DALIBOR de Smetana – Intégrale Acte I -Tchèque-Français

  – OPERA –
Česká opera
Traduction Jacky Lavauzelle
ARTGITATO

 Bedřich Smetana
DALIBOR
(FrançaisTchèque)
překlad – Traduction
Francouzštinačeština

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DĚJSTVÍ PRVNÍ
ACTE I
 (Hradní dvůr obsazený stráží. V pozadí královský trůn, ohrazený zábradlim, vedle po obou stranách sedadla. Před zábradlím lid, mezi ním Jitka)
(La cour du château est occupé par des gardes. Au fond, le trône royal, clôturé par une balustrade de chaque côté. La foule se presse, nous y retrouvons Jitka)
1- Výstup
Scène 1
(Lid- Jitka- Le Peuple & Jitka)
LID – Le Peuple
Dnes ortel bude provolán
Aujourd’hui, le verdict sera proclammé
a právu viník v oběť dán !
Et le coupable sera sacrifié !
Dalibor! Dalibor!
Dalidor ! Dalidor !
Však nechal se i prohřešil.
Cependant, s’il a péché
udatný, slavný rek to byl.
Il fut ce vaillant héros célèbre
Dalibor! Dalibor!
Dalidor ! Dalidor !
JITKA

(jež stála zamyšlená o samotě)
(Seule, elle reste pensive)
Opuštěného sirotka malého
Petite orpheline, abandonée
našel ve troskách starobylých sten.
Il m’a trouvée dans de vieilles ruines
ujal se mne a pod ochranou jeho
Il m’a prise sous sa protection
jsem vstoupila v života krásný sen.
J’ai connu alors une vie merveilleuse.
On chtěl mi v pout’ života chotě dáti,
Il voulait me trouver un mari
jenž nejdražším byl duši pokladem,
Qui était mon trésor le plus précieux
mela jsem štěstí nejvyššího znáti
J’ai eu la chance de connaître le bonheur
ve vlastním dome s drahým manželem.
Dans ma maison avec mon bien aimé.


A ted’- ó běda mi –

Et désormais – Oh, quel malheur ! –
v nepřátel padne moc,
L’ennemi s’empare de lui
snad časně – běda mi –
Peut-être bientôt – Quel malheur-
jej pojme hrobu noc.
La nuit sera son tombeau.

LID – Le Peuple
Dnes ortel bude provolán
Aujourd’hui, le verdict sera proclammé
a právu viník v oběť dán !
Et le coupable sera sacrifié !
Dalibor! Dalibor!
Dalidor ! Dalidor !
JITKA
Však ne! Ze žaláře
Mais non ! De la prison
pokyne záře!
Un espoir scintille
Tož pádím na peruti větrové dál.
Au galop sur les ailes du vent !
A v hrobu noc temnou
Jusque dans la nuit noire de sa tombe
jdou druhové se mnou
Ses amis avec moi
a osvobodíme jej z hrobových skal !
Nous le libérerons de ses entraves !
(Trubky zazní za jevištěm ; ohlašují příchod krále a soudců.)
 
2- Výstup
Scène 2
 
(Stráže pořádají lid. Král vystoupí na trůn.Soudcové zasednou po obou stranách)
(Les gardes retiennent les gens. Le roi arrive sur son trône. Les juges s’assoient de chaque côté)
VLADISLAV
Již víte, jak to krásné království
Vous savez , combien ce beau royaume
divokých vášní obětí se stalo,
Souffre des déchaînements des passions,
a víte též, jak dlouho Dalibor
Et vous savez, que les actions de Dalidor
svévolně ruší mír, který jsem hledal,
ont perturbé la paix que je cherche constamment,
a novým zločinem se provinil.
Avec ce crime odieux dont il s’est rendu coupable.
Hrad Ploskovice přepad’ s vojsky svými,
Avec sa troupe, il a attaqué le château de Ploskovice,
pobořil hradby i purkrabího zabil.
Détruit la muraille, tué le burgrave.
Však konečně pokořila vojska,
Mais finalement, les renforts arrivèrent,
která jsem vyslal, Miladou pobádán,
Que j’envoyais à l’appel de Milada,
padlého sestrou. Až tu Dalibor
la sœur du défunt. Alors, Dalidor
po strašné, krvavé se bitvě poddal.
Après une horrible et sanglante bataille s’est rendu.
Je v moci mé. nad ním rozsoudí král!
Il est en mon pouvoir. Il attend le jugement royal !
By ale soud váš moh’ být spravedlivý,
Mais, afin d’être le plus juste possible,
před Daliborem slyšte Miladu!
Avant Dalidoir, écoutez Milada !
3- Výstup
Scène 3

(předešlí – Milada)
(Les précédents et Milada)
VLADISLAV
Již uchopte se slova
Prenez donc la parole
a vypravujte nám :
Et racontez-nous :
zde soudců sbor zasedne,
Les juges sont ici rassemblés,
by dal za právo vám.
Afin de rendre justice.
MILADA
Můj duch se děsí, ňadra má se dmou,
Mon esprit est terrifié, ma poitrine se soulève,
co dím, je pláč nad ztrátou ukrutnou!
Mes premiers mots sont pour cette perte immense !
LID-Le Peuple
Slzami oděla hněv!
Elle pleure des larmes de colère !
JITKA
(pro sebe)
(A lui-même)
Strachem již mi stydne krev!
La peur brise mon cœur !
MILADA
(vzchopivší se vší silou)
 (Rassemblant son courage)
Volám! O mějte smilování !
 Ecoutez ! Je demande miséricorde !
Vyslyšte žalné lkání !
 Ecoutez ma plainte !
Smilování !
 Ayez pitié de moi !
Slitování !
 Ayez pitié !
Pohasnul den a v hrade
Il faisait nuit et le château
vše blažilo se snem.
était endormi profondément.
Netušil nikdo zradu,
Il ne savait pas qu’une trahison
jež bděla pod hradem.
Sourdait à ses pieds.
V tom hromové jsem rány
Alors, des coups de tonnerre
zaslechla z blízkých hor,
Entendus dans les montagnes environnantes,
probudí mne výkřiky ze sna :
Je me réveille en criant :
Dalibor ! Dalibor !
Dalidor ! Dalidor !
A řinčely meče
Les épées s’affrontent

