d’une énergie pure et féconde, qui semblent passer d’une toile à l’autre. En fait, toutes ces peintures se touchant, nous ressentons cette unité et ce calme intrinsèque et fondateur de toute énergie.

Photo Jacky Lavauzelle

En fait, nous sommes dans l’instant. Cette prise d’une immédiateté fondamentale. Nous ne savons plus si le tutu de la ballerine est un océan déchaîné et si la nature en fusion n’est pas en train de nous faire un pas de danse d’équilibriste. Nous voyons même le bateau qui semble prêt à la ramener au port. Mais tout est là, dans son unité.

Photo Jacky Lavauzelle

La journée s’achève déjà. Mais les branches à l’extérieur, dans le fond du jardin, les feuilles et les kakis non plus tout à fait la même couleur. Une belle union des cœurs, des forces et de la lumière.
Voici le Graal que recherche chaque peintre, la capture de la lumière. Mais Dali n’a pas fait la même chose. Elle a trouvé le Graal mais l’a reposé sur sa palette. La lumière n’est plus captive mais libérée. Libérée des formes et du temps. Libérée et libre désormais de partir, de rester ou de passer. Chez Dali Podiashvili, la lumière, désorientée, n’a pas encore choisi.

Photo Jacky Lavauzelle

Je voudrais te remercier Dali au-delà des peintures et de cette vie qui t’anime, pour ta gentillesse et ta générosité.
Pour m’avoir fait partager le temps de cet après-midi ton immense pays de couleurs et de passion, Merci !
Quel privilège d’être à tes côtés. Merci à toi et à ton fils !

Photo Jacky Lavauzelle

მადლობას ვუხდი, დალი, თქვენი სიკეთისა და გულუხვობისთვის.
მადლობას გიხდით, რომ ჩემთან ერთად გაგიზიარეთ, ამ შუადღისას, თქვენი ფერების უზარმაზარი ქვეყანა, შუქის ეს აბანო და თქვენი ძლიერი ვნება, გმადლობთ!
რა პრივილეგია უნდა იყოს შენს გვერდით. გმადლობთ! მადლობა შვილს!

***********

L’OPERA DE TBILISSI – თბილისის ოპერის სახლი – The Georgian National Opera and Ballet Theater of Tbilisi

Géorgie
საქართველო

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

PHOTO JACKY LAVAUZELLE


Université d'État de Tbilissi - LES SCULPTURES DES GRANDS HOMMES

____________________________________________________________

TBILISSI
თბილის

L’OPERA DE TBILISSI 
თბილისის ოპერის სახლი
თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სახელმწიფო ოპერისა და ბალეტის თეატრი
The Georgian National Opera and Ballet Theater of Tbilisi

Fondation de l’Opéra en 1851
Par Giovanni Scudieri

******

************


QUELQUES CHANTEURS GEORGIENS

***********

მაყვალა ასპანიძე
MAKVALA ASPANIDZE

chante Cavalleria rusticana

Le 24 septembre 2019 à l’Opéra de Tbilissi – MAKVALA ASPANIDZE (Soprano)
Avec Valeriano Gamgebeli (Ténor) et Zaza Azmaiparashvili (Chef d’orchestre)
Tu qui, Santuzza…
Voi la sapete, o, mamma…

**

TEA DEMURISHVILI
(mezzo-soprano)

Le 24 septembre 2019
Avec Valeriano Gamgebeli (Ténor) et Zaza Azmaiparashvili (Chef d’orchestre)
Dans CARMEN de Bizet (Habanera) et dans AIDA de Verdi (Gia i sacerdoti adunansi)

**

MARIKA MACHITIDZE
მარიკა მაჩიტიძე

(Soprano)
Le 24 septembre 2019
Avec VALERIANO GAMGEBELI (Ténor) – LUCIA DI LAMMERMOOR (Donizetti) & SONNAMBULA (Bellini)

**

IRENE RATIANI
ირინე რატიანი

(Soprano)
Le 24 septembre 2019
Avec VALERIANO GAMGEBELI (Ténor) – La Forza del Destino VERDI et Attila de VERDI

*****
PREMIER VIOLON
პირველი ვიოლინო

ლელა მჭედლიძე
Lela Mchedlidze

ორკესტრის მთავარი კონცერტმაისტერი

LELA MCHEDLIDZE avec TEA DEMURISHVILI

**

ნინო ციტაიშვილი
Nino Tsitaishvili

პირველი ვიოლინოების კონცერტმაისტერი

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.


