Archives par mot-clé : ქართველი მხატვარი

Mariam CHAGELISHVILI – UN NOUVEAU MONDE – A NEW WORLD – მარიამ ჩაგელიშვილი – ახალი სამყარო

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato-2-10.gif.

   *****
TBILISSI –  ნარიყალა

LES SUBLIMES COULEURS DE DALI PODIASHVILI - დალი ფოდიაშვილი- PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO 
https://www.facebook.com/mariamchagelishviliart/

LES SUBLIMES COULEURS DE DALI PODIASHVILI - დალი ფოდიაშვილი- PEINTRE GEORGIEN -TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________

ARTISTE GEORGIEN
ქართველი მხატვარი
[kartveli mkhat’vari]

MARIAM CHAGELISHVILI
მარიამ ჩაგელიშვილი

****

UN NOUVEAU MONDE
A NEW WORLD
ახალი სამყარო 

 

********************************

J’ai découvert le monde de Mariam Chagelishvili lors de l’exposition ARTTENT organisée sur la montagne Matstminda qui domine Tbilissi. La création artistique est par définition une transgression de la limite et le créateur se doit d’apporter quelque chose de nouveau, de différent. La féérie dans la peinture géorgienne n’est pas nouvelle, mais elle l’amène vers des contrées des désirs et des phantasmes et dans des mondes où se croisent, peuvent se croiser l’animation, la bande-dessinée.
Mariam, après cette composition si fine et si légère, trouve de la satisfaction, et cette satisfaction elle la transmet de suite au spectateur.
Il y a de l’évidence chez Mariam. Une évidence de talent et une évidence de vision. Nous voyons différemment. Et comme avec les grands auteurs, notre monde s’est enrichi de mondes et de créatures. A nous de les faire vivre ensemble.
I discovered the world of Mariam Chagelishvili during the ARTTENT exhibition organized on the Matstminda mountain that dominates Tbilisi. Artistic creation is by definition a transgression of the limit and the creator must bring something new, something different. The fairy-tale in Georgian painting is not new, but it brings it to countries of desires and fantasies and in worlds where cross, animation and comics can intersect.
Mariam, after this composition so fine and so light, finds satisfaction, and this satisfaction she immediately transmits to the viewer.
There is evidence in Mariam. Evidence of talent and evidence of vision. We see differently. And as with great authors, our world has been enriched by worlds and creatures. It’s up to us to make them live together.


JL

*******************************

Question Jacky Lavauzelle :
Mariam, what is your artistic relationship with the fairy paintings of Gayane Khachaturian and Rusudan Petviashvili?
Mariam, quel est ton rapport avec les peintures féériques de Gayane Khachaturian et de Rusudan Petviashvili ?

MARIAM
I’m not acquainted with Gayane Khachaturian’s works. I’ve seen Rusudan Petviashvili’s paintings, but I was not influenced as an artist by either of them.
Je ne connais pas les œuvres de Gayane Khachaturian. J’ai vu les peintures de Rusudan Petviashvili, mais l’artiste ne m’a pas influencé.

Question JL
Your fairy world could fit into comic strips or animated film. Do you agree with that?
Ton monde féérique pourrait s’adapter en bandes-dessinées ou en film d’animation. Es-tu d’accord avec ça ?

MARIAM
I believe my love for different kind of comics and animated movies might have influenced me. I’m even planning to learn animation in the future and also make a picture book or a graphic novel all by myself.
Je crois que mon amour pour différents types de bandes dessinées et de films d’animation pourrait m’avoir influencé. Je prévois même d’apprendre l’animation à l’avenir et de réaliser moi-même un livre d’images ou un roman graphique.

Question JL
What are your main sources of inspiration ?
Quelles sont tes principales sources d’inspiration ?

MARIAM
My main sources of inspiration are literature and mythology.
Mes principales sources d’inspiration sont la littérature et la mythologie.

Question JL
What is your relationship with nature, the plant world and wildlife?
Quelle est votre relation avec la nature, le monde végétal et la faune ?

MARIAM
I’ve always been fond of houseplants and animals, especially reptiles. I even have a pet turtle, that’s been with me for more than 10 years.
J’ai toujours aimé les plantes d’intérieur et les animaux, en particulier les reptiles. J’ai même une tortue de compagnie, qui est avec moi depuis plus de 10 ans.

Question JL
What are your artistic projects?
Quels sont tes projets artistiques ?

MARIAM
Art has always been mysterious for me, it’s possibilities of expression are limitless. I love the feeling of satisfaction and fulfillment when I look at my finished artwork. I have to admit, the process in soothing and exciting at the same time, but nothing compares to seeing that drawing finished.
L’art m’a toujours été mystérieux, ses possibilités d’expression sont illimitées. J’aime le sentiment de satisfaction et d’épanouissement lorsque je regarde mes œuvres finies. Je dois admettre que le processus est à la fois apaisant et excitant, mais rien ne se compare à ce que ce dessin soit terminé.


Question JL
The satisfaction you meet at the end of your artistic process, is it due to you to the satisfaction of the realization? To the success of a passing? As a result of a fusional union between your mind and your body?
La satisfaction que tu rencontres à la fin de ton processus artistique, est-elle due pour toi à la satisfaction de la réalisation ? A la réussite d’un dépassement ? Au résultat d’une union fusionnelle entre ton esprit et ton corps ?


MARIAM
« As a result of a fusional union between your mind and your body »
It’s exciting never knowing how the drawing in the end turns out.

« À la suite d’une union fusionnelle entre votre esprit et votre corps »
C’est excitant de ne jamais savoir comment se termine le dessin.

Question JL
The fact of doing another work, is it to find again the pleasure of this satisfaction?
Le fait de refaire une autre œuvre, est-ce pour retrouver à nouveau le plaisir de cette satisfaction ?

MARIAM
I agree to this too!
Oui, c’est tout à fait ça !

Question JL
Your painting is a painting of life, a living painting, we imagine new and exciting worlds, as with the symbol of the egg that encompasses the life to come. Its oval shape suggests the infinite, the rebirth and the regeneration of the cycle of life, like your work. What is your view of motherhood, femininity and the body in general?
Ta peinture est une peinture de vie, une peinture vivante, nous nous imaginons des mondes nouveaux et passionnants, comme avec le symbole de l’œuf qui englobe la vie à venir. Sa forme ovale suggère l’infini, la renaissance et la régénération du cycle de la vie, comme ton oeuvre. Quelle est ta vision de la maternité, de la féminité et du corps en général ?

MARIAM
I have never used theme of motherhood in my art. I guess I’m just not at that time of life yet to express it through art.
Je n’ai jamais utilisé le thème de la maternité dans mon art. Je suppose que je ne suis pas encore à cette époque de la vie pour l’exprimer à travers l’art.

************

FORMATION DE MARINA CHAGELISHVILI
Formation universitaire
Academic Background

2018
Diplômé de l’Université technique géorgienne avec un baccalauréat en architecture.
Graduated from Georgian Technical University with Bachelor’s Degree in Architecture.

