Archives par mot-clé : Pô

POEME DE NIKOLOZ BARATASHVILI (BARATACHVILI) MEDITATION SUR LES BORDS DU MTKVARI ნიკოლოზ ბარათაშვილი

*****
POEME DE NIKOLOZ BARATASHVILI
POEME DE NIKOLOZ BARATACHVILI
ნიკოლოზ ბარათაშვილი
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

POEME DE NIKOLOZ BARATACHVILI NIKOLOZ BARATASHVILI
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

POEME DE NIKOLOZ BARATACHVILI - POEME DE NIKOLOZ BARATACHVILI NIKOLOZ BARATASHVILI

____________________________________________________________

POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

NIKOLOZ BARATASHVILI
NIKOLOZ BARATACHVILI
ნიკოლოზ ბარათაშვილი

1817 წლის 4 დეკემბერი – 1844 წლის 21 ოქტომბერი
4 décembre 1817 – 21 octobre 1844

Nikoloz Baratachvili

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

__________________________________________________________________

MEDITATION SUR LES BORDS DU MTKVARI
ფიქრნი მტკვრის პირას

de Nikoloz Baratashvili

***

(Le Mtkvari est aussi appelé Koura თურქ – Il traverse notamment la capitale Tbilissi)

წარვედ წყალის პირს სევდიანი ფიქრთ გასართველად,
ts’arved ts’q’alis p’irs sevdiani pikrt gasartvelad,
Mes pas lourds m’avaient conduit vers les eaux fraîches,
აქ ვეძიებდი ნაცნობს ადგილს განსასვენებლად;
ak vedziebdi natsnobs adgils gansasveneblad;
Ici, à la recherche d’un lieu pour me détendre.
აქ ლბილს მდელოზედ სანუგეშოდ ვინამე ცრემლით,
ak lbils mdelozed sanugeshod viname tsremlit,
Ici une vive mélancolie me submergeait de larmes pourtant,
აქაც ყოველი არემარე იყო მოწყენით;
akats q’oveli aremare iq’o mots’q’enit;
Partout les flots participaient à ma peine ;
ნელად მოღელავს მოდუდუნე მტკვარი ანკარა
nelad moghelavs modudune mt’k’vari ank’ara
Et dans les eaux profondes du Mtkavari
და მის ზვირთებში კრთის ლაჟვარდი ცისა კამარა.
da mis zvirtebshi k’rtis lazhvardi tsisa k’amara.
Se perdaient même les reflets du ciel d’été.
იდაყვ-დაყრდნობილ ყურს უგდებ მე მისსა ჩხრიალსა
idaq’v-daq’rdnobil q’urs ugdeb me missa chkhrialsa
Agenouillé, ô fleuve, soumis à ton écoute
და თვალნი რბიან შორად, შორად, ცის დასავალსა!
da tvalni rbian shorad, shorad, tsis dasavalsa!
Mes yeux rougis attendent des réponses !
ვინ იცის, მტკვარო, რას ბუტბუტებ, ვისთვის რას იტყვი?
vin itsis, mt’k’varo, ras but’but’eb, vistvis ras it’q’vi?
Mtkvari, que sais-tu donc sur la vie ?
მრავალ დროების მოწამე ხარ, მაგრამ ხარ უტყვი!..
mraval droebis mots’ame khar, magram khar ut’q’vi!..
Toi, qui martyr t’es retrouvé à tant de reprises !
არ ვიცი, ამ დროს ჩემს წინაშე ჩვენი ცხოვრება
ar vitsi, am dros chems ts’inashe chveni tskhovreba
Quelle est cette vie triste et vaine
რად იყო ფუჭი და მხოლოდა ამაოება?..
rad iq’o puch’i da mkholoda amaoeba?..
Qui embrume notre esprit ?
მაინც რა არის ჩვენი ყოფა — წუთისოფელი,
maints ra aris chveni q’opa — ts’utisopeli,
Quelle est notre vie – qu’est-ce que le monde,
თუ არა ოდენ საწყაული აღუვსებელი?
tu ara oden sats’q’auli aghuvsebeli?
N’est-ce pas juste un vase sans fond ?
ვინ არის იგი, ვის თვის გული ერთხელ აღევსოს,
vin aris igi, vis tvis guli ertkhel aghevsos,
Qui est-il ce cœur à la recherche du bonheur,
და რაც მიეღოს ერთხელ ნატვრით, ისი ეკმაროს?
da rats mieghos ertkhel nat’vrit, isi ek’maros?
Et qu’en fait-il quand il l’obtient enfin ?
თვითონ მეფენიც უძლეველნი, რომელთ უმაღლეს
tviton mepenits udzlevelni, romelt umaghles
Les rois eux-mêmes ne sont pas meilleurs
არც ვინღა არის, და წინაშე არც ვინ აღუდგეს,
arts vingha aris, da ts’inashe arts vin aghudges,
Qui, même ayant acquis de belles gloires,
რომელთ ხელთ ეპყრასთ უმაღლესი სოფლის დიდება,
romelt khelt ep’q’rast umaghlesi soplis dideba,
Cherchent toujours des conquêtes nouvelles,
შფოთვენ და დრტვინვენ და იტყვიან: «როდის იქნება,
shpotven da drt’vinven da it’q’vian: «rodis ikneba,
Ils se fâchent et disent: « Quand ces terres
ის სამეფოცა ჩვენი იყოს?» და აღიძვრიან
is samepotsa chveni iq’os?» da aghidzvrian
Seront-elles donc rattachées au royaume ? » évoquant
იმავ მიწისთვის, რაც დღეს თუ ხვალ თვითვე არიან!..
imav mits’istvis, rats dghes tu khval tvitve arian!..
Leur pays d’aujourd’hui et de demain !
თუნდ კეთილ მეფე როდის არის მოსვენებული?
tund k’etil mepe rodis aris mosvenebuli?
Quand un bon et sage roi est-il en repos ?
მისი სიცოცხლე: ზრუნვა, შრომა და ცდა ქებული;
misi sitsotskhle: zrunva, shroma da tsda kebuli;
Sa vie : des soins, un travail acharné en gardant le sourire ;
მისი ფიქრია, თუ ვით უკეთ მან უპატრონოს
misi pikria, tu vit uk’et man up’at’ronos
Il pense comment faire pour le mieux
თავისს მამულსა, თვისთა შვილთა, რომ შემდგომსა დროს
taviss mamulsa, tvista shvilta, rom shemdgomsa dros
Comme de son propre père, aux enfants de ses enfants
არ მისცეს წყევით თვის სახელი შთამომავლობას!..
ar mistses ts’q’evit tvis sakheli shtamomavlobas!..
Il donne un nom valeureux à la postérité !
მაგრამ თუ ერთხელ უნდა სოფელს ბოლო მოეღოს,
magram tu ertkhel unda sopels bolo moeghos,
Mais si le monde devait s’éteindre,
მაშინ ვიღამ სთქვას მათი საქმე, ვინ სადღა იყოს?..
mashin vigham stkvas mati sakme, vin sadgha iq’os?..
Qui pourra louer ses actes et ses bienfaits ?
მაგრამ რადგანაც კაცნი გვქვიან — შვილნი სოფლისა,
magram radganats k’atsni gvkvian — shvilni soplisa,
Mais parce que nous sommes des hommes, des enfants de ce monde,
უნდა კიდეცა მივდიოთ მას, გვესმას მშობლისა.
unda k’idetsa mivdiot mas, gvesmas mshoblisa.
Nous devrions écouter les leçons des anciens.
არც კაცი ვარგა, რომ ცოცხალი მკვდარსა ემსგავსოს,
arts k’atsi varga, rom tsotskhali mk’vdarsa emsgavsos,
Un homme ne peut pas être comme un mort,
იყოს სოფელში და სოფლისთვის არა იზრუნვოს!
iq’os sopelshi da soplistvis ara izrunvos!
Être dans le monde et ne pas se soucier du monde !
*****
POEME DE NIKOLOZ BARATASHVILI
POEME DE NIKOLOZ BARATACHVILI
ნიკოლოზ ბარათაშვილი
LITTERATURE GEORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POESIE GEORGIENNE
ქართული პოეზია