Les Sculpteurs Géorgiens- ქართველი მოქანდაკეები

    ***** LES ARTISTES GEORGIENS ქართველი მხატვრები LES SCULPTEURS GEORGIENS ქართველი მოქანდაკეები

Sculpteurs Géorgiens
Zurab Tsereteli – LE MONUMENT DE SAINT GEORGES -PLACE DE LA LIBERTE -TBILISSI -თავისუფლების მოედანი – თბილისი

 

LES ARTISTES GEORGIENS : Les Sculpteurs Géorgiens- ქართველი მოქანდაკეები Géorgie საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

LES ARTISTES GEORGIENS : Les Sculpteurs Géorgiens- ქართველი მოქანდაკეები

____________________________________________________________

LES ARTISTES GEORGIENS ქართველი მხატვარი [kartveli mkhat’vari] ქართველი მოქანდაკეები LES SCULPTEURS GEORGIENS

____________________________________________________________

**

ელგუჯა ამაშუკელი ELGUJA AMASHUKELI

LA MERE DES GEORGIENS ბარელიეფი « თბილისის 1500 წელი » 1500 ans de Tbilissi 1958 TBILISSI

LES ARTISTES GEORGIENS : Les Sculpteurs Géorgiens- ქართველი მოქანდაკეები

***

ბიძინა გიორგის  ავალიშვილი Bidzina George AVALISHVILI

დ. 30 აგვისტო, 1922, თბილისი — გ. 2002 30 août 1922 – 2002
LES ARTISTES GEORGIENS : Les Sculpteurs Géorgiens- ქართველი მოქანდაკეები
ბიძინა გიორგის ავალიშვილი – Bidzina George AVALISHVILI  buste d’Akaki Shanidze – Université d’Etat de Tbilissi – Jardin
Sculpteurs Géorgiens- ქართველი მოქანდაკეები
ბიძინა გიორგის ავალიშვილი – Bidzina George AVALISHVILI buste du linguiste აკაკი შანიძე AKAKI SHANIDZE – Université d’Etat de Tbilissi – Jardin

***

კარლო ბაკურაძე Karlo BAKURADZE კარლო ნიკოლოზის ძე ბაკურაძე

დ. 14 იანვარი, 1927,თბილისი Né le 14 janvier 1927 à Tbilissi
Sculpteurs Géorgiens- ქართველი მოქანდაკეები
Buste par Karlo Bakuradze de გიორგი ჩუბინაშვილი GIORGI CHUBINASHVILI Historien de l’art – Université d’Etat de Tbilissi – Jardin

***

მერაბ ბერძენიშვილი MERAB BERDJENISHVILI

დ. 10 ივნისი, 1929, თბილისი — გ. 17 სექტემბერი, 2016, სტამბოლი, თურქეთი Né le 10 juin 1929 Tbilissi – 17 septembre 2016 Istanbul (Turquie)

Sculpteurs Géorgiens- ქართველი მოქანდაკეები
მერაბ ბერძენიშვილი, MERAB BERDJENISHVILI, ტორსი,Torsi, TORSE, TORSO, 1977

MONUMENT SHOTA RUSTAVELI TBILISSI შოთა რუსთაველი

Sculpteurs Géorgiens- ქართველი მოქანდაკეები
მერაბ ბერძენიშვილი, MERAB BERDJENISHVILI – Monument Shota Rustaveli – Tbilissi

****

დავით ბოლქვაძე David BOLKVADZE Davit BOLKVADZE დაიბადა 1955 წელს Né en 1955

Sculpteurs Géorgiens- ქართველი მოქანდაკეები
დავით ბოლქვაძე – David BOLKVADZE -ტორსი – TORSE – TORSO – 2014 – Adjara Art Museum