2019
Étudie l’art pendant 6 mois dans un studio d’art privé.
Inscrit au programme de maîtrise de la Tbilisi State Academy of Art.
Studied art for 6 months in private art studio.
Enrolled in Tbilisi State Academy of Art’s Master’s Program.

Figure 1 ფიგურა 1 – 2019
Figure 2 – ფიგურა 2 – 2019
The Little Walrus
13/02/2019
L’Œuf
Martien
Sans titre – Untitled
Sans titre – Untitled
Sans titre – Untitled
Sans titre – Untitled
Sans titre – Untitled
წყვილების სერიიდან « ნიღბიანი წყვილი »
De la Série « Couples Masqués »
From Couple Series « Masked Couple »
2015 წ. – 2015
წყვილების სერიიდან « ბაყაყების წყვილი »
Couple Série « Couple de Grenouilles »
Couple Series ”Frog Couple”
2019 წ. – 2019
წყვილების სერიიდან « ფრთიანი წყვილი »
De la série les « Couples Ailés »
From Couple Series « Winged Couple »
2017 წ.
წყვილების სერიიდან « გრძელცხვირა წყვილი »
Couple de la Série « Couple aux longs nez »
Couple Series ”Long Nosed Couple”
2015 წ.
წყვილების სერიიდან « ნისკარტიანი წყვილი »
Couple Série « Couple à bec »
Couple Series ”Beaked Couple”
2016 წ.
Sans titre – Untitled
სატყუარა
Appât
Bait
3 octobre 2019
L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato-2-10.gif.

LES DRAPEAUX FLOTTANTS – 1988 – SCULPTURE DE GIORGI SHKHVATSABAIA გიორგი შხვაცაბაია – დროშები ჩქარა

    *****
Artiste géorgien
ქართველი მხატვარი
Sculpture géorgienne
ქართული ქანდაკება
 

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

LE MONUMENT A NIKOLOZ BARATASHVILI - ნიკოლოზ ბარათაშვილი
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

LE MONUMENT A NIKOLOZ BARATASHVILI - ნიკოლოზ ბარათაშვილი

____________________________________________________________

LES DRAPEAUX FLOTTANTS

 

__________________________________________________________________

 

გიორგი შხვაცაბაია
GIORGI SHKHVATSABAIA

დაბადების თარიღი 15 აპრილი, 1940
Né le 15 avril 1940

****

დროშები ჩქარა

1988

 

ქანდაკების სახელი აღებულია გალაქტიონ ტაბიძის ლექსის „დროშები ჩქარა“ დასახელებიდან. ქანდაკება 1988 წელს დადგეს, ლექსი „დროშები ჩქარა“ კი, 1917 წელს დაიწერა. საბჭოთა ეპოქაში გვასწავლიდნენ, რომ ეს ლექსი გალაქტიონმა 1917 წლის ოქტომბრის რევოლუციას მიუძღვნაო, თავისუფლად შეიძლება შხვაცაბაიას ქმნილებაც სწორედ 1917 წლის ოქტომბრის რევოლუციის 70 წლისთავისადმი მიძღვნილად ჩაითვალოს.

Le nom de la sculpture est tiré du poème « Drapeaux » de Galaktion Tabidze. La sculpture a été érigée en 1988 et le poème de Tabidze a été écrit en 1917.
À l’époque soviétique, on nous a appris que ce poème était consacré à la révolution d’Octobre 1917, on pourrait donc considérer cette sculpture comme une commémoration du 70e anniversaire de la révolution d’Octobre 1917.
გალაქტიონის ლექსი “დროშები ჩქარა” დღეს, საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილ, პოეტის ერთგვარ სიხარულის გამომხატველ შეძახილად მიიჩნევა.
Le poème de Galaktion Tabidze est considéré comme une expression joyeuse qui célèbre aujourd’hui l’indépendance de la Géorgie.

*****

მოქანდაკე
Mokandake
Sculpteur
გიორგი შხვაცაბაია
GIORGI SHKHVATSABAIA

****

არქიტექტორი
Arkitektori
Architectes
თ. თევზაძე, გ. ჯაფარიძე, დ. სულთანიშვილი

H Tevzadze, G. Japaridze, d. Sultanishvili
****
წელი
Tseli
Année
1988
****
 მასალა
Masala
Matériel
ბრინჯაო
brinjao
Bronze
*****
ადგილმდებარეობა
Adgilmdebareoba
Emplacement
გიორგი ლეონიძის სახელობის ბაღი
giorgi leonidzis sakhelobis baghi
Le jardin de Giorgi Leonidze
თბილისი
Tbilissi
***

PARCOURS DE GORGI SHKHVATSABAIA

გადაეცა სსრკ სამხატვრო აკადემიის ვერცხლის დიდი მედალი; ტრეტიაკოვის გალერეა, მოსკოვი)
Médaille d’argent de l’académie des arts de l’URSS –  Galerie Tretiakov, Moscou
მირზა გელოვანის ძეგლი (ბრინჯაო, 1977)
Monument Mirza Gelovani (Bronze, 1977)
შინმოუსვლელთა მემორიალი » (სპილენძი, ბეტონი, 1978; ორივე ახალგაზრდული ქალაქი ჟიული შარტავა)
« Souvenirs de la Maison des Artistes » (Cuivre, Béton, 1978)
« მეგობრობის ყვავილი » (1980)
Les fleurs de l’amitié en 1980
ხსოვნის კედელი (ქვა, 1981)
Le Mur du Souvenir (1981)
« დროშები ჩქარა » (ბრინჯაო, 1988, ორივე – გიორგი ლეონიძის სახელობის ბაღი)
L’Œuvre que nous présentons ici de 1988
« ვერიკო  ანჯაფარიძე » (1990)
Veriko Anjaparidze en 1990 Panthéon de Mtatsminda
La Flamme de la Paix – 1992, Grèce
Sculpture de Zhiuli Shartava (1997, Senaki)
Sculpture de Yevgeny Mikeladze (2000, Z.Paliashvili Opera & Ballet House, Tbilissi)
Elévation  (2004, Square des Héros à Tbilisi).
Ces œuvres sont notamment visibles au musée d’art géorgien, à la galerie Tretiakov de Moscou, ou au musée d’art moderne d’Amsterdam.
**

PRIX ET RECOMPENSES

2001 – საქართველოს სახელმწიფო პრემია
2001 – Prix d’Etat de Géorgie
2001 – თბილისის საპატიო მოქალაქე
2001 – Citoyen d’honneur de Tbilissi
1999 – ღირსების ორდენი
1999 – Ordre d’honneur
1990 – საქართველოს სახალხო მხატვარი
1990 – Artiste du peuple de Géorgie
1976 – საქართველოს კომკავშირის პრემია
1976 – Prix Komsomol de Géorgie

GIA GUGUSHVILI – გია გუგუშვილი – L’INIMAGINABLE TENDRESSE – THE INIMAGINABLE TENDERNESS

*****

PEINTURES
ნავთობის ფერწერა
Gia Gugushvili
გია გუგუშვილი

*

Gia Gugushvili PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

 