z té krvavé seče
La lutte devient sanglante
i z dáli i blíž.
Ici et ailleurs
V požáru a kouři
Dans le feu et la fumée
zde vojska bouří
Voici que les troupes se fracassent
pod hradbami již.
Déjà sous nos murs.

Bloudím a drahého bratra
Errante à la recherche de mon frère
pod hradem volala jsem,
Pleurant sous les murailles du château
tam v dáli klopýtaje kráčel
Je le vois titubant aux bras
s oddaným panošem.
De son fidèle écuyer.

Z otevřené hrozné rány
Ouvertes sont ses blessures
krev se lila z rudých žil,
Le sang coule de ses veines rougies
otevřel ústa – sklesl –
La bouche ouverte – il tombe –
a duši vypustil.
Rendant son dernier souffle.

Panoš hořekující
Le page consolant
mne odvedl v lesní šum,
M’a conduite au cœur de la forêt,
tajnými cestami
Et par des chemins secrets
jsem ušla nepřátelům.
Je marchais loin des ennemis.

A nyní svou před vámi skláním skráň,
Et maintenant je m’incline devant vous,
o poslední oloupená.  Žaluji naň.
Totalement dépourvue de tout. Voyez
Ont’ zločincem,
Le scélérat
neb jeho mstou nešťastná jsem.
Sa vengeance ne m’a apportée que le malheur.
Dalibor! Dalibor!
Dalidor ! Dalidor !

LID – Le Peuple
Soucit budí tento zjev.
Nous ne pouvons que compatir à sa douleur.
JITKA
(pro sebe)
(à part)
Strachem stydne moje krev.
La peur brise mon cœur !
VLADISLAV
Milado, tešte se! Kdo ranil vás,
Milada, soyez rassurée ! Celui qui vous a blessée,
je vězněm mým. Mé zbrani žehnal Pán
Est mon prisonnier. Mes armes sont bénies
a tím i vám i zemi požehnal.
Et ainsi mon royaume et vous-même.
At’ vstoupí Dalibor sem ku přiznání  !
Que pénètre Dalidor, écoutons sa défense !
MILADA
Mám jej snad zříti ?
Dois-je le contempler ?
Tot’ bratra vrah,
Le bourreau de mon frère,
Jak bouří krev mi
La tempête est dans mes veines
v útrobách !
Dans mes entrailles !
JITKA
(pro sebe)
(à part)
Stůj Bůh nyní při mně!
Que Dieu soit avec moi !
duši mou spas.
Et qu’il sauve mon âme.
Zjeviti nesmím
Je ne peux pas révéler
ňader mých hlas.
Ce que j’ai dans mon cœur.
MILADA
Jak bouří krev mi
La tempête est dans mes veines
v útrobách !
Dans mes entrailles !
Mám jej snad zříti ?
Dois-je le contempler ?
Tot’ bratra vrah.
Le bourreau de mon frère.
4-Výstup
Scène 4
 