****

დიმიტრი ჩიკვაიძე DIMITRI CHIVKVAIDZE Né en 1951

Sculpteurs Géorgiens- ქართველი მოქანდაკეები
დიმიტრი ჩიკვაიძე – DIMITRI CHIVKVAIDZE – ერთიანობის – UNITE -UNITY 1990

 ****

****

SCULPTEURS GEORGIENS

****

Rusudan Gachechiladze
  რუსუდან გაჩეჩილაძე

Né en 1936

ბიჭის პორტრეტი
Portrait d’un jeune homme
Bronze – ბრინჯაოს
31x21x20 David Kakabadze Kutaisi Fine Art Gallery – Koutaïssi –  დავით კაკაბაძის სახ. სახვითი ხელოვნების გალერეა

***

თენგიზ ღვინიაშვილი Tengiz GHVINIASHVILI

1 სექტემბერი, 1925 – 2007 1er septembre 1925-2007
თენგიზ ღვინიაშვილი – Tengiz GHVINIASHVILI – Jardin de l’Université d’Etat de Tbilissi – monument Ivan Javakhishvili ივანე ჯავახიშვილი

***

დავით გოგიჩაიშვილია DAVID GOGICHAISHVILI Davit Gogichaishvili LA FONTAINE DE COLCHIDE DE KOUTAÏSSI კოლხეთის შადრევანი

****

კარლო გრიგოლია KARLO GRIGOLA 1927-2014

კარლო გრიგოლია – KARLO GRIGOLLA – ჭაბუკის პორტრეტი – Chabukis Portreti
PORTRAIT DE JEUNE GARCON –  YOUTH’S PORTRAIT –  1971Georgian National Museum D. Shevernadze National Gallery საქართველოს ეროვნული მუზეუმი დ. შევარდნაძის ეროვნული გალერეა –

****

მარინა ივანიშვილი MARINA IVANISHVILI Née en 1952

მარინა ივანიშვილი – MARINA IVANISHVILI- ტორსი – TORSE -TORSO – 1987 – D. Shevernadze National Gallery – საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

****

ნიკოლოზ კანდელაკი
Nikoloz Kandelaki

(1889-1970)

IMERELI- იმერელი
Bronze – ბრინჯაოს David Kakabadze Kutaisi Fine Art Gallery – Koutaïssi –  დავით კაკაბაძის სახ. სახვითი ხელოვნების გალერეა
1936
60x40x25

***

LA STATUE DE MEDEE à BATUMI მედეა SCULPTURE DE DAVID KHMALADZE დავით ხმალაძე Davit Khmaladze

****

თენგიზ კიკალიშვილი
Tengiz Kikalishvili
22 თებერვალი, 1938
Né le 22 février 1938 à Tbilissi

აამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის ქანდაკების განყოფილება 1963 წელს
Diplômé de l’Académie des beaux-arts de l’État de Tbilissi en 1963.

Portrait d’une étudiante de Koutaïssi
1973
Bronze – ბრინჯაოს
57x38x35 David Kakabadze Kutaisi Fine Art Gallery – Koutaïssi –  დავით კაკაბაძის სახ. სახვითი ხელოვნების გალერეა

*** აკაკი კიკვაძე
Akaki Kikvadze
1937 – 2018

ქალიშვილის პორტრეტი
Buste de jeune fille
1974
Bronze – ბრინჯაოს
33x35x22 David Kakabadze Kutaisi Fine Art Gallery – Koutaïssi –  დავით კაკაბაძის სახ. სახვითი ხელოვნების გალერეა

***

TAMARA KVESITADZE BATUMI თამარ კვესიტაძე ALI & NINO MAN and WOMAN  2007

****

ალექსანდრე მაღლაკელიძე ALEXANDRE MAGLAKELIDZE Né en 1946

ალექსანდრე მაღლაკელიძე – ALEXANDRE MAGLAKELIDZE – იკაროსი -ICARE -ICAROS 1984

****

ლევან მჭედლიძე Levan MCHEDLIDZE

Sculpture par ლევან მჭედლიძე Levan MCHEDLIDZE du linguiste Géorgien Ioseb Kipshidze იოსებ ყიფშიძე dans la Cour de l’Université d’Etat de Tbilissi

***

 სიმონ – ვაჟა მელიქიშვილი Simon Vazha MELIKISHVILI

LE DEUIL

****

მიქატაძე დიმიტრი (ჯუნა) Dimitri MIKATADZE 1932–2005

Monument Ioane Petritsi იოანე პეტრიწის მონუმენტი Philosohe Géorgien du XIIe siècle – Statue érigée en 1995 sur la Rue Nikoloz Baratashvili à Tbilissi ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქუჩა.