Gia Gugushvili PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა - GEORGIE TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________


ARTISTE GEORGIEN
ქართველი მხატვარი

GIA GUGUSHVILI
გია გუგუშვილი
PEINTRE GEORGIEN
TBILISSI – ნარიყალა

Né le 16 août 1952


L’INIMAGINABLE TENDRESSE
THE INIMAGINABLE TENDERNESS

________________________

Henry Bataille disait de la tendresse, dans sa comédie (La Tendresse,Théâtre complet, Ernest Flammarion, 1922, Tome XI), les mots suivants : « Tendresse ! Elle existe chez les criminels, comme elle existe chez les êtres supérieurs. Non, elle n’est pas une sœur pauvre de l’amour ; elle se tient aussi éloignée de l’amour passion que de l’amitié amoureuse… Elle a un royaume bien à elle dans le pays des âmes. Cela explique bien des anomalies ! Et, malgré des apparences souvent défavorables, elle constitue, au contraire, la plus sûre émanation de cette lumière merveilleuse qui semble la jonction entre l’homme et la divinité. Comme elle apparaît touchante, même au fond de la bête, dans le couple animal ! « 

La peinture de Gia fait se toucher l’homme et la divinité, comme dans le Vieux Pont de 2003, ou en prenant le rivage N60 dans l’immensité bleue de l’infini ciel ou de l’infinie mer.
Ce sont des couples qui s’associent et se fécondent entre l’animal et l’homme, l’infini et le proche, les temps d’avant et d’aujourd’hui.

[citations suivantes (entre guillemets) du poème de Guillaume Apollinaire, Nos Etoiles, poèmes tirés des Poèmes à Lou.]

« Et c’est l’heure, tout s’endort », et c’est à cette heure que Gia prend ses pinceaux pour rendre visible l’inimaginable tendresse.  » La nuit s’écoule, lente, lente,  Les heures sonnent lentement » et le pinceau trace d’infinis mouvements où se rencontrent les heures rouges du soir et les heures bleues du petit matin. « L’inimaginable tendresse  De ton regard parait aux cieux  Mon lit ressemble à ta caresse  Par la chaleur puisque tes yeux  Au nom de Nice m’apparaissent ». L’inimaginable tendresse des revers et des lignes, au-dessus des couleurs dans un temps incertain. La tendresse est soutenue par des milliers de plis et des infinis rayures et contours. Qu’ils sont longs les contours du monde dans la lenteur saccagée des mouvements des bras et de la frénésie des mains.
Gia nous livre ce dont nous manquons le plus, la tendresse. La tendresse; que de la tendresse, mais quelle tendresse !!
Rien n’est plus difficile que de nous la donner ainsi. Jason a pu récupérer avec l’aide de Médée la fameuse Toison d’Or, Ulysse revenir d’un périple harassant, Christophe Colomb traverser les mers démontées et hostiles, mais qu’est-ce que tout ça ? Qu’est-ce que tout ça face à ses étranges tendresses qui nous attendons tous ?
« La nuit s’écoule doucement Je vais enfin dormir tranquille »

***

Henry Bataille said of tenderness, in his comedy (La Tendresse, Complete Theater, Ernest Flammarion, 1922, Volume XI), the following words: « Tenderness! » She exists in criminals, as it exists in higher beings. She is not a poor sister of love, she is as far away from passionate love as from amorous friendship … She has a kingdom of her own in the land of souls, which explains many anomalies! in spite of appearances which are often unfavorable, she constitutes, on the contrary, the surest emanation of that marvelous light which seems the junction between man and divinity, as she appears touching, even at the bottom of the beast, in the animal pair! « 

The painting of Gia makes touch the man and the divinity, as in Old Bridge of 2003, or taking the Bank N60 in the blue immensity of the infinite sky or the infinite sea.
They are couples who associate and fertilize between the animal and the man, the infinite and the near, the times of before and today.

[following quotes (in quotation marks) from Guillaume Apollinaire’s poem, Nos Etoiles, Poems from Poems to Lou.]

« And it’s time, everything falls asleep », and it is at this time that Gia takes her brushes to make visible the unimaginable tenderness. « The night goes by, slow, slow, the hours slowly sound » and the brush traces infinite movements where meet the red hours of the evening and the blue hours of the early morning. « The unimaginable tenderness Of your look appears in the sky My bed looks like your caress By heat since your eyes « . The unimaginable tenderness of reverses and lines, above colors in an uncertain time. Tenderness is supported by thousands of folds and infinite stripes and outlines. That they are long the contours of the world in the slowness of the movements of the arms and the frenzy of the hands.
Gia gives us what we miss the most, the tenderness. Tenderness; that tenderness, but what tenderness !!
Nothing is more difficult than giving it to us as well. Jason was able to recover with the help of Medea the famous Golden Fleece, Ulysses return from an exhausting journey, Christopher Columbus cross the seas disassembled and hostile, but what is all this? What is all this in the face of his strange tenderness that we all expect?
« The night goes slowly I’ll finally sleep quiet »

***

ნაპირი N60
Napiri N60
RIVAGE N60
THE BANK N60
2012

Gia Gugushvili – Rivage N60

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on canvas
90×122.5

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

Gia Gugushvili – Rivage N60- Détail

***

ლურჯი დილით
Lurji Dilit
LE MATIN BLEU
BLUE MORNING
2013

Gia Gugushvili – Le matin bleu

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on canvas
110×152

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

Gia Gugushvili – Le matin bleu – Détail

***

თამაში ქვებით
Tamashi Kvebit
JEU DE PIERRES
GAME OF STONES
2014

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on canvas
147×180

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

***

მაძიებელი
Madziebeli
CHERCHEUR
SEEKER
2004

Gia Gugushvili – Chercheur – 2004

Gia Gugushvili – Chercheur – 2004 – Détail

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on canvas
85×105

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

***

TEMPS-3
TIME-3
2013

Gia Gugushvili – Temps-3 -2013

Gia Gugushvili – Temps-3 -2013 – Détail

 

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on canvas
162×230

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

***

ძველი ხიდი
Dzeli Khidi
LE VIEUX PONT
OLD BRIDGE
2003

Gia Gugushvili – Le vieux pont – 2003

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on canvas
90×120

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

***

წითელი საღამო
Tsiteli Saghamo
L’HEURE ROUGE
RED EVENING
2014

Gia Gugushvili – l’heure rouge – 2014

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on canvas
85×110

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

***

წითელი
Tsiveli
ROUGE
RED
2012

Gia Gugushvili – Rouge – 2012

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on canvas
90×123

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

Gia Gugushvili – Rouge – 2012 – Détail

***

ანარეკლი N2
REFLECTION N2
2016

Gia Gugushvili – Reflection N2

Gia Gugushvili – Reflection N2 – Détail

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on canvas
140×190

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

*****

PEINTURES
ნავთობის ფერწერა
Gia Gugushvili
გია გუგუშვილი

*

Gia Gugushvili PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

LA PEINTURE MAGICIENNE de GAYANE KHACHATURIAN – ჰაიანე ხაჩატურიანი – Գայանե Խաչատրյան