(předešlí – Dalidor)
(Les précédents et Dalidor)
(Dalibor vstoupí s lehkými okovy na rukoua postoupí tiše i hrdě před trůn královský)
(Dalidor pénètre dans la pièce. Tranquille et fier, il s’approche du trône royal)
MILADA
(Prekvapena pohledem, v boji zapasicich pocitu)
Jaký to zjev! To netušil můj zrak.
Quel homme ! Mes yeux n’en reviennent pas.
LID -Le Peuple
(mezi sebou)
(entre eux)
Bud’ viny jeho sebevíc,
Malgré l’évidence de sa culpabilité,
jak klidně patří osudu vstříc.
Comme il avance serein devant son destin.
VLADISLAV
Na obžalobu tuto odpověz!
J’attends ta réponse à ton accusation !
Hrad Ploskovice tajně přepadl jsi,
Tu as donné l’assaut sur le château de Ploskovice,
hrad pobořil jsi
Un château que tu as détruit
a purkrabího zabil jsi.
Tu as tué son burgrave.
Omluv se, můžeš-li, před námi hned!
Si tu le peux, devant nous, disculpe-toi !
DALIBOR
Zapírat nechci, nejsem zvyklý lháti.
Je ne nierai rien, je n’ai jamais eu l’habitude de mentir.
Ját’ přísahal jsem pomstu
J’ai juré la vengeance.
a přísahu co rádný muž jsem splnil.
J’ai tenu ma parole comme il se doit chez un homme d’honneur.
Vždy odolal jsem čarozraku žen.
J’ai toujours résisté aux charmes des femmes.
Po příteli můj duch toliko toužil.
Je cherchais une amitié
Mé přání splněno, přátelství sen
Mon souhait fut rempli au-delà des espérances,
jsem snil, u Zdeňka v ňader tůň se hroužil.
 une amitié de rêve, qu’avec Zdenek j’ai trouvée.
Když Zdeněk můj v svatém nadšení
Lorsque Zdenek dans ces moments magiques
zvuk rajský loudil v mysl rozháranou,
Les vibrations de son instrument me rassérénaient,
rozplýval jsem se v sladkém toužení,
Une douce tendresse m’habitait,
povznesen tam, kde hvězdy jasné planou.
 Exalté, je m’élevais jusqu’au firmament.
Však slyš ! Už dávný čas jsem vedl hádku
Ecoutez pourtant ! Il y a longtemps j’ai eu une querelle
s litoměřickou radou zpyšnělou
Avec des conseillers prétentieux
a opět v boj jsem šel, po boku Zdeněk,
Je suis rentré dans ce combat, Zdenek à mes côtés.
můj drahý Zdeněk, nerozdílný druh.Mon cher Zdenek, mon ami inséparable.Boj počal zuřit hněvem. Zdeněk pad’
La lutte s’est engagée férocement. Zdenek qui
v nepřátel moc a vášeň surová
Combattait l’ennemi avec puissance et passion
mu stala hlavu, mne pak v potupu
S’est fait trancher la tête, Et à ma grande tristesse
ji narazila na hradbách na kůl.
Elle s’est retrouvée empalée sur les remparts.
Hrůz obraze,
Quelle affreuse œuvre,
který jsem pníti
J’ai dû endurer
tam musel zříti !
A le voir ainsi !
Tím zděšením
Cette horreur
nevím, zda bdím !
Je ne sais pas, si je suis éveillé !
Marně oko slze volá,
Mes yeux en vain attendent une larme,
by si ulevila ňadra má !
Afin d’apaiser mon âme !
MILADA
(pro sebe)
(à part)
Ta žaloba pronikla ňadra moje!
Ce cri pénètre mon cœur !
DALIBOR
Tu přísahal jsem pomstu, hroznou pomstu!
J’ai juré vengeance ! Une terrible vengeance !
Že Ploskovice Litoměřicům
Parce que Ploskovice, de ces assassins
pomáhaly-polehly popelem.
S’est fait aider – il devait périr dans les cendres.
Pochodeň k hrobu Zdeňka! Purkrabí pak
Le flambeau dans la tombe de Zdenek ! Par la mort
splatil svou krví hlavu Zdeňkovu.
du burgrave, la vengeance a été faite.
VLADISLAV
Zločinem tak pomáhals sobe sám!
Par le crime tu t’es fait justice !
DALIBOR
Muž právo k tomu vzíti si nenechá !
L’homme a le droit de se faire justice !
VLADISLAV
Tys vedl vzpouru proti svému králi !
Tu as dirigé une rébellion contre ton roi !
DALIBOR
Moc proti moci! Tak to káže svět!
La force contre la force ! Ainsi va le monde !
Prohláším sám to, nepadnu-li zde,
Je déclare en ces lieu, que si je sors vivant,
v hrob Zdeňkův, pykat musí Litoměř!
A la mort de Zdenek, suivront d’autres trépas !
A kdybys v tom mi, králi v cestě stál,
Y compris toi, mon roi, si tu te mets sur mon chemin
na trůne bezpečně bys neseděl!
Ton trône lui-même sera en péril !
MILADA
Co dí ?
Que dit-il ?
LID – Le Peuple
Tím slovem na se mec vytasil!
Par ces paroles, il va s’attirer les foudres !
 SOUDCOVÉ – Les Juges
Tys ortel smrti sobe sám prohlásil !
Tout seul, tu te proclames la mort !
DALIBOR
Nicím je mi život,
Ma vie n’est plus rien,
co Zdeněk můj klesl,
Depuis que Zdenek est tombé,
vše jedno, zda zemru
Ce n’est rien, si je meurs
snad zítra či dnes !
Peut-être ce sera demain, peut-être aujourd’hui !
MILADA
Co dí? Co dí?
Que dit-il ? Que dit-il ?
DALIBOR
Až do dna vyčerpán
Jusqu’au fond est épuisée
radosti pohár,
La Coupe de la Joie
tož zahodím od úst
Je jette loin de ma bouche
ten šalebný dar !
Ce présent sans valeur désormais !
JEDEN ZE SOUDCU – Un des Juges
Tak, Dalibore, zni soud jednohlasně :
Ainsi Dalidore, la cour unanime :
V žaláři temném hyn. Až dokonáš !
 Dans un donjon sombre, tu termineras ta vie !
LID – Le Peuple
(mezi sebou)
(entre eux)
Již zříti nemá slunce tvář.
Son visage ne contemplera plus le soleil.
milosti jej se netkla tvář!
Plus de grâce dans son regard !
DALIBOR
Slyšels to příteli, tam v nebes kůru’?
Avez-vous entendu mon ami dans l’écorce du ciel ?
Již chystají mi cestu k tobě zas!
Déjà je passe ma route et j’arrive !
Již cítím povznesen se vzhůru,
Déjà je me sens pousser vers les cieux,
již zřím tě v oblacích, slyším tvůj hlas !
Déjà je pénètre les nuages et j’entends ta voix !
Již piju opet piju strun tvých čarozvuky !
Je me régale déjà du son de tes cordes !
Slavněj než zde zní písen tvoje tam!
Plus célèbre qu’ici tu chantes ta chanson !
LID – Le peuple
Jaký to zjev, jaký to zjev!
Quelle prestance ! Quelle prestance !
DALIBOR
Nuž, ved’te mne v žaláře noc a muky,
Eh bien, mettez-moi en prison, dans la douleur de la nuit,
tou cestou pílím k nebes výšinám!
Ainsi je m’approcherai des cieux !
(Odejde.)
 (Il sort)
LID– Le peuple
Jaký to zjev, jaký to zjev !
Quelle prestance ! Quelle prestance !
Slavný rek, udatný rek to byl !
Ce héros, vaillant homme qu’il était !
5-Výstup
Scène 5
MILADA
(která už se přemoci nemuže, před králem a soudci)
(Elle n’en peut plus, et s’adresse au roi et aux juges)
U svých mne zde vidíte nohou!
Je me jette à vos pieds !
Odpust’te mu tak jako já,
Donnez-lui la grâce que je vous demande,
jen dobré chtít ty oči mohou,
Ces yeux ne peuvent vouloir que du bien,
odpust’te mu, at’ volnost má !
Graciez-le, rendez-lui sa liberté !
SOUDCOVÉ – Les juges
On hrozil krále šedinám,
Il a menacé notre roi
za zločin ten at padne sám!
Par sa vie, il doit payer !
MILADA
U svých mne zde vidíte nohou!
Je me jette à vos pieds !
jen dobré chtít ty oči mohou !
Ces yeux ne peuvent vouloir que du bien !