****

ვალერიან მიზანდარი
Valerian Mizandari
(1911 – 1981)
მოქანდაკე, საქართველოს სახალხო მხატვარი
Artiste du Peuple de Géorgie

Buste de Kolau Nadiradze
კოლაუ ნადირაძე
24 février 1895 – 28 octobre 1990)
Poète géorgien – Représentant de l’école Symboliste
Né à Kutaisi
Bronze – ბრინჯაოს
1960
36x22x25 David Kakabadze Kutaisi Fine Art Gallery – Koutaïssi –  დავით კაკაბაძის სახ. სახვითი ხელოვნების გალერეა

***

 ავთანდილ მონასელიძე Avtandil MONASELIDZE né en 1947

BERIKAOBA ბერიკაობა LA RONDE EFFRENEE

****

დავით მონავარდისაშვილი David MONAVARDISASHVILI Davit Monavardisashvili né en 1959

Le grand enchanteur

გიორგი ნიკოლაძე
Giorgi Nikoladze
Né en 1923

გაზაფხული
Le Printemps
1975
David Kakabadze Kutaisi Fine Art Gallery – Koutaïssi –  დავით კაკაბაძის სახ. სახვითი ხელოვნების გალერეა

****

იაკობ ნიკოლაძე Iakob NIKOLADZE – Jakob NIKOLADZE

დ. 28 მაისი 1876, ქუთაისი — გ. 10 მარტი, 1951, თბილისი 28 mai 1876 Koutaïssi – 10 mars 1951 Tbilissi
Sculpture du chimisite პეტრე გრიგოლის ძე მელიქიშვილი PIERRE MELIKISHVILI par იაკობ ნიკოლაძე Iakob NIKOLADZE Université d’Etat de Tbilissi – Jardin

ჩახრუხაძის პორტრეტი
Portrait de Chakhrukhadze
ბრინჯაოს – bronze
1944 David Kakabadze Kutaisi Fine Art Gallery – Koutaïssi –  დავით კაკაბაძის სახ. სახვითი ხელოვნების გალერეა
(le même en marbre 1948 se trouve au Musée d’art géorgien de Tbilissi – საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი, თბილისი)

***

გიორგი ოჩიაური Giorgi OCHIAURI

დ. 10 იანვარი, 1927, შუაფხო, დუშეთის რაიონი — გ. 18 ოქტომბერი, 2017 10 janvier 1927 Shuapkho – 18 octobre 2017
გიორგი ოჩიაური – Giorgi OCHIAURI buste de გიორგი წერეთელი Giorgi TSERETELI dans les Jardins de l’université d’Etat de Tbilissi
გიორგი ოჩიაური Giorgi OCHIAURI – Buste du psychologue et philosophe Géorgien დიმიტრი უზნაძე DIMITRI UZNADZE – Université d’Etat de Tbilissi – Jardin
გიორგი ოჩიაური Giorgi OCHIAURI – Buste du philologue et critique littéraire კეკელიძე კორნელი Korneli Kekelidze – Université d’Etat de Tbilissi – Jardin

***

ირაკლი ოქროპირიძე
Irakli Oqropiridze
1914-1988

Buste de Ushangi Chkheidze
Buste de Oesjangi Viktorovitsj Tsjcheidze
Bronze – ბრინჯაოს
1950
41x27x18.5 David Kakabadze Kutaisi Fine Art Gallery – Koutaïssi –  დავით კაკაბაძის სახ. სახვითი ხელოვნების გალერეა

***

ოთარ ფარულავა
Otar Parulava

(1924 – 2003)
Diplômé Académie des Arts de Tbilissi en 1955
დაამთავრა თბილისის სამხატვრო აკადემია 1955 წელს

