Archives par mot-clé : 1883 წ

L’ERMITE -I- Poème de Ilia TCHAVTCHAVADZE – ილია ჭავჭავაძე – განდეგილი (პოემა)

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est salamandre-1024x536.jpg.
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.
*****
POÈME DE ILIA TCHAVTCHAVADZE
ილია ჭავჭავაძე
LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

******
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

 

Poème de Ilia Tchavtchavadze

____________________________________________________________

POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

ILIA TCHAVTCHAVADZE
Saint Élie le Juste
ილია ჭავჭავაძე

27 ოქტომბერი, 1837 – 30 აგვისტო, 1907
27 octobre 1837 – 30 août 1907

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

__________________________________________________________________

L’ERMITE
განდეგილი
(პოემა)

-I-

1882/1883

 

[Dernier poème de l’écrivain géorgien Ilia Chavchavadze
Ce poème a été publié le 6 février 1883]

***********************

L’église de la Trinité de Guerguétie et le mont Kazbek Gravure de 1884

******************


I


სადაც დიდებულს მთასა მყინვარსა
Où trônent les glaciers du Mont Kazbek
ორბნი, არწივნი ვერ შეჰხებიან,
Aucun aigle ne plane,
სად წვიმა-თოვლნი, ყინულად ქმნილნი,
Où la pluie, la neige, les créatures des glace,
მზისგან აროდეს არა ჰდნებიან,
Toujours scintillent au soleil,
სად უდაბურსა მას მყუდროებას
Où le silence le plus profond règne
კაცთ ჟრიამული ვერ შესწვდენია,
Jamais blessé par le bruit de l’homme,
სად მეუფება ჭექა-ქუხილსა,
Où seul le tonnerre part en échos infinis,
ყინულს და ქართა მხოლოდ შთენია, –
Seul le craquement de la glace se diffuse, –
უწინდელს დროში ღვთისა მოსავთა
Dans un temps jadis dans la roche
გამოუქვაბავთ მუნ მონასტერი
Un monastère s’est creusé
და იმ ყინულში შეთხრილს ღვთის ტაძარს
Et dans cette glace, le temple de Dieu
ბეთლემს უწოდებს დღესაცა ერი.
Bethléem, ainsi nommé par les hommes.
ფრიალოსაებრ ჩამოთლილი აქვს
Dans le cœur de la muraille
იმ წმინდანთ სადგურს ყინულის ზღუდე
Au cœur de ce monde de glace
და ზედ კარია გამოკვეთილი,
Une porte entrouverte
ვით კლდის ნაპრალზედ არწივის ბუდე.
Dans le murmure d’un nid d’aigle.
ზღუდის ძირამდე რკინის რამ ჯაჭვი
Une chaîne suspendue aux fers
ზედა ჰკიდია თურმე იმ კარსა, –
De la porte mystique,
და თუ არ ჯაჭვით, სხვაფრივ ვერა გზით
Et par cette voie unique
ვერ ძალუძს ასვლა ვერარა კაცსა.
Les moines pénètrent au cloître.


******************

POÈME DE ILIA TCHAVTCHAVADZE
ილია ჭავჭავაძე
LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.

LE LAC BAZALETI – POÈME DE ILIA TCHAVTCHAVADZE – 1883 ილია ჭავჭავაძე – ბაზალეთის ტბა

*****
POÈME DE ILIA TCHAVTCHAVADZE
ილია ჭავჭავაძე
LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

******
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

 

Poème de Ilia Tchavtchavadze

____________________________________________________________

POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

ILIA TCHAVTCHAVADZE
Saint Élie le Juste
ილია ჭავჭავაძე

27 ოქტომბერი, 1837 – 30 აგვისტო, 1907
27 octobre 1837 – 30 août 1907

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

__________________________________________________________________

LE LAC BAZALETI
ბაზალეთის ტბა

1883

******************

ბაზალეთისა ტბის ძირას
Au pied du lac Bazaleti
ოქროს აკვანი არისო,
Le berceau d’or se trouve,
და მის გარშემო, წყლის ქვეშე,
Et tout autour, au cœur de toute cette étendue,
უცხო წალკოტი ჰყვავისო.
Une ardente nature le recouvre.

*

მწვანეა მუდამ წალკოტი,
Le vert est ici éternel,
არასდროს, თურმე, არ სჭკნება,
Jamais il ne pâlit
ქვეყნისა დროთა ტრიალსა
Et, rebelle aux saisons,
იგი არ ემორჩილება.
Il n’obéit qu’à sa propre nature.

*

ვერ ერჩის, თურმე, მის მწვანეს
Rien ne l’atteint
ვერც სიცხე, ვერცა ზამთარი,
Ni l’ardent été ni le glacial hiver,
და იმის მზიან ჩრდილებში
Et dans cette douce ombre
მუდამ გაზაფხული არი.
Toujours vainc le printemps.

*

წალკოტის შუაგულშია
C’est au milieu de cette exubérante nature
ის აკვანი ასვენია,
Que le berceau repose,
და ჯერ კაცთაგანს იქ ჩასვლა
Et l’atteindre pour l’heure
არავის გაუბედნია.
Personne n’a jamais pu.

*

მარტო ერთნი სირინოზნი
Les sirènes seules
იმ აკვანს გარს ეხვევიან,
Entourent le berceau,
მარტო იგინი გრძნეულნი
Seules elles s’inclinent
დასტრფიან და დამღერიან…
En chantant en chœur …

*

ამბობენ, — თამარ დედოფალს
Certains disent que c’est la Reine Tamar
ის აკვანი იქ ჩაუდგამს,
Qui le posa un jour en ces lieux,
და ერს თვისთა ცრემლთ ნადენით
Et le peuple par d’inconsolables pleurs
ტბა კარვად ზედ გადუხურავს.
Créa le lac actuel.

*

ამას კი აღარ ამბობენ —
Mais personne n’a jamais su dire
აკვანში ვინ ჩააწვინა,
Qui fut mis dans le berceau,
ან თვით ერმა თვისი ცრემლი
Ni pourquoi tant de larmes
ზედ ტბად რისთვის დაადინა…
Furent versées dans ce lac …

*

იქნებ, აკვანში ის ყრმა წევს,
Dans ce berceau dort
ვისიც არ ითქმის სახელი,
Celui dont on ne dit pas le nom ;
ვისაც დღე-და-ღამ ჰნატრულობს

N’attendons-nous pas tous qu’un jour il soit remonté
ჩუმის ნატვრითა ქართველი?
Par un Géorgien au cœur silencieux ?

*

თუ ესე არის, ნეტა მას,
Que soit béni
ვაჟკაცსა სახელოვანსა,
Cet homme courageux,
ვისიცა ხელი პირველად
Qui posera sa main pour la première fois
დასწვდება იმა აკვანსა!
Brûlante sur le berceau !

*

თუ ესე არის, ნეტა მას,
Que soit bénie
დედასა სახელდებულსა,
Cette mère
ვინც იმ ყრმას პირველ მიაწვდის
Qui a donné à cet enfant en premier
თვის ძუძუს მადლით ცხებულსა!
La grâce de son sein !


********************

14 ივლისი, 1883 წ.
14 juillet 1883

Reine Tamar ou Reine Thamar
თამარ მეფე
1160–18 janvier 1213

************************

POÈME DE ILIA TCHAVTCHAVADZE
ილია ჭავჭავაძე
LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

******

Géorgie
საქართველო

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato.jpg.