*****
PEINTURES ET SCULPTURES
GAYANE KHACHATURIAN
Գայանե Խաչատրյան
ჰაიანე ხაჩატურიანი

*

GAYANE KHACHATURIAN PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

GAYANE KHACHATURIAN PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________


ARTISTE GEORGIEN
ქართველი მხატვარი

GAYANE KHACHATURIAN
Գայանե Խաչատրյան
ჰაიანე ხაჩატურიანი

Tbilissi 9 mai 1942 – Tbilissi 1er mai 2009
დაიბადა თბილისში, 1942 წლის 9 მაისს -თბილისში, 2009 წლის 1 მაისს გარდაიცვალა


LA PEINTURE MAGICIENNE de GAYANE KHACHATURIAN
ჯადოსნური ფერწერა

________________________
Etude au თბილისის იაკობ ნიკოლაძის სამხატვრო კოლეჯი, თბილისი, საქართველო (Tbilisi Iakob Nikoladze Art College)
Gayane Khatchatourian est décédée le 1er mai 2009 et est enterrée dans le cimetière arménien de Tbilissi (Panthéon Khojivank de Tbilissi – Panthéon Arménien – Quartier Avlabari – 1/26 Zhoneti – derrière la Cathédrale de la Trinité – სამების საკათედრო ტაძარი)
******

Gayane Khachaturian est une grande aventurière et elle ne nous oublie pas. Elle nous emporte vers un grand voyage.
Un voyage flamboyant et enchanteur.
Elle nous emporte et comme le disait Théophile Gautier, comme il est doux d’être emporté : « Au sein d’un nuage de poudre, Par un galop précipité, Aussi promptement que la foudre Comme il est doux d’être emporté ! » Et si Théophile Gautier voulait voir des sites nouveaux, Gayane nous y emmène dans une douceur infinie.
Gayane est une magicienne doublée d’une grande poétesse. Les deux sont indissociables dans son œuvre. Elle joue sans jouer d’un lyrisme exubérant et enchanteur. Elle s’amuse dans une profonde maîtrise des tons et des compositions.
Elle recherche, comme tout véritable artiste, un absolu, du moins un aspect de l’absolu. Une fenêtre qui s’ouvre vers un autre monde de couleurs somptueuses et de décors féériques. Nous pourrions nous trouver sur une autre planète, dans une demeure lombarde du XVIIIe, dans la cour de Louis XIV, dans une répétition d’une pièce de Molière.
Souvent les êtres sont absorbés par la scène. Les êtres sont là, ils nous regardent, mais ils n’existent qu’à peine. La scène est plus grande que tout. Et la pose est là, comme dans un atelier d’artiste. Même le cheval pose et attend, glorieux et triomphant.
Pour autant, rien de théâtral ne ressort de son œuvre. Rien de laborieux ou de savant ne pèse sur notre regard. Au contraire, nous regardons quelque chose d’ineffable, presque métaphysique.
C’est la magie et encore la magie qui nous enchante. Les choses devant nous ne sont plus naturelles, mais d’un autre monde, d’une dimension où les devins, les enchanteurs nous préparent quelques métamorphoses et quelques tours.
Nous nous attachons à la beauté des créatures pour ne retenir que la beauté des couleurs et enfin la beauté de l’œuvre. C’est simplement l’évidence d’un miracle ou d’un tour de passe-passe. Un grand tour qui serait capable de calmer le courroux de colère divine.
Pour se grand bonheur, nous disons merci à la magicienne en reprenant textuellement le texte de Henri de Régnier, dans ses Escales en Méditerranée, pour les couleurs du ciel, les couleurs de la mer, les beaux voyages et les beaux souvenirs  :

« Salut, Magicien, et merci ! C’est bien toi. Je te reconnais. Ton visage a toujours la couleur du ciel et ton vêtement la couleur de la mer. Salut, maître des beaux voyages et des beaux souvenirs… Merci de m’avoir confié la clé d’or et de m’avoir permis le jeu d’emprunter à une double mémoire des images successives que j’ai évoquées à mon gré et dans un ordre affranchi du temps, de m’avoir laissé mêler et confondre en un seul deux sillages dont je n’ai fait, d’escale en escale, qu’une seule route marine. Maintenant, ô Magicien, l’instant est venu de renoncer à la fiction véridique par laquelle j’ai revécu simultanément tant de belles heures juxtaposées. Celle du retour approche. Le yacht imaginaire qui m’a porté en cette croisière du souvenir est à l’ancre, et ton geste, ô Magicien, va dissiper son blanc fantôme, mais à sa place voici que s’offrent à moi le blanc Velleda et le blanc Nirvana. Comme en 1904 et en 1906 ils sont là et se proposent à moi pour achever le beau voyage auquel l’un et l’autre a contribué. 
Sur lequel des deux m’embarquerai-je ? Mais pourquoi choisir ? Pourquoi, comme en 1904, ne pas regagner Marseille sur le Velleda ? Pourquoi, comme en 1906, sur le Nirvana, ne pas finir à Venise ce beau et magique rêve d’Orient ? »
(Henri de Régnier – Escales en Méditerranée -COLLOQUE AVEC LE MAGICIEN – Paris – editions Ernest Flammarion, 

Merci beaucoup Gayanne !!
დიდი მადლობა, ჰაიანე !!

*****

ილუზიონისტის დახლი
LE STAND DU MAGICIEN
MAGICIAN’STAND
1994

GAYANE KHACHATURIAN – LE STAND DU MAGICIEN

ზეთი, ტილო
Zeti, Tilo
Huile sur Toile
Oil on Canvas
44×47.5

 

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

***
მხედარი
Mkhedari
CAVALIER
RIDER
1999

GAYANE KHACHATURIAN – CAVALIER

GAYANE KHACHATURIAN – CAVALIER – DETAIL

ზეთი, ტილო
Zeti, Tilo
Huile sur Toile
Oil on Canvas
40×50

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

***

მხედარი და მისი ცხენი
CAVALIER ET SON CHEVAL
RIDER AND HER HORSE
1998

GAYANE KHACHATURIAN – CAVALIER ET SON CHEVAL

ზეთი, ტილო
Zeti, Tilo
Huile sur Toile
Oil on Canvas
57×56

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

***
JEUX VISUELS DE BRUITS, DE SILENCES ET DE RIRES
VISUAL GAMES OF NOISE, WHISPER AND LAUGHTER
1998

GAYANE KHACHATURIAN – JEUX VISUELS

ზეთი, ტილო
Zeti, Tilo
Huile sur Toile
Oil on Canvas
30×39

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

***

ცეკვა მთებში
Tsek’va Mtebshi
DANSE DANS LES MONTAGNES
DANCE IN THE MOUNTAINS
1995

