LE CHEVALIER A LA PEAU DE PANTHÈRE- CHOTA ROUSTAVÉLI – SHOTA ROUSTAVELI – ვეფხისტყაოსანი, შოთა რუსთაველი – I – L’HISTOIRE DE ROSTEVAN – 47 A 51

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Le-Chevalier-à-la-peau-de-panthère-920x1024.jpg.
Mihály Zichy, Chota Roustavéli présente son poème à la reine Tamar, vers 1880
*****
SHOTA ROUSTAVELI
CHOTA ROUSTAVÉLI
LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

LA POÉSIE DE
CHOTA ROUSTAVÉLI
შოთა რუსთაველის პოეზია

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

POEME DE NIKOLOZ BARATACHVILI NIKOLOZ BARATASHVILI
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

 

POEME DE NIKOLOZ BARATACHVILI - POEME DE NIKOLOZ BARATACHVILI NIKOLOZ BARATASHVILI

____________________________________________________________

POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

 


SHOTA ROUSTAVELI
CHOTA ROUSTAVÉLI
vers 1172 – vers 1216

_______________________________________________

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

__________________________________________________________________

ვეფხისტყაოსანი
LE CHEVALIER A
LA PEAU DE PANTHÈRE

 

LIVRE I

 

L’HISTOIRE DE ROSTEVAN
ამბავი როსტევან
ROI DES ARABES
არაბთა მეფისა

VERSETS DE 47 A 51
___________________________

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Le-chevalier-à-la-peau-de-panthere2.jpg.

XLVII
DES LARMES DE ROSE

მამისა ტახტსა საჯდომად თავი არ ეღირსებოდა,
mamisa t’akht’sa sajdomad tavi ar eghirseboda,
Elle croyait ne pas être digne de s’asseoir sur le trône de son père,
ამად ტირს, ბაღი ვარდისა ცრემლითა აივსებოდა;
amad t’irs, baghi vardisa tsremlita aivseboda;
Alors elle se mit à pleurer et le jardin de ses joues se remplit de larmes de rose ;
მეფე სწვრთის: « მამა ყოველი ძისაგან ითავსებოდა,
mepe sts’vrtis: « mama q’oveli dzisagan itavseboda,
Le roi s’exclama : « Le Père a été uni à son enfant,
ამისად ქმნამდის დამწველი ცეცხლი არ დამევსებოდა ».
amisad kmnamdis damts’veli tsetskhli ar damevseboda ».
Et je suis encore plein du feu brûlant de la création. »

**

XLVIII
SOIS CALME ET PERSPICACE !

უბრძანა: « ნუ სტირ, ასულო, ისმინე ჩემი თხრობილი:
ubrdzana: « nu st’ir, asulo, ismine chemi tkhrobili:
Le Roi ordonna alors : « Ne t’afflige pas, ma fille, écoute mon histoire :
დღეს შენ ხარ მეფე არაბეთს, ჩემგან ხელმწიფედ ხმობილი,
dghes shen khar mepe arabets, chemgan khelmts’iped khmobili,
Aujourd’hui, tu es la Reine d’Arabie, par moi investie comme souveraine,
აქათგან ესე სამეფო შენია მართ მონდობილი.
akatgan ese samepo shenia mart mondobili.
Par cet acte-là, ce royaume t’est confié.
ხარმცა ბრძნად მქმნელი საქმისა, იყავ წყნარი და ცნობილი!
kharmtsa brdznad mkmneli sakmisa, iq’av ts’q’nari da tsnobili!
Sois un sage créateur, Sois calme et perspicace !

**

XLIX
BIENVEILLANT ENVERS LES PETITS ET LES GRANDS

ვარდთა და ნეხვთა ვინათგან მზე სწორად მოეფინების,
vardta da nekhvta vinatgan mze sts’orad moepinebis,
Sur les roses comme sur le fumier, le soleil brille également,
დიდთა და წვრილთა წყალობა შენმცა ნუ მოგეწყინების!
didta da ts’vrilta ts’q’aloba shenmtsa nu mogets’q’inebis!
Reste bienveillant tant envers les petits que les grands !
უხვი ახსნილსა დააბამს, იგი თვით ების, ვინ ების.
ukhvi akhsnilsa daabams, igi tvit ebis, vin ebis.
L’affranchi sera convaincu et le loyal sera à tes ordres.
უხვად გასცემდი, ზღვათაცა შესდის და გაედინების.
ukhvad gastsemdi, zghvatatsa shesdis da gaedinebis.
Donne abondamment, comme les mers entrent et se retirent également.

**

L
L’ALOÈS DANS LE JARDIN D’ÉDEN

მეფეთა შიგან სიუხვე, ვით ედემს ალვა, რგულია;
mepeta shigan siukhve, vit edems alva, rgulia;
L’abondance chez les rois est comme l’aloès dans le jardin d’Éden ;
უხვსა ჰმორჩილობს ყოველი, იგიცა, ვინ ორგულია;
ukhvsa hmorchilobs q’oveli, igitsa, vin orgulia;
Obéissent ainsi les hommes aux rois généreux, même les infidèles ;
სმა-ჭამა – დიდად შესარგი, დება რა სავარგულია?!
sma-ch’ama – didad shesargi, deba ra savargulia?!
Boire et manger sont louable, mais à quoi ça sert l’avarice ?!
რასაცა გასცემ, შენია; რას არა, დაკარგულია! »
rasatsa gastsem, shenia; ras ara, dak’argulia! »
Tout ce que tu donnes est à toi ! Ce que tu gardes est perdu !  »

**

LI
LE SOLEIL VOULAIT RESSEMBLER A TINATINE 

ამა მამისა სწავლასა ქალი ბრძნად მოისმინებდა,
ama mamisa sts’avlasa kali brdznad moisminebda,
La jeune fille écoutait sagement les enseignements de son père,
ყურსა უპყრობდა, ისმენდა, წვრთასა არ მოიწყინებდა;
q’ursa up’q’robda, ismenda, ts’vrtasa ar moits’q’inebda;
Elle tendait l’oreille, écoutait, ne se lassait jamais de cette instruction ;
მეფე სმასა და მღერასა იქმს, მეტად მოილხინებდა;
mepe smasa da mgherasa ikms, met’ad moilkhinebda;
Le roi buvait et chantait, il était fort joyeux ;
თინათინ მზესა სწუნობდა, მაგრა მზე თინათინებდა.
tinatin mzesa sts’unobda, magra mze tinatinebda.
Tinatine enflammait le soleil et le soleil voulait ressembler à Tinatine.

****************

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato-6.jpg.