Odpust’te mu,  at’ volnost má,

Donnez-lui la grâce, donnez-lui la liberté.
Milost, milost, odpust’te mu tak jako já !
Grâce ! Grâce ! Comme je vous la demande !
SOUDCOVÉ – Les Juges
On hrozil krále šedinám,
Il a menacé notre roi,
za zlocin ten at padne sám!
Pour ses crimes, il doit payer !
MILADA
Milost, milost, at volnost má,
Grâce ! Grâce ! Rendez-lui la liberté,
odpustte mu tak jako já !
En pardonnant comme je le  fais moi-même !
VLADISLAV
Porádek, zákon vlásti musí,
L’autorité et la loi doivent régner,
zlorádem zem nejvíce zkusí,
Les abus épuisent le pays,
tož povinnost nám zákonem,
Notre obligation, c’est la loi
bychom preslechli nader hlasy,
La pitié ici n’a pas sa place,
zlocin nesmírí, neuhasí,
Le crime ne sera réparé
jen kdo jej schvátí ortelem.
Que par ce qui sortira du verdict.
(Odstoupí ; za ním soudcove a straže. Lid se rozejde. Jitka zůstane sama s Miladou)
(Il se retire, puis les juges et les gardes. Les gens se dispersent. Seule,  Jitka reste avec Milada)
6-Výstup
Scène 6
 
MILADA
(vzchopivši se opět, aniž by Jitku byla pozorovala)
(Elle reprend, mais ne remarque pas Jitku)
Jaká to bouře ňadra mi plní
Quelle est ce tourment qui m’agite
že krev mi v žilách staví beh !
Et ce sang dans mes veines qui se glace !
On usmrtil, zabil mi bratra,
Il a tué mon frère de ses mains !
a přec mne k němu cosi má.
Mais il y a quelque chose en lui.
Ó nehroz, ó nehroz mi, ó bratře!
Ô ne m’agite plus, ne m’agite plus, Ô frère !
A jen vinou mou
C’est par moi seulement
odňat mi nyní zcela,
Que pour toujours je le perds,
zhynouti má ted’ pro mne jen
A cause de moi, il va périr
v žaláři a v mucírnách tela,
Dans les donjons, le corps torturé,
jen pro mne zhynouti má !
A cause de moi, il va mourir !
JITKA
Tot’ láska ! Láskou rady zvíš,
Tu l’aimes ! Ecoute les conseils de l’Amour,
a vzmuž se, vzmuž se k cinu již !
Reprends-toi, passe à l’action !
MILADA
Neznám te!
Je ne te connais pas !
JITKA
Jindy povím víc!
Une autre fois, je t’en dirai plus !
MILADA
Co žádáš!?
Que voulez-vous ?
JITKA
Skutkem díky řic’!
Par mon action !
Ze žaláře
Sa prison
pokyne záře,
peut s’ouvrir
tož pádím na peruti větrové dál.
Je galope sur les ailes du vent.
MILADA
A z hrobu žaláře
Sa prison sombre
pokyne záře
peut s’ouvrir
tož pádím na peruti větrové dál.
Je galope sur les ailes du vent .
Obě Tous les deux
A v hrobu noc temnou
Une tombe dans la nuit noire
jdou druhové se mnou
Nous descendrons ensemble
a osvobodíme jej z hrobových skal !
Le libérer de son rocher !
Fin du premier acte-
Traduction Argitato

BOLLYWOOD MOVIES nineties : Songs & Music – Evolution 1990-1999

BOLLYWOOD MOVIES nineties
बॉलीवुड
Songs & Movie
गाने  – फ़िल्म
Les années 90 : 1990-1999 -Nineties

L’EVOLUTION DES CHANSONS INDIENNES DANS LE CINEMA DES ANNEES 90
1990

Ghayal de Rajkumar Santoshi
Avec Sunny Deol, Meenakshi Seshadri, Raj Babbar,  Moushmi Chatterjee, Amrish Puri
« Sochna Kya » chanté par Kumar Sanu, Shabbir Kumar, Asha Bhosle

DIL de Indra Kumar
Avec Aamir Khan, Madhuri Dixit, Saeed Jaffrey, Deven Verma, Anupam Kher, Johnny Lever
« Mujhe Neend Na Aaye” chanté par Udit Narayan et Anuradha Paudwal

Jawani Zindabad de Arun Bhatt
Avec Aamir Khan, Farha Naaz, Javed Jaffrey, Rohini, Kader Khan “Husn Ishq Ki Yeh Kahani » chanté par Mohammad Aziz et Anuradha Paudwal