GAYANE KHACHATURIAN – DANSE DANS LES MONTAGNES

GAYANE KHACHATURIAN – DANSE DANS LES MONTAGNES – DETAIL

GAYANE KHACHATURIAN – DANSE DANS LES MONTAGNES – DETAIL

  ზეთი, ტილო
Zeti, Tilo
Huile sur Toile
Oil on Canvas
33×43

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

***

ROUET URBAIN
URBAN SPINNING WHEEL
1997

GAYANE KACHATURIAN – ROUET URBAIN

ზეთი, ტილო
Zeti, Tilo
Huile sur Toile
Oil on Canvas
40×50

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts

*****

ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმი
Au Musée géorgien des Beaux-arts
Georgian Museum of Fine Arts
7 Shota Rustaveli Ave, Tbilissi
7 შოთა რუსთაველის გამზირი, თბილისი

***

PEINTURES ET SCULPTURES
GAYANE KHACHATURIAN

*
GAYANE KHACHATURIAN PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

***

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

GAYANE KHACHATURIAN PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________

LA MERE DES GEORGIENS – 1958 – TBILISSI – Sculpteur ELGUJA AMASHUKELI ელგუჯა ამაშუკელი

*****
MONUMENT A LA MERE DES GEORGIENS
1958

*

MERE DES GEORGIENS TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

MERE DES GEORGIENS TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________

la mère des géorgiens Tbilissi
ARTISTE GEORGIEN
ქართველი მხატვარი

MONUMENT A
LA MERE DES GEORGIENS
თბილისის 1500 წელი
1500 ANS DE TBILISSI
1958

ალუმინი
Aluminium


________________________

 თბილისი
Tbilissi

ქანდაკება სოლოლაკის გორაზე 1958 წელს აღიმართა ქალაქის 1500 წლისთავთან დაკავშირებით
La statue a été érigée sur la colline de Sololaki en 1958 à l’occasion du 1500e anniversaire de la ville

მონუმენტის ავტორია ქართველი მოქანდაკე ელგუჯა ამაშუკელი, რომელსაც 1966 წელს ამ ქანდაკებისთვის მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პრემია.
L’auteur du monument est le sculpteur géorgien Elguja Amashukeli, récipiendaire du prix d’État Shota Rustaveli en 1966

________________________

 la mère des géorgiens Tbilissi  la mère des géorgiens Tbilissi

SCULPTEUR
ელგუჯა ამაშუკელი
ELGUJA AMASHUKELI

22 ივნისი, 1928 – 10 მარტი, 2002
22 juin 1928 – 10 mars 2002

მნიშვნელოვანი ნამუშევრებია
Les œuvres importantes sont:
« ქართლის დედა » (1958)
« Mère de Kartli » (1958),
ვახტანგ გორგასლის ძეგლი (1959)
Monument Vakhtang Gorgasali (1959),
დიდების მონუმენტი (1965),
Monument de la Gloire (1965)
თბილისის მეტროპოლიტენის სადგური « რუსთაველის » პორტალის რელიეფი (1965),
Les reliefs de la station métropolitaine de Tbilissi « Rustaveli » (1965),
რელიეფები თბილისის შემოსასვლელებთან (1957-1958),
les reliefs aux entrées de Tbilissi (1957-1958),
ბარელიეფი « თბილისის 1500 წელი » (1958)
Monument La Mère des Géorgiens « 1500 ans de Tbilissi » (1958),
ქანდაკება « რევოლუცია » (1966, ბრინჯაო),
statue « Révolution » (1966, bronze),
რ. ერისთავის (1974),
R. Eristavi (1974),
ნ. ფიროსმანიშვილის (1975) ძეგლები
Monuments de Pirosmaniashvili (1975)

la mère des géorgiens Tbilissi

*****

LA GEORGIE
Par
D’Alembert, Diderot
DANS LA PREMIERE EDITION DE L’ENCYCLOPEDIE

GÉORGIE, (Géog.) pays d’Asie qui fait partie de la Perse entre la mer Noire & la mer Caspienne.
La Géorgie est bornée au nord par la Circassie, à l’orient par le Daghestan & le Schirvan, au midi par l’Arménie, & au couchant par la mer Noire. Elle comprend la Colchide & l’Ibérie des anciens, tandis que le Daghestan & le Schirvan forment à-peu-près l’ancienne Albanie.
Elle est divisée par les montagnes en deux parties : l’une orientale où sont les royaumes de Caket au nord, & de Carduel au midi ; l’autre occidentale qui comprend au nord les Abcasses, la Mingrélie, l’Imirete & le Guriel ; tout ce pays est nommé Gurgistan par les orientaux. La riviere de Kur le traverse,& elle porte bateau, ce qui n’est pas commun aux rivieres de Perse. Téflis capitale de la Georgie, est au 83d. de long. & au 43d. de lat.
Cette vaste région pour la possession ou la protection de laquelle les Persans & les Turcs ont si long-tems combattu, & qui est enfin restée aux premiers, fait un état des plus fertiles de l’Asie. Il n’en est guere de plus abondant, ni où le bétail, le gibier, le poisson, la volaille, les fruits, les vins soient plus délicieux.
Les vins du pays, sur-tout ceux de Téflis, se transportent en Arménie, en Médie & jusqu’à Ispahan, où ils sont réservés pour la table du Sophi.
La soie s’y recueille en quantité ; mais les Géorgiens qui la savent mal apprêter, & qui n’ont guere de manufactures chez eux pour l’employer, la portent chez leurs voisins, & en font un grand négoce en plusieurs endroits de Turquie, sur-tout à Arzeron& aux environs.
Les seigneurs & les peres étant maîtres en Géorgie de la liberté & de la vie, ceux-ci de leurs enfans,& ceux-là de leurs vassaux ; le commerce des esclaves y est très-considérable, & il sort chaque année plusieurs milliers de ces malheureux de l’un & de l’autre sexe avant l’âge de puberté, lesquels pour ainsi dire, se partagent entre les Turcs & les Persans qui en remplissent leurs serrails.
C’est particulierement parmi les jeunes filles de cette nation (dont le sang est si beau qu’on n’y voit aucun visage qui soit laid), que les rois & les seigneurs de Perse choississent ce grand nombre de concubines, dont les orientaux se font honneur. Il y a même des défenses très-expresses d’en trafiquer ailleurs qu’on Perse ; les filles georgiennes étant, si l’on peut parler ainsi, regardées comme une marchandise de contrebande qu’il n’est pas permis de faire sortir hors du pays.
Il faut remarquer que de tout tems on a fait ce commerce ; on y vendoit autrefois les beaux garçons aux Grecs. Ils sont, dit Strabon, plus grands & plus beaux que les autres hommes, & les géorgiennes plus grandes & plus belles que les autres femmes. Le sang de Géorgie est le plus beau du monde, dit Chardin : la nature, ajoûte-t-il, a répandu sur la plûpart des femmes des graces qu’on ne voit point ailleurs ; & l’on ne trouve en aucun lieu ni de plus jolis visages, ni de plus fines tailles que celles des géorgiennes ; mais, continue-t-il, leur impudicité est excessive.
On voit en Géorgie des Grecs, des Juifs, des Turcs, des Persans, des Indiens, des Tartares & des Européens. Les Arméniens y sont presqu’en aussi grand nombre que les naturels même. Souverainement méprisés ils remplissent les petites charges, font la plus considérable partie du commerce de Géorgie, & s’enrichissent aux dépens du pays.
Quoique les mœurs & les coûtumes des Géorgiens soient un mélange de celles de la plûpart des peuples qui les environnent, ils ont en particulier cet étrange usage, que les gens de qualité y exercent l’emploi de bourreau ; bien loin qu’il soit réputé infame en Géorgie, comme dans le reste du monde, c’est un titre glorieux pour les familles.
Les maisons des grands & les lieux publics sont construits sur le modele des édifices de Perse, mais la plûpart des églises sont bâties sur le haut des montagnes, en des lieux presqu’inaccessibles ; on les salue de loin, & on n’y va presque jamais : cependant il y a plusieurs évêques en Géorgie, un archevêque, un patriarche ; & c’est le viceroi, autrement dit gorel, nommé par le sophi, & toûjours mahométan de religion, qui remplit les prélatures.
Voilà le précis de ce que j’ai lû de plus curieux sur la Géorgie dans Chardin, Tavernier, Thévenot, Tournefort & la Motraye, & ce précis m’a paru digne d’avoir ici sa place. (D J.)