POEME DE NIKOLOZ BARATACHVILI NIKOLOZ BARATASHVILI
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

LE CHANSONNIER PÉTRARQUE POÉSIE CANZONIERE SONNET 148 (Première Partie) – CXLVIII

*

FRANCESCO PÉTRARQUE POÉSIE

Francesco PETRARCA
1304 – 1374

Traduction Jacky Lavauzelle

——–


Canzoniere Petrarca  Sonetto 148

LE CHANSONNIER PÉTRARQUE Sonnet 148
CXLVIII

Rerum vulgarium fragmenta

Fragments composés en vulgaire

Rime In vita di Madonna Laura

PRIMA PARTE
Première Partie

148/263

Dante Boccace Petrarque Guido Cavalvanti Cino da Pistoia Guittone dArezzo Trecento Italien 1544 Giorgio Vasari

 

Non Tesin, Po, Varo, Adige et Tebro,
Ni Tessin, Po, Var, Adige et Tibre,
Eufrate, Tigre, Nilo, Hermo, Indo et Gange,
Euphrate, Tigre, Nil, Hermos*, Indus et Gange,
Tana, Histro, Alpheo, Garona, e ‘l mar che frange,
Don, Danube*, Alphée, Garonne, et Timave****,
 Rodano, Hibero, Ren, Sena, Albia, Era, Hebro;
Rhône, Ebre, Rhin, Seine, Aube,  Aar, Hébron ;

[* Gediz Nehri fleuve de Turquie – **du grec Ἴστρος – Istros – ***Ρουφιάς / Roufiás (fleuve du Péloponnèse) – ****Reka ou Timave (Slovénie et Italie jusqu’à la mer Adriatique)

**

non edra, abete, pin, faggio, o genebro,
Ni lierre, sapin, pin, hêtre ou genévrier,
poria ‘l foco allentar che ‘l cor tristo ange,
Ne pourraient apaiser le feu qui consume mon triste cœur,
quant’un bel rio ch’ad ognor meco piange,
Comme un beau ruisseau* qui toutes les heures avec moi pleure,
co l’arboscel che ‘n rime orno et celebro.
Comme l’arbuste** qu’avec mes rimes j’orne et je célèbre.