Portrait de Shalva Nutsubidze
შალვა ნუცუბიძის პორტრეტი
Bronze – ბრინჯაოს
1962
43x22x26 David Kakabadze Kutaisi Fine Art Gallery – Koutaïssi –  დავით კაკაბაძის სახ. სახვითი ხელოვნების გალერეა

***

EDOUARD SHANARO ედუარდ შანარო Eduard Shakhnazarov ედუარდ შახნაზაროვი Né en 1959  L’érotisme en tension

EDOUARD SHANARO - Eduard Shakhnazarov - L'érotisme en tension

***

GIORGI SHKHVATSABAIA გიორგი შხვაცაბაია

 დ. 15 აპრილი, 1940, თბილისი
Né le 15 avril 1940 à Tbilissi
საქართველოს სახალხო მხატვარი
artiste du peuple de Géorgie
სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი
Lauréat du prix d’État
თბილისის საპატიო მოქალაქე
citoyen d’honneur de la ville de Tbilissi

LES DRAPEAUX FLOTTANTS – 1988 –  დროშები ჩქარა

ოცნება
Le Rêve
1974
Bronze – ბრინჯაოს
75x19x13 David Kakabadze Kutaisi Fine Art Gallery – Koutaïssi –  დავით კაკაბაძის სახ. სახვითი ხელოვნების გალერეა

****

არჩილ თოფურიძე
Archil Topuridze
né en 1938

სიმღერა ქუთაისში
Chanson sur Koutaïssi
Bronze – ბრინჯაოს
1975 David Kakabadze Kutaisi Fine Art Gallery – Koutaïssi –  დავით კაკაბაძის სახ. სახვითი ხელოვნების გალერეა

***

წულაძე ირაკლი IRAKLI TSULADZE

 LE LAMPISTE 2008 Tbilissi – Tbilisi

გაზაფხულის ხმა L’AIR DU PRINTEMPS Monument Sound of Spring ცეკვის და მუსიკის შადრევანი LA FONTAINE DE LA DANSE ET DE LA MUSIQUE 1973 Dancing and Music Fountain

**

LEVAN VARDOSANIDZE ლევან ვარდოსანიძე Né en 1957

DJ 2011

***

LES PEINTRES GEORGIENS

artgitato.com/les-artistes-georgiens-peintres-georgiens-peintres-georgiens/

*****

MUSEES EN GEORGIE

******

BATUMI MUSEE D’ART D’ADJARA აჭარის ხელოვნების მუზეუმი Acharis Khelovnebis Muzeumi State Art Museum of Adjara Adjara Art Museum

*****

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

**** LES SCULPTEURS GEORGIENS ქართველი მოქანდაკეები

LES ARTISTES GEORGIENS : Les Sculpteurs Géorgiens- ქართველი მოქანდაკეები

MONUMENT SHOTA RUSTAVELI TBILISSI შოთა რუსთაველი – Le Chevalier à la peau de panthère (Extrait)

*

  MONUMENT SHOTA RUSTAVELI TBILISSI შოთა რუსთაველი

თბილისის ქანდაკებები
Sculptures Tbilissi

MONUMENT SHOTA RUSTAVELI
შოთა რუსთაველი
TBILISSI
MONUMENT SHOTA RUSTAVELI TBILISSI შოთა რუსთაველი

 


 PHOTO  JACKY LAVAUZELLE

 

SHOTA RUSTAVELI
შოთა რუსთაველი
vers 1172 – vers 1216


************************* 

TBILISSI

MONUMENT SHOTA RUSTAVELI

MONUMENT SHOTA RUSTAVELI TBILISSI შოთა რუსთაველი

ბრინჯაო
BRONZE
1965

SCULPTEUR
მოქანდაკე
mokandake

Merab Berdzenishvili
მერაბ ბერძენიშვილი
დ. 10 ივნისი, 1929, თბილისი — გ. 17 სექტემბერი, 2016, სტამბოლი, თურქეთი
Né le 10 juin 1929 Tbilissi – 17 septembre 2016 Istanbul (Turquie)

Plaque sous le monument Shota Rustaveli de Tbilissi

****

Extrait de
Le Chevalier à la peau de panthère
ვეფხისტყაოსანი
de Shota Rustaveli
(Fin XIIe – Début XIIIe siècle)