D’Alembert, Diderot
L’Encyclopédie
Première Edition
1757
Tome 7

****

MONUMENT A LA MERE DES GEORGIENS
1958

*

MERE DES GEORGIENS TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

ZOURAB TSERETELI -ZURAB TSERETELI – ზურაბ წერეთელი PEINTURES & SCULPTURES

Saint Georges Terrassant le dragon
Place de la Liberté – Tbilissi

*****
PEINTURES ET SCULPTURES
Zourab Tsereteli
ზურაბ წერეთელი
Зураб Константинович Церетели

*

Zourab Tsereteli ზურაბ წერეთელი PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

 

 

Zourab Tsereteli ზურაბ წერეთელი PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________


ARTISTE GEORGIEN
ქართველი მხატვარი
 
 

ZOURAB TSERETELI
ლადო გუდიაშვილი
Зураб Константинович Церетели

Né le à Tbilissi
დაიბადა 1934 წლის 4 იანვარს თბილისში


________________________

LES ARGONAUTES
არგონავტები
Argonavtebi
2012
MOMA de TBILISSI

***

LA STATUE DE SAINT GEORGES
PLACE DE LA LIBERTE
TBILISSI

***

ვინსენტი 1 & 2
VINCENT 1 & 2
Винсент 1 & 2

***

საღამოს
Saghamos
LE SOIR
Вечером
IN THE EVENING
2013

***

მზიანი ველი
Mziani veli
LE CHAMP ENSOLEILLE
Солнечное поле
THE SUNNY FIELD

1979

 

****

ძმები
Dzmebi
FRERES
BROTHERS
братья
2015

***

INESSE- ინესია – Инесса de ZURAB TSERETELI – ZOURAB TSERETELI – ზურაბ წერეთელი

INESSE
ინესია
Инесса

 **

LA SERIE
LES INSATIABLES
THE INSATIABLES
2014

Huile sur Toile
Oil on Canvas

Les insatiables 2014
Les insatiables 2014 – Détail

**

TBILISSI
ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის ძეგლი ზურაბ წერეთელისგან
Monument de Iliko Sukhishvili et Nino Ramishvili
Sculpture de Zurab Tsereteli

____________________________________

****

Zourab Tsereteli ზურაბ წერეთელი PEINTRE GEORGIEN - PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა

*****
PEINTURES ET SCULPTURES
Zourab Tsereteli
ზურაბ წერეთელი
Зураб Константинович Церетели

*

SHALVA MUTUASHVILI – LE VENITIEN DE LA GEORGIE – შალვა მატუაშვილი

*****
SHALVA MUTUASHVILI
შალვა მატუაშვილი

SHALVA MUTUASHVILI PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

SHALVA MUTUASHVILI PEINTRE GEORGIEN -TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________


ARTISTE GEORGIEN
ქართველი მხატვარი


SHALVA MATUASHVILI
შალვა მატუაშვილი
Née en 1958

UN VENITIEN EN GEORGIE

SHALVA MATUASHVILI Vénitien de la Géorgie Photo Jacky Lavauzelle


____________________________________________________________

Etude au lycée de Tsinandali  წინანდალი, à côté de Telavi თელავის, en Kakheti კახეთი à une cinquantaine de kilomètres à l’est de Tbilissi თბილისი

Quatre ans d’étude à l’école d’art de Telavi

Etudes au Iakob Nikoladze Art College de Tbilissi
იაკობ ნიკოლაძის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი

Académie des arts de Tbilissi
თბილისის სამხატვრო აკადემია
****

Nous sommes saisis à la vision des œuvres de Shalva Mutuashvili par sa musicalité. Mais au-delà de la musique, d’une musique impressionniste, d’une musique proche de Debussy, nous pensons à son Prélude à l’après-midi d’un faune, son affinité évidente vient de sa proximité avec la grande peinture vénitienne. Mais Shalva ne copie pas la peinture vénitienne, il la fait sienne. Elle développe un charme évanescent qui nous conduit loin, dans l’espace et dans le temps. Mais regardons le temps vénitien. Comme disait Alfred Capus : « Venise est une ville de passion, c’est une ville pour les lunes de miel ou pour les ruptures ». La peinture de Shalva est vénitienne aussi à ce titre, c’est une peinture des passions les plus ardentes. En fait, à l’origine de la peinture Géorgienne nous retrouvons, peut-être plus qu’ailleurs une synthèse d’éléments disparates venues de régions aux traditions puissamment encrées, mais de régions parcourues, traversées, labourées d’autres traditions turques, arméniennes et russes. Chez Shalva Mutuashvili nous réorientons notre regard sur l’Italie et plus précisément sur Venise. Le point de départ l’évolution de l’Ecole vénitienne, au dernier tiers du XVe siècle, est une époque où se mêlent aussi très fortement des mélanges d’éléments disparates, qu’ils soient byzantins, arabes, gothiques ou classiques. Les formes de Shalva sont fondues dans un décor toujours luxuriant et coloré. Mais toujours dans un fondu. Les formes sont parfois presqu’effacées dans le décor. Taine disait de Venise, les mots suivants : « Au lieu des teintes fortes, nettes, sèches, des terrains solides, c’est un miroitement, un amollissement, un éclat incessant de teintes fondues qui font un second ciel aussi lumineux, mais plus divers, plus changeant, plus riche et plus intense que l’autre, formé de tons superposés dont l’alliance estime harmonie. » La présence des masques comme dans Le Masque de Lait, რძის ნიღაბი, vient renforcer cette impression de nous retrouver dans des scènes d’une masure bourgeoise de la Cité des Loges. Et même si les personnages de Shalva n’ont pas de masques, leurs regards sont tels des sculptures, avec cette couleur dormante des gravures vénitiennes : « Venise a la couleur dormante des gravures. Sous le masque des nuits et sa noire guipure, Deux mains, dans un jardin, ouvrent une clôture. » (Comtesse de Noailles – Nuit Vénitienne – Les Vivants et les Morts, Arthème Fayard et Cie, 1913) Comme dans la grande école vénitienne, il n’y a jamais de vulgarité mais de la distinction et de l’ampleur. Une grande musique sort de chaque peinture et affole la peinture d’à côté par la souplesse des contours des portraits jeunes, imberbes et lisses, la grâce, le triomphe, la joie, les corps dénudés et alanguis.
*
We are seized with the vision of the works of Shalva Mutuashvili by its musicality. But beyond the music, an impressionist music, a music like Debussy, we think of his Prelude à l’après-midi d’un Faune, his obvious affinity comes from his proximity to the great Venetian painting .
But Shalva does not copy the Venetian painting, he makes it his own. It develops an evanescent charm that leads us far, in space and time. But let’s look at the Venetian time.
As Alfred Capus said: « Venice is a city of passion, it is a city for honeymoons or breaks. »
The painting of Shalva is also Venetian as such, it is a painting of the most ardent passions.
In fact, at the origin of Georgian painting we find, perhaps more than elsewhere, a synthesis of disparate elements from regions with strong inked traditions, but from regions traversed, plowed by other Turkish traditions, Armenian and Russian. At Shalva Mutuashvili we reorient on Italy and more specifically on Venice. The starting point of the evolution of the Venetian School, in the last third of the fifteenth century, is a time where there is also a strong mixing of disparate elements, whether Byzantine, Arab, Gothic or classical. The shalva shapes are melted in a still lush and colorful decor. But still in a fade. The shapes are sometimes almost erased in the decor. Taine said of Venice, the following words: « Instead of strong shades, sharp, dry, solid grounds, it is a shimmer, a softening, an incessant shine of melted hues that make a second sky as bright, but more diverse more changeable, richer and more intense than the other, formed of superimposed tones whose alliance esteems harmony. »
The presence of the masks as in The Mask of Milk, რძის ნიღაბი, reinforces this impression to find us in scenes of a bourgeois hovel of the City of the Lodges. And even if Shalva’s characters do not have masks, their looks are like sculptures, with this dormant color of Venetian engravings: « Venice has the dormant color of engravings. Under the mask of the nights and its black guipure, Two hands, in a garden, open a fence. (Countess of Noailles – Venetian Night – The Living and the Dead, Arthème Fayard et Cie, 1913) As in the great Venetian school, there is never any vulgarity but distinction and scope. A great music emerges from each painting and makes the next painting different by the suppleness of the contours of the young, beardless and smooth portraits, grace, triumph, joy, the naked and languid bodies.

****

ეგვიპტური წითელი
Egvipturi tsiteli
EGYPTIEN ROUGE
EGYPTIAN RED
2017

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on convas
128×107

Shalva Mutuashvili – EGYPTIEN ROUGE

Shalva Mutuashvili – EGYPTIEN ROUGE – Détail

***

ტანგო
TANGO
2010

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on convas
99×99

Shalva Matuashvili TANGO

Shalva Matuashvili TANGO Détail

***

ჰარემი
Haremi
HAREM
2015-2016

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on convas
158×148
SHALVA MUTUASHVILI – Harem

SHALVA MUTUASHVILI – HAREM – Détail

SHALVA MUTUASHVILI – HAREM – Détail

SHALVA MUTUASHVILI – HAREM – Détail

      ***

რატომღაც
Ratomghats
EN QUELQUE SORTE
SOMEHOW
2008

მუყაო, გუაში
Gouache sur carton
Gouache on cardboard
60×50

SHALVA MUTUASHVILI – EN QUELQUE SORTE

***

ხუთი იასპი
Khuti Iaspi

CINQ JASPER
FIVE JASPERS
1999

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on convas
90×70

SHALVA MUTUASHVILI – CINQ JASPER

SHALVA MUTUASHVILI – CINQ JASPER – Détail

***

ტრიუმფატირი
Triumpatiri
LE TRIOMPHANT
THE TRIUMPHANT
2017

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on convas
158×188

SHALVA MUTUASHVILI – LE TRIOMPHANT

SHALVA MUTUASHVILI – LE TRIOMPHANT – Détail

***

     შიშველი სხეული
Shishveli Skheuli
CORPS NU
NAKED BODY
2016

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on convas
89×125

SHALVA MUTUASHVILI – CORPS NU

 ***

აღტანებული არიადნე
ARIANE
DELIGHTED ARIADNE
2017

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on convas
81×89

SHALVA MUTUASHVILI – ARIANE

SHALVA MUTUASHVILI – ARIANE – Détail

  ***

რძის ნიღაბი
Rdzis Nighabi
MASQUE DE LAIT
MILK MASK
2004

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on convas
65×75

SHALVA MUTUASHVILI – LE MASQUE DE LAIT

SHALVA MUTUASHVILI -LE MASQUE DE LAIT – Détail

  ***

იკებანა
IKEBANA
2006

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on convas
99×99

SHALVA MUTUASHVILI – IKEBANA

*****
SHALVA MUTUASHVILI
შალვა მატუაშვილი

SHALVA MUTUASHVILI PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

MUSEE D’ART D’ADJARA à BATUMI – State Art Museum of Ajara – აჭარის ხელოვნების მუზეუმი

     *****
State Art Museum of Adjara
LES ARTISTES GEORGIENS EN ADJARIE
ქართველი მხატვრები

State Art Museum of Adjara artistes géorgiens - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

State Art Museum of Adjara PEINTRE GEORGIEN -BATUMI

____________________________________________________________


LES ARTISTES GEORGIENS
ქართველი მხატვარი
[kartveli mkhat’vari]

 

BATUMI
MUSEE ADJARA
აჭარის ხელოვნების მუზეუმი
Acharis Khelovnebis Muzeumi

State Art Museum of Adjara
Adjara Art Museum

Rue Jincharadze
Jincharadze St, Batumi


____________________________________________________________

ალექსანდრე მაღლაკელიძე
ALEXANDRE MAGLAKELIDZE
Né en 1946

იკაროსი
Ikarosi
ICARE
ICAROS
1984

ალექსანდრე მაღლაკელიძე – ALEXANDRE MAGLAKELIDZE – იკაროსი -ICARE -ICAROS 1984

ბაბიტი
Régule
Babitt
67x40x16
Georgian National Museum
D. Shevernadze National Gallery
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
დ. შევარდნაძის ეროვნული გალერეა

****

მანანა ტოროტაძე
MANANA TOROTADZE
Née en 1944

AKAKI’S CARRING OUT OF KASHUETI
1990


Georgian National Museum
D. Shevernadze National Gallery
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
დ. შევარდნაძის ეროვნული გალერეა

****

ხასან ინაიშვილი
KHASAN INAISHVILI
1942-2009

ძველი ბათუმი
LE VIEUX BATUMI
OLD BATUMI
1991

KHASAN INAISHVILI – Vieux Batumi – 1991 – Adjara Art Museum

ტილო, ზეთი
tilo, zeti
Huile sur toile
Canvas, oïl
65×55
Adjara Art Museum

KHASAN INAISHVILI – Vieux Batumi – Détail

***

ელენე ახვლედიანი
ELENE AKHVLEDIANI
1901-1975

ზამთარი თელავში
zamtari telavshi
HIVER EN TELAVI
WINTER IN TELAVI
1959

ელენე ახვლედიანი – ELENE AKHVLEDIANIზამთარი თელავში – zamtari telavshi – HIVER EN TELAVI – WINTER IN TELAVI – 1959 – Adjara Art Museum