[*La Sorgue – ** le Laurier / Laure]

**


**

Questo un soccorso trovo tra gli assalti
Je ne trouve pas d’autres secours aux assauts
d’Amore, ove conven ch’armato viva
D’Amour, et je dois vivre constamment armé
la vita che trapassa a si gran salti.
Cette vie qui trépasse à grands bonds.

**

Cosi cresca il bel lauro in fresca riva,
Que pousse le beau laurier sur la fraîche rive,
et chi ‘l pianto pensier’ leggiadri et alti
et pour celui qui le planta, de hautes et gracieuse pensées
ne la dolce ombra al suon de l’acque scriva.
Dans la douce ombre écrite au doux bruit de l’eau.

********************
Traduction Jacky Lavauzelle
ARTGITATO
*********************

Ritratto_di_francesco_petrarca,_altichiero,_1376_circa,_padova

canzoniere Petrarca 148
PÉTRARQUE POÉSIE CANZONIERE
le chansonnier Pétrarque Sonnet 148
canzoniere poet

*******

PÉTRARQUE POÉSIE
CANZONIERE

LES LUSIADES – OS LUSIADAS -Traduction du Poème de Luis de Camões – Livre I – Canto Primeiro – strophe 46- Verso 46

LES LUSIADES – OS LUSIADAS
LITTERATURE PORTUGAISE

literatura português

Luis de Camões
[1525-1580]

Tradução – Traduction
texto bilingue

Luis de Camoes Les Lusiades

 

Obra Poética

(1556)

LES LUSIADES

OS LUSIADAS

A Epopeia Portuguesa

 

CHANT I
Canto Primeiro

Traduction Jacky Lavauzelle

verso 46
Strophe 46

I-46

Image illustrative de l'article Vasco de Gama

Vasco de Gama

Vasco da Gama signature almirante.svg

As embarcações eram, na maneira,
Les navires étaient, à leur manière,
Mui veloces, estreitas e compridas:
Très rapides, étroits et allongés :
As velas, com que, vêm, eram de esteira
Les voiles n’étaient que des épaisses
Dumas folhas de palma, bem tecidas;
Feuilles de palmier bien tissées ;
A gente da cor era verdadeira,
Les gens étaient réellement de la même couleur,
Que Faeton, nas terras acendidas,
Que Phaéton, dans les terres qu’il incendia
Ao mundo deu, de ousado, o não prudente:
Dans ce monde, que son audace et que son manque de prudence :
O Pado o sabe, o Lampetusa o sente.
Le Pô le sait, Lampedusa le sent.

Vasco de Gama par Gregorio Lopes

*********************
Traduction Jacky Lavauzelle
ARTGITATO
*********************

White_Fawn_Drawing Faon Diane

luis de camoes literatura português os lusiadas
les Lusiades

MOMENTO EPICO Carducci Texte Bilingue – Moment Epique

Traduction – Texte Bilingue
MOMENTO EPICO CARDUCCI
LITTERATURE ITALIENNE

letteratura italiana

CARDUCCI

Momento Epico Carducci Moment Epique Giosuè Carducci Traduction Artgitato Poème


Giosuè Carducci
1835- 1907


Prix Nobel de Littérature 1906

Traduction Jacky Lavauzelle

——–
RIME NUOVE [1906]
LIBRO II

MOMENTO EPICO

MOMENT EPIQUE
Vers 1886

 

Addio, grassa Bologna! e voi di nera
Adieu, grasse Bologne ! et vous noirs
Canape nel gran piano ondeggiamenti,   

Chanvres dans les ondulations de la grande plaine,
 E voi pallidi in lunghe file a’ venti
Et vous pâles, dans de longues files aux vents,
Pioppi animati da l’estiva sera!
Peupliers
animés par le soir d’été !

 Ecco Ferrara l’epica. Leggera
Voici l’épique FerrareLe léger
  La mole estense i merli alza ridenti,
Château étend ses riants créneaux,
E specchiando le nubi auree fuggenti
Et reflétant les nuages d’or éphémères
Canta del Po l’ondisona riviera.
Chante du la rivière tumultueuse.

 O terre intorno a gli alti argini sole,
O terres autour des hautes berges,
Ove pianser l’Eliadi; a voi discende
Où les Héliades pleurèrent ; sur vous descend
La tenebra odïata, e a me non duole.
L’obscurité détestée, et je ne le regrette pas.

 A me ne l’ombre l’epopea distende
Pour moi, l’ombre de l’épopée étend
Le sue rosse ali, e su ’l mio cuore il sole
Ses ailes rouges, et dans mon cœur le soleil
De le immortali fantasie raccende.
Illumine d’immortelles fantaisies.

******************
Traduction Jacky Lavauzelle
ARTGITATO
*******************