De Mihály Zichy, Shota Rustavéli présente son poème à la reine Tamar, vers 1880

1

რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მით ძლიერითა,
romelman shekmna samq’aro dzalita mit dzlierita,
Celui qui a créé le monde avec le pouvoir de la volonté,
ზეგარდმო არსნი სულითა ყვნა ზეცით მონაბერითა,
zegardmo arsni sulita q’vna zetsit monaberita,
Qui a répandu la sagesse l’Esprit céleste,
ჩვენ, კაცთა, მოგვცა ქვეყანა, გვაქვს უთვალავი ფერითა,
chven, k’atsta, mogvtsa kveq’ana, gvakvs utvalavi perita,
Donna aux humains un monde aux innombrables couleurs,
მისგან არს ყოვლი ხელმწიფე სახითა მის მიერითა.
misgan ars q’ovli khelmts’ipe sakhita mis mierita.
Il est celui qui détient le pouvoir suprême sur toute autre autorité.

2

ჰე, ღმერთო ერთო, შენ შეჰქმენ სახე ყოვლისა ტანისა,
he, ghmerto erto, shen shehkmen sakhe q’ovlisa t’anisa,
Ô, mon Dieu, toi qui as créé à ton image toutes choses,
შენ დამიფარე, ძლევა მეც დათრგუნვად მე სატანისა,
shen damipare, dzleva mets datrgunvad me sat’anisa,
protège-moi en éloignant Satan
მომეც მიჯნურთა სურვილი, სიკვდიდმდე გასატანისა,
momets mijnurta survili, sik’vdidmde gasat’anisa,
Inonde-moi de cet amour qui perdure  au-delà de la mort,
ცოდვათა შესუბუქება, მუნ თანა წასატანისა.
tsodvata shesubukeba, mun tana ts’asat’anisa.
et absous mes péchés, en te conduisant près de moi.

3

ვის ჰშვენის, – ლომსა, – ხმარება შუბისა, ფარ-შიმშერისა,
vis hshvenis, – lomsa, – khmareba shubisa, par-shimsherisa,
Guerriers porteurs de lance, lion rugissant, soleil levant,
– მეფისა მზის თამარისა, ღაწვ-ბადახშ, თმა-გიშერისა, –
– mepisa mzis tamarisa, ghats’v-badakhsh, tma-gisherisa, –
-gardiens de la reine Tamar  aux longs cheveux éclatants, –
მას, არა ვიცი, შევჰკადრო შესხმა ხოტბისა, შე, რისა?
mas, ara vitsi, shevhk’adro sheskhma khot’bisa, she, risa?
Comment être digne de toi et porter ton message ?
მისთა მჭვრეტელთა ყანდისა მირთმა ხამს მართ, მი, შერისა.
mista mch’vret’elta q’andisa mirtma khams mart, mi, sherisa.
La plus grande joie vient d’une si douce voie.

4

თამარს ვაქებდეთ მეფესა სისხლისა ცრემლ-დათხეული,
tamars vakebdet mepesa siskhlisa tsreml-datkheuli,
La grande Tamar règne aussi sur mes larmes,
ვთქვენი ქებანი ვისნი მე არ-ავად გამორჩეული.
vtkveni kebani visni me ar-avad gamorcheuli.
Même si je ne suis pas le meilleur, je veux lui rendre hommage.
მელნად ვიხმარე გიშრის ტბა და კალმად მე ნა რხეული,
melnad vikhmare gishris t’ba da k’almad me na rkheuli,
Mon encrier est ce doux lac doux et que ma plume
ვინცა ისმინოს, დაესვას ლახვარი გულსა ხეული.
vintsa isminos, daesvas lakhvari gulsa kheuli.
soit cette lance qui touche en plein cœur.