1991

Ajooba de Shashi Kapoor et Gennadi Vasilyev
Avec Amitabh Bachchan, Dimple Kapadia, Rishi Kapoor, Sonam, Shammi Kapoor, Saeed Jaffrey, Sushma Seth, Amrish Puri
« Chukdum Chukdum » chanté par Mohammad Aziz

Hum de Mukul S. Anand (1951 –1997)
Avec Amitabh Bachchan, Rajinikanth, Govinda, Kimi Katkar, Deepa Sahi, Shilpa Shirodkar, Danny Denzongpa, Anupam Kher Kader Khan
« Jumma Chumma De De » chanté par Sudesh Bhonsle et Kavita Krishnamurthy

Lamhe de Yash Chopra
Avec Sridevi, Anil Kapoor, Waheeda Rehman, Anupam Kher « Yeh Lamhe Yeh Pal » chanté par Hariharan

1992

 Bol Radha Bol de David Dhawan Avec Juhi Chawla, Rishi Kapoor, Sushma Seth, Alok Nath, Mohnish Behl “Tu Tu Tu Tara” chanté par Kumar Sanu, Poornima

 1993

Rang  रंग de Talat Jani
Avec  Amrita Singh, Kamal Sadanah, Ayesha Jhulka, Divya BhartiDil Cheer Ke Dekh
« Dil Cheer Ke Dekh » chanté par Kumar Sanu

Baazigar बाज़ीगर de Abbas-Mastan
Avec Shakrukh Khan, Kajol, Shilpa Shetty, Sushant Ray, Dalip Tahil, Johnny Lever, Rakhee Gulzar
« Kitaben Bahut Si » chanté par Asha Bhonsle et Vinod Rathod

 1994

 Vijaypath (Path of Victory) de Farouq Siddique
Avec Ajay Devgan, Tabu, Danny Denzongpa , Gulshan Grover, Reema Lagoo
« Ruk Ruk Ruk » chanté par Alisha Chinai

1995

 Karan Arjun करन अर्जुन de
Avec Shahrukh Khan , Salman Khan, Raakhee, Mamta Kulkarni, Kajol, Amrish Puri
« Yeh Bandhan Toh » Chanté par Kumar Sanu, Udit Narayan, Alka Yagnik

1996

 Rakshak de Ashok Honda
Avec Sunil Shetty ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ et Raveena Tandon
« Ladki Ladki Shehar Ki Ladki  » chanté par Abhijeet et Poornima

1997

 Dil To Pagal Hai दिल तो पागल है de Yash Chopra
Avec Madhuri Dixit, Shahruckh Khan, Karisma Kapoor, Akshay Kumar, Farida Jalal, Yash Chopra
« The Dance of Envy  » par Bollywood Instrumental Music Song

« Dil to Pagal Hai » chanté par Lata Mangeshkar et Udit Narayan

« Chaand Ne Kuch Kaha »

« Are Re Are  » chanté par Lata Mangeshkar et Udit Narayan

 1998

 Ghulam ग़ुलाम de Vikram Bhatt
Avec Aamir Khan et Rani Mukherjee
« Aankhon Se Tune Kya » chanté par Kumar Sanu et Alka Yagnik

1999

Sirf Tum de Agathiyan அகத்தியன்
Avec Sanjay Kapoor, Priya Gill, Sushmita Sen, Jaya Bhattacharya, Jackie Shroff, Mohnish Behl, Johnny Lever, Gurdas Maan
« Pehli Pehli Bar Mohabbat Ki Hai »

Baadshah (Roi) de Abbas Alibhai Burmawalla et Mastan Alibhai Burmawalla
Avec Shahrukh Khan, Twinkle Khanna, Johnny Lever, Amrish Puri
« Hum To Deewane Hue Yaar »

« Mohabbat Ho Gayee Hai  » chanté par Abhijeet et Alka Yagnik

NISHI HONGANJI : LE TEMPLE DU VOEU ORIGINEL DE L’OUEST

NISHI HONGANJI- JAPON 日本

 Kyōto 京都市
Nishi Hongan-ji  西本願寺

La Plus grande école de Jōdo-Shinshū
浄土真宗 École véritable de la Terre pure 

LE TEMPLE DU VOEU ORIGINEL DE L’OUEST

japon kyoto Nishi Hongan-ji artgitato 12

japon kyoto Nishi Hongan-ji artgitato 2

japon kyoto Nishi Hongan-ji artgitato 11

japon kyoto Nishi Hongan-ji artgitato 4

japon kyoto Nishi Hongan-ji artgitato 14

japon kyoto Nishi Hongan-ji artgitato 10

japon kyoto Nishi Hongan-ji artgitato 16

japon kyoto Nishi Hongan-ji artgitato 15

japon kyoto Nishi Hongan-ji artgitato 17

japon kyoto Nishi Hongan-ji artgitato 1

japon kyoto Nishi Hongan-ji artgitato 6

japon kyoto Nishi Hongan-ji artgitato 8

japon kyoto Nishi Hongan-ji artgitato 9

japon kyoto Nishi Hongan-ji artgitato 18

japon kyoto Nishi Hongan-ji artgitato 20

japon kyoto Nishi Hongan-ji artgitato 3

japon kyoto Nishi Hongan-ji artgitato 5

japon kyoto Nishi Hongan-ji artgitato 13

japon kyoto Nishi Hongan-ji artgitato 19

japon kyoto Nishi Hongan-ji artgitato 21

Fushimi Inari Taisha LA MONTAGNE AUX MILLES TORII VERMILLONS

JAPON 日本

 Kyōto 京都市
Fushimi Inari Taisha
伏見稲荷大社

sanctuaire SHINTO 神道 depuis 711
LA MONTAGNE AUX MILLE
TORII VERMILLONS

Kyoto Fushimi Inari Taisha Artgitato 14

Kyoto Fushimi Inari Taisha Artgitato 15Kyoto Fushimi Inari Taisha Artgitato 16

Kyoto Fushimi Inari Taisha Artgitato 17Kyoto Fushimi Inari Taisha Artgitato 12Kyoto Fushimi Inari Taisha Artgitato 18