5

მიბრძანეს მათად საქებრად თქმა ლექსებისა ტკბილისა,
mibrdzanes matad sakebrad tkma leksebisa t’k’bilisa,
On me demande des poèmes en son honneur,
ქება წარბთა და წამწამთა, თმათა და ბაგე-კბილისა,
keba ts’arbta da ts’amts’amta, tmata da bage-k’bilisa,
de louer ses paupières et ses cils, ses cheveux et sa bouche,
ბროლ-ბადახშისა თლილისა, მის მიჯრით მიწყობილისა.
brol-badakhshisa tlilisa, mis mijrit mits’q’obilisa.
La splendeur de ses dents et l’éclat de son sourire.
გასტეხს ქვასაცა მაგარსა გრდემლი ტყვიისა ლბილისა.
gast’ekhs kvasatsa magarsa grdemli t’q’viisa lbilisa.
Une tige flexible peut briser bien des pierres.

6

აწ ენა მინდა გამოთქმად, გული და ხელოვანება, –
ats’ ena minda gamotkmad, guli da khelovaneba, –
Je veux exprimer la langue, le cœur et l’art, –
ძალი მომეც და შეწევნა შენგნით მაქვს, მივსცე გონება;
dzali momets da shets’evna shengnit makvs, mivstse goneba;
Donne-moi de Ta force et insuffle-moi Ton esprit;
მით შევეწივნეთ ტარიელს, ტურფადცა უნდა ხსენება,
mit shevets’ivnet t’ariels, t’urpadtsa unda khseneba,
Louons le beauté de Tariel par les cieux et les océans,
მათ სამთა გმირთა მნათობთა სჭირს ერთმანერთის მონება.
mat samta gmirta mnatobta sch’irs ertmanertis moneba.
Les trois seigneurs à l’amitié éternelle.

******

თბილისის ქანდაკებები
Sculptures Tbilissi

MONUMENT SHOTA RUSTAVELI
შოთა რუსთაველი
TBILISSI
JAN HUS L'HERETIQUE de Taras Chevtchenko - Trad Jacky Lavauzelle - Вірші Тараса Шевченка

 


 PHOTO  JACKY LAVAUZELLE

 

SHOTA RUSTAVELI
შოთა რუსთაველი
vers 1172 – vers 1216


*************************

 

LA TOUR DE L’HORLOGE TBILISSI & LE THEÂTRE DE REZO GABRIADZE რევაზ გაბრიაძე

   *****
Sculptures de Tbilissi
თბილისის ქანდაკება
LA TOUR DE L’HORLOGE TBILISSI
&
LE THEÂTRE DE REZO GABRIADZE
რევაზ გაბრიაძე

GEORGIE
საქართველო
Sakartvelo

******

LA TOUR DE L'HORLOGE TBILISSI & LE THEÂTRE DE REZO GABRIADZE რევაზ გაბრიაძე
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

LA TOUR DE L'HORLOGE TBILISSI & LE THEÂTRE DE REZO GABRIADZE რევაზ გაბრიაძე

**

____________________________________________________________

Cette horloge penchée a été créée par Rezo Gabriadze. La tour se dresse tout à côté de son théâtre.
Elle semble être une réminiscence des temps anciens, un vestige abandonné et sauvé des mains du temps. Mais cette horloge date de 2010 et est volontairement penchée, meurtrie, cassée, brisée en tous sens. Les étayages sur le côté renforcent notre méprise. L’horloge marque le temps et rien ne résiste aux ravages du temps. Comme le disait Shakespeare : O, how shall summer’s honey breath hold out  Oh ! comment le souffle de miel de l’été tiendrait-il Against the wrackful siege of batt’ring days,  Contre le siège dévastateur des jours en bataille, When rocks impregnable are not so stout,  Quand les rochers imprenables ne sont jamais assez colossaux, Nor gates of steel so strong, but Time decays?
Ni les portes d’acier si puissantes, désintégrés par les effets du Temps ?
Autant la créer cassée, puisque telle elle finira.

À la fin de chaque heure, l’ange  sort de la porte peinte et appelle… et, deux fois par jour, à midi et à dix-neuf heures, la tour devient le principal monument architectural de Tbilissi à l’instar de la grande horloge de Prague et les passants admirent pendant plus d’une minute, les poupées mécaniques, avec au menu une rencontre, un mariage, des enfants et la mort.