Kyoto Fushimi Inari Taisha Artgitato 11

Kyoto Fushimi Inari Taisha Artgitato 10

Kyoto Fushimi Inari Taisha Artgitato 9

Kyoto Fushimi Inari Taisha Artgitato 8

Kyoto Fushimi Inari Taisha Artgitato 7

Kyoto Fushimi Inari Taisha Artgitato 6

Kyoto Fushimi Inari Taisha Artgitato 5

Kyoto Fushimi Inari Taisha Artgitato 4

Kyoto Fushimi Inari Taisha Artgitato 3

Kyoto Fushimi Inari Taisha Artgitato 2

Kyoto Fushimi Inari Taisha Artgitato 1


Bollywood Movies eighties – Songs & Movie – Evolution 1980-1989

 BOLLYWOOD Movies eighties
बॉलीवुड
Songs & Movie
गाने  – फ़िल्म
Les années 80 : 1980-1989 -Eighties

L’EVOLUTION DES CHANSONS INDIENNES DANS LE CINEMA DES ANNEES 80

1980

Aap To Aise Na The  आप तो ऐसे ना थे  d’Usha Khanna
Avec Raj Babbar, Ranjeeta Kaur, Deepak Parashar, Madan Puri, Om Shivpuri
“ Tu Is Tarah Se Meri Zindagi Mein Shamil Hai” chanté par Hemlata

Abdullah de Sanjay Khan  संजय ख़ान
Avec Raj Kapoor,  Sanjay Khan, Zeenat Aman, Danny Denzongpa « Bheega Badan Jalne Laga »   chanté par Asha Bhonsle

Karz de Subhash Ghai (né en 1945)
Avec Rishi Kapoor, Tina Munim, Simi Garewal, Raj Kiran, Pran, Pinchoo Kapoor, Mac Mohan
“Tu Kitne Baras Ki” chanté par Kishore Kumar et  Lata Mangeshkar

 1981

Kranti क्रांति (Révolution) de Manoj Kumar
Avec Manoj Kumar, Dilip Kumar, Shashi Kapoor, Hema Malini, Shatrughan Sinha, Parveen Babi, Sarika, Prem Chopra, Madan Puri, Paintal
« Zindagi Ki Na Toote Ladi” Chanté par Lata Mangeshkar et Nitin Mukesh

Pyaasa Sawan de Dasari Narayana Rao
Avec Jeetendra , Reena Roy,  Vinod Mehra , Moushmi Chatterji, Madan Puri, Ashalata Wabgaonkar
« Megha Re Megha Re » chanté par Lata Mangeshkar et Suresh Wadkar

Pyaasa Sawan de Dasari Narayana Rao
« Tera Saath Hai To » chanté par Lata Mangeshkar

Silsila de Yash Chopra (1932 – 2012)
Avec  Shashi Kapoor,  Amitabh Bachchan,  Jaya Bachchan, Rekha, Sanjeev Kumar
“Sar Se Sarke Sar ki Chunariya” chanté par Lata Mangeshkar et Kishore Kumar

Umrao Jaan امراؤ جان, –  उमराव जान de Muzaffar Ali
Avec Rekha, Farooq Shaikh, Naseeruddin Shah, Umme Farwa, Shaukat Kaifi, Raj Babbar
“In Aankhon Ki Masti Ke” chanté par Asha Bhosle

1982

Nadiya Ke Paar नदिया के पार  de Govind Munis
Avec Sachin, Sadhana Singh, Mitali, Leela Mishra, Inder Thakur, Ram Mohan, Sheela David
« Gunja Re Chandan » chanté par Hemlata et  Suresh Wadkar

Nadiya Ke Paar नदिया के पार  de Govind Munis
« Kaun Disha Me Leke Chala Re Batohiya » chanté par Hemlata et  Jaspal Singh

Khud-Daar  खुद्दार  de Ravi Tandon  रवि टंडन
Avec Amitabh Bachchan, Parveen Babi, Sanjeev Kumar, Vinod Mehra, Tanuja, Bindiya Goswami, Prem Chopra
“Angrezi Mein Kehte Hain” chanté par Kishore Kumar et  Lata Mangeshkar

Ghazab de C.P. Dixit
Avec Dharmendra, Rekha, Ranjeet, Madan Puri, Jagdeep, Aruna Irani, Praveen Kumar
« Ae Hawa Yeh Bata Ae Ghata Yeh Bata » chanté par  Lata Mangeshkar

 1983

Bade Dil Wala (Kind Hearted ) de Bhappi Sonie (1928 – 2001)
Avec Rishi Kapoor, Tina Munim, Sarika, Madan Puri
« Aaj Kahin Na Ja » chanté par Lata Mangeshkar et Kishore Kumar

  1984

Jeene Nahi Doonga  de  Raj Kumar Kohli
Avec  Dharmendra, Anita Raj, Shatrughan Sinha
« « Tum Yaad Na Aaya Karo » chanté par Shabbir Kumar et Lata Mangeshkar

Naya Kadam de K. Raghavendra Rao (né  Kovelamudi Raghavendra Rao)
Avec Rajesh Khanna, Padmini Kolhapure, Sridevi, Jayapradha, Ranjeet, Asrani, Kadar Khan, Om Shivpuri
“Phool Jahan Jahan” chanté par Kishore Kumar et  Asha Bhonsle

Haisiyat  de Narayana Rao Dasari
Avec  Jeetendra, Jayapradha, Pran, Shakti Kapoor
“Dheere Dheere Subah Huyi” chanté par K. J. Yesudas

1985

Lallu Ram de Shiv Kumar
Avec Urmila Bhatt, Vyjayanti Chavan, Gajendra Chouhan, Gauri
« Happy Birthday To You” chanté par Asha Bhosle

Yudh de Rajiv Rai (né en 1955)
Avec Jackie Shroff, Anil Kapoor, Tina Munim, Nutan,Danny Denzongpa
« Kya Hua Kya Nahi” chanté par Amit Kumar et  Asha Bhosle

 1986

Aakhree Raasta de Bhagyaraj (Bhagya Raj)
Avec Amitabh Bachchan, Sridevi, Jayapradha, Anupam Kher, Dalip Tahil,  Roop Kumar Sahay, Sadashiv Amrapurkar, Bharat Kapoor, Om Shivpuri, Viju Khote
 » Gori Ka Saajan Saajan Ki Gori” chanté par Mohammad Aziz et S. Janaki

Swati de Kranthi Kumar
Avec Meenakshi Sheshadri, Shashi Kapoor, Sharmila Tagore, Madhuri Dixit, Vinod Mehra, Akbar Khan, Sarika
“Main Tere Saath Hoon” chanté par Manhar Udhas et  Kavita Krishnamurthy

Jaan Ki Baazi de Ajay Kashyap
Avec Sanjay Dutt, Anita Raj, Anuradha Patel, Gulshan Grover
« Teri Yaad Aa Gayee » chanté par Mohammed Aziz et  Asha Bhosle

Mera Haque  de Ajay Kashyap
Avec Sanjay Dutt, Anita Raj, Gulshan Grover, Bindu, Shakti Kapoor
« Mehbooba O Mehbooba” chanté par Shabbir Kumar

 1987

Mr. India  de Shekhar Kapur (né en 1945)
Avec Anil Kapoor, Sridevi, Amrish Puri, Satish Kaushik, Annu Kapoor, Sharat Saxena, Ajit Vachani, Ashok Kumar, Anjan Srivastav
« I Love You” chanté par Kishore Kumar et  Alisha Chinai

 1988

Qayamat Se Qayamat Tak (From Doom to Doom) de Mansoor Khan
Avec Aamir Khan, Juhi Chawla, Goga Kapoor, Dalip Tahil, Ravindra Kapoor
« Papa Kehte Hain Bada Naam Karega » chanté par Udit Narayan

Qayamat Se Qayamat Tak (From Doom to Doom) de Mansoor Khan
« Ae Mere Humsafar » chanté par Udit Narayan et Alka Yagnik

 1989

Chandni चांदनी (Moonlight) de Yash Raj Chopra  यश राज चोपड़ा) (1932 –2012)
Avec Sridevi, Rishi Kapoor, Vinod Khanna, Waheeda Rehman, Sushma Seth, Mita Vasisht, Achala Sachdev, Beena Banerjee
“Chandni O Meri Chandni” chanté par Jolly Mukherjee et  Sridevi

Chandni चांदनी (Moonlight) de Yash Raj Chopra
“Parbat Se Kali Ghata Takrai” chanté par Asha Bhosle et Vinod Rathod

 

BOLLYWOOD MOVIES Seventies Songs & Movie – Evolution 1970-1979

 BOLLYWOOD MOVIES Seventies
बॉलीवुड
Songs & Movie
गाने  – फ़िल्म
Les années 70 : 1970-1979 -Seventies

L’EVOLUTION DES CHANSONS INDIENNES DANS LE CINEMA DES ANNEES 70

1970

 Heer Raanjha हीर रांझा de Chetan Anand
Chanson Milo Na Tum To Hum

1971

Lakhon Mein Ek de S.S. Balan  ( S. Balasubramanian 1935–2014)
Chanda O Chanda – Lata Mangeshkar chanteuse – Aruna Irani et  Mehmood

1972

Ek Nazar de Babu Ram Ishara (Roshan Lal Sharma – 1934-2012)
Avec Amitabh Bachchan, Jaya Bhaduri, Nadira, Tarun Bose, Manmohan Krishna, Asit Sen, Dulari, Sudhir

Naag panchami  de Babubhai Mistri
Chanté par Kishore Kumar et Lata Mangeshkar
Avec Manher Desai, Vatsala Deshmukh, Sudarshan Dhir, Uma Dutt

1973

Black Mail de Vijay Anand
Avec Dharmendra, Raakhee, Mudan Puri, Shatrughan Sinha
« Pal Pal Dil Ke Paas Tum Rehti Ho » est chanté par Kishore Kumar

Jwar Bhata de Adurthi Subba Raoఆదుర్తి సుబ్బా రావు 1912 – 1975
Avec Saira Banu, Dharmendra, Sujit Kumar, Nazir Hussain, Jeevan, Sunder, Rajendra Nath, Shammi, Jashree T

1974

Ajanabee ( अजनबी, Etranger) de  Shakti Samanta শক্তি সামন্ত (1926-2009) Avec Rajesh Khanna and Zeenat Aman – Les chants par Prem Chopra, Asrani, Madan Puri, Yogeeta Bali, Asit Sen.
Les musiques du film par R.D. Burman.