*****

Devant son front chargé de rides
Soudain nos yeux se sont baissés ;
Nous voyons à ses pieds rapides
La poudre des siècles passés.
À l’aspect d’une fleur nouvelle
Qu’il vient de flétrir pour toujours,
Ah ! par pitié, lui dit ma belle,
Vieillard, épargnez nos amours !

Je n’épargne rien sur la terre,
Je n’épargne rien même aux cieux,
Répond-il d’une voix austère :
Vous ne m’avez connu que vieux.

Ce que le passé vous révèle
Remonte à peine à quelques jours.
Ah ! par pitié, lui dit ma belle,
Vieillard, épargnez nos amours !

Pierre-Jean de Béranger
Le Temps
Œuvres complètes de Béranger
H. Fournier
1839

Le passé n’est plus rien, que la Mort qui se vange,
De ne pouvoir du temps entrerompre le cours,
L’advenir n’a point d’estre, et par mille destours
Va, finet, décevant quiconque à luy se range.

Que si le temps plus long n’est autre qu’un instant,
A quoy vous sert, mortels, de vouloir vivre tant,
Sinon pour d’un instant allonger vostre vie ?

Antoine Favre
Les entretiens spirituels
Le temps n’est qu’un instant
Centurie I
Sonnet 64

AU TEMPS

Ô toi que le bonheur redoute,
Fatidique vieillard, seul ami du malheur,
Dieu qui portes la faux, éternel moissonneur,
Ô Temps ! — ma voix t’implore, écoute
Ce vœu, — le dernier vœu que doit gémir mon cœur.

           Hâte pour moi ton vol suprême ;
Des espoirs décevants moissonne en moi la fleur ;
Étouffe dans mon sein une implacable ardeur :
Fais que j’oublie autant que j’aime !
Détruis un lâche amour, ô divin destructeur !

Auguste Lacaussade
Au Temps
X
Insania
Alphonse Lemerre éditeur
1896
Poésies d’Auguste Lacaussade, tome 1

LES RAVAGES DU TEMPS

SONNET 65
SHAKESPEARE

Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea
Ni le bronze, ni la pierre, ni la terre, ni la mer infinie
But sad mortality o’ersways their power,
Ne peuvent combattre contre la puissance de la triste mortalité,
How with this rage shall beauty hold a plea,
Comment, contre cette rage, la beauté pourrait-elle lutter,
Whose action is no stronger than a flower?
Quelle action engager, elle qui n’est pas plus forte qu’une fleur?

*

O, how shall summer’s honey breath hold out
Oh ! comment le souffle de miel de l’été tiendrait-il
Against the wrackful siege of batt’ring days,
Contre le siège dévastateur des jours en bataille,
When rocks impregnable are not so stout,
Quand les rochers imprenables ne sont jamais assez colossaux,
Nor gates of steel so strong, but Time decays?
Ni les portes d’acier si puissantes, désintégrés par les effets du Temps ?

*
*

O fearful meditation! where, alack,
Ô terrible méditation ! Hélas,
Shall Time’s best jewel from Time’s chest lie hid?
Comment voler le plus magnifique bijou de la poitrine du Temps ?
Or what strong hand can hold his swift foot back?
Ou quelle main forte peut retenir son pied agile et rapide ?

*

 Or who his spoil of beauty can forbid?
Comment lui interdire de toucher au butin de la beauté ?
O, none, unless this miracle have might,
Non ! rien n’y peut !  à moins qu’un miracle ne le puisse,
That in black ink my love may still shine bright.
Et fasse briller encore mon amour par l’encre noire !

Trad Jacky Lavauzelle

LES SONNETS SHAKESPEARE THE SONNETS – SOMMAIRE – INDICE

 

   *****
Sculptures de Tbilissi
თბილისის ქანდაკება
LA TOUR DE L’HORLOGE TBILISSI
&
LE THEÂTRE DE REZO GABRIADZE
რევაზ გაბრიაძე

GEORGIE
საქართველო
Sakartvelo

******

LA TOUR DE L'HORLOGE TBILISSI & LE THEÂTRE DE REZO GABRIADZE რევაზ გაბრიაძე
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

LA TOUR DE L'HORLOGE TBILISSI & LE THEÂTRE DE REZO GABRIADZE რევაზ გაბრიაძე

**