1975

Sholay शोले  (Braises) de Ramesh Sippy
Avec Dharmendra, Amitabh Bachchan, Amjad Khan, Sanjeev Kumar, Hema Malini, Jaya Bhaduri, Satyendra Kapoor

1976

Sangram  de Harmesh Malhotra
Avec Shatrughan Sinha, Reena Roy, Danny Denzongpa

1977

Parvarish (Upbringing) de Manmohan Desai
Avec Shammi Kapoor, Amitabh Bachchan, Neetu Singh, Vinod Khanna, Shabana Azmi, Kader Khan, Amjad Khan, Tom Alter, Indrani Mukherjee

1978

Don (डॉन) de Chandra Barot
Avec Amithab Bachchan, Zeenat Aman, Pran, Iftekhar, Om Shivpuri, Pincho Kapoor

1979

Sabse Bada Zuari  -The Great Gambler- सबसे बड़ा जुआरी de Shakti Samanta শক্তি সামন্ত (1926-2009)
Avec Amitabh Bachchan, Zeenat Aman, Neetu Singh, Prem Chopra.

BOLLYWOOD MOVIES SIXTIES SONGS & MOVIE – Evolution 1960-1969

 BOLLYWOOD MOVIES SIXTIES
बॉलीवुड
Songs & Movie
गाने  – फ़िल्म
Les années 60 : 1960-1969 -Sixties

L’EVOLUTION DES CHANSONS INDIENNES
DANS LE CINEMA DES ANNEES 60

1960

Mughal-E-Azam de Kamuddin Asif Mughal
Avec Madhubala, Dilip Kumar, Prithviraj Kapoor, Durga Khote, Nigar Sultana
« Pyar Kiya To Darna Kya » chanté par Lata Mangeshkar

 

1961

Jhumroo de Shankar Mukherjee
« Koi Humdam Na Raha »
Avec Kishore Kumar, Madhubala, Chanchal

1962

Bees Saal Baad de Biren Nag
« Aye Mohabat Meri » chanté par Lata Mangeshkar
Avec Biswajeet, Waheeda Rehman, Manmohan Krishna, madan puri, asit sen

1963

Sehra (Flower-Decked Veil) de Shantaram Rajaram Vankudre (1901 – 1990)
Taqdeer Ka Fasana chanté par Lata Mangeshkar
Avec Sandhya, Prashant, Manmohan Krishna, Lalita Kumari, Lalita Pawar, Babloo, Ulhas, Keshavrao Date

1964

Woh Kaun Thi ?  वो कौन थी, Who Was She?
Chanson « Lag Ja Gale » लग जा गले chantée par Lata Mangeskhar
Avec Manoj Kumar, Sadhana (Sadhana Shivdasani साधना), Helen, Prem Chopra, Parveen Chaudhary, K N Singh, Mohan Choti, Dhumal

Dosti  de Satyen Bose
Avec Sushil Kumar, Sudhir Kumar, Baby Farida, Sanjay Khan, Leela Mishra, Leela Chitnis
« Chahunga Main Tujhe Saanjh Savere » chanté par Mohammad Rafi

1965

Gumnaam (Unknown or Anonymous) de  Raja Nawathe
Avec Manoj Kumar, Nanda, Pran, Helen, Mehmood
« Is Duniya Mein Jeena Ho To » Chanté par Lata Mangeshkar

1966

Sawan Ki Ghata de Shakti Samanta শক্তি সামন্ত (1926-2009)
Chansons écrites  par S.H. Bihari
« Aaj Koi Pyar Se »
Avec  Manoj Kumar, Sharmila Tagore, Mumtaz, Pran, Madan Puri.

1967

Hamraaz (Confidant) de Baldev Raj Chopra (B. R. Chopra) (1914 – 2008)
Chanson « Neele gagan ke tale » par Mahendra Kapoor
Avec Vimi, Anwar Hussain, Iftekhar, Raaj Kumar, Madan Puri, balraj Sahni, Sarika

1968

Do Kaliyan de R. Krishnan (1909–1997)  et S. Panju (1915–1984)
Avec Bishwajeet, Mala Sinha, Lalita Pawar, Mehmood, Om Prakash, Baby Neetu Singh
« Bachche Man Ke Sachche »

Padosan  पड़ोसन de Jyoti Swaroop
Sunil Dutt – Saira Banu – Mehmood – Kishore Kumar

1969

Jigri Dost de Ravikant Nagaich
Chanson « Raat Suhani Jaag Rahi Hai » par  Mohammad Rafi et Suman Kalyanpur
Avec Jeetendra, Mumtaz, K N Singh, Prem Kumar, Jagdeep, Aruna Irani, Nirupa Roy, Poonam Sinha

 

THE BEST COUNTRY MUSICS & SONGS

USA
THE BEST COUNTRY SONGS & MUSIC

Kenny Rogers & The First Edition
Just Dropped In

Jake Owen
What We Ain’t Got

Johnny Cash
Walk The Line  

Little Big Town
Girl Crush

Creedence Clearwater Revival
Lookin’ Out My Back Door

Kenny Chesney
American Kids

Ferlin Husky
Wings of a Dove

Elvis Presley
I Forgot To Remember To Forget

Willie Nelson
On the Road Again

Sturgill Simpson
Turtles All the Way Down

Kenny Rogers
The Gambler

Hank Williams Sr
Long Gone Lonesome Blues

Ernest Tubb
Throw Your Love My Way

Hank Williams Sr
I’m So Lonesome I Could Cry

Kenny Rogers
Lucille

Hurray for the Riff Raff
The Body Electric

Wanda Jackson
In the middle of a heartache

Kacey Musgraves
The Trailer Song

Sunny Sweeney
Bad Girl Phase

Lee Ann Womack
The Way I’m Livin’