ტილო, ზეთი
tilo, zeti
Huile sur toile
Canvas, oïl
79×60
Adjara Art Museum

ELENE AKHVLEDIANI – HIVER EN TELAVI – Détail

LA PEINTURE D’HELENE AKHVLEDIANI -ELENE AKHVLEDIANI ელენე ახვლედიანი

****

ლადო გუდიაშვილი
LADO GUDIASHVILI
1896-1980

კინტოების ქეოფი
k’intoebis keopi
Feast of Kintoes

ლადო გუდიაშვილი LADO GUDIASHVILI – კინტოების ქეოფი k’intoebis keopi Feast of Kintoes – Adjara Art Museum

ტილო, ზეთი
tilo, zeti
Huile sur toile
Canvas, oïl
55×72
Adjara Art Museum

****

ნიკო ფიროსმენი
NIKO PIROSMANI
1862-1918

ქალი წველის ძროხას
kali ts’velis dzrokhas
Femme trayant une vache
Woman Milking a Cow

ნიკო ფიროსმენი – NIKO PIROSMANI – ქალი წველის ძროხას – kali ts’velis dzrokhas – Femme trayant une vache – Woman Milking a Cow – Adjara Art Museum

NIKO PIROSMANI- Femme trayant une vache – Détail

მუყაო, ზეთი
Muqao, zeti
Carton, huile
Cardboard, oil
Adjara Art Museum

****

გრიგოლ (გივი) თოიძე
GRIGOL (GIVI) TOIDZE
né en 1932

ძველი თბილისი – მეჩეთი
Le Vieux Tbilissi – La Mosquée
Old Tbilisi – Mosque
1993

ტილო, ზეთი
tilo, zeti
Huile sur toile
Canvas, oïl
100×120
Adjara Art Museum

  ****

ნანა მეცხიძე
NANA MESKHIDZE
1936-1997

დედები
Dedebi
Les Mères
Mothers
1968

NANA MESKHIDZE – Les Mères – 1968

ტილო, ზეთი
tilo, zeti
Huile sur toile
Canvas, oïl
110×120
Adjara Art Museum

Georgian National Museum
D. Shevernadze National Gallery
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
დ. შევარდნაძის ეროვნული გალერეა

****

ალბერტ დილბარიანი
ALBERT DILBARYAN
1928-1991

ქვის მთლელები
Kvis mtlelebi
Tailleurs de Pierre
Stone Masons
1972

ტილო, ზეთი
tilo, zeti
Huile sur toile
Canvas, oïl
107×125
Adjara Art Museum

Georgian National Museum
D. Shevernadze National Gallery
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
დ. შევარდნაძის ეროვნული გალერეა

****

ესმა ონიანი
ESMA ONIANI
1938 – 1999

დედა კრეპდეშინის კაბაში
Deda Krepdeshinis kabashi
Mother in the Crepe de Chine Dress
1987

მუყაო, ზეთი
Muqao, zeti
Carton, huile
Cardboard, oïl
120×110
Adjara Art Museum

****

ლევან ლაღიძე
LEVAN LAGIDZE
Né en 1958

თბილისი
TBILISSI
TBILISI
1986

ტილო, ზეთი
tilo, zeti
Huile sur toile
Canvas, oïl
120×150
Adjara Art Museum

Georgian National Museum
D. Shevernadze National Gallery
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
დ. შევარდნაძის ეროვნული გალერეა

****

ომარ კჭკაჭიშვილი
OMAR KACHKACHISHVILI
Né en 1944

მარადიულობა
Eternité
Eternity
1984

ომარ კჭკაჭიშვილი, OMAR KACHKACHISHVILI, მარადიულობა, Eternité, Eternity,1984

ტილო, ზეთი
tilo, zeti
Huile sur toile
Canvas, oïl
188×346
Adjara Art Museum

Georgian National Museum
D. Shevernadze National Gallery
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
დ. შევარდნაძის ეროვნული გალერეა

ომარ კჭკაჭიშვილი, OMAR KACHKACHISHVILI, მარადიულობა, Eternité, Eternity,1984 – Détail

****

VAZHA BZHALAVA
1941-1999

წვიმის შემდეგ
APRES LA PLUIE
After Raining
1998

ტილო, ზეთი
tilo, zeti
Huile sur toile
Canvas, oïl
75×95
Adjara Art Museum

****

ბექა ბოლქვაძე
BEKA BOLKVADZE
Né en 1980

ფიკუსი
Ficus
2003

ბექა ბოლქვაძე – BEKA BOLKVADZE – ფიკუსი – Ficus -2003 – Adjara Art Musuem

ტილო, ზეთი
tilo, zeti
Huile sur toile
Canvas, oïl
80×100
Adjara Art Museum

****

გურამ ფუტკარაძე
GURAM PUTKARADZE
Né en 1951

კაჯეთის ციხე
Kajetis Tsikhe
Forteresse Kadjeti
Kadjeti Forteress
2017

გურამ ფუტკარაძე – GURAM PUTKARADZE – კაჯეთის ციხე Forteresse Kadjeti – Kadjeti Forteress 2017

ტილო, ზეთი
tilo, zeti
Huile sur toile
Canvas, oil
130×150
Adjara Art Museum

***

LA PEINTURE ONIRIQUE DE RUSUDAN PETVIASHVILI  
რუსუდან ფეტვიაშვილი
RUSUDAN PETVIASHVILI
Née en 1968

****

ოტარ ვეფხვაძე
OTAR VEPKHVADZE
Né en 1953

დეკორატიული ფიგურები
Dekoratiuli Pigurebi
LES FIGURES DECORATIVES
DECORATIVE FIGURES (3)
1981

ოტარ ვეფხვაძე – OTAR VEPKHVADZE – დეკორატიული ფიგურები – LES FIGURES DECORATIVES -DECORATIVE FIGURES – 1981

ოტარ ვეფხვაძე – OTAR VEPKHVADZE – დეკორატიული ფიგურები – LES FIGURES DECORATIVES -DECORATIVE FIGURES – 1981

   ****

ნიკოლოზ იგნატოვი
NIKOLOZ IGNATOV
კოკა იგნატოვი
Koka Ignatov
1937-2002

მხატვრის სახელოსნოში
Mkhatvris Sakhelosnoshi
Atelier de l’Artiste
At the artist’s studio
1997

ნიკოლოზ იგნატოვი, NIKOLOZ IGNATOV, მხატვრის სახელოსნოში, Atelier de l’Artiste, 1997, Adjara Art Museum

ტილო, აკრილი
tilo, akrili
Toile, acrylique
Canvas, Acrylic
150×250
Adjara Art Museum

ნიკოლოზ იგნატოვი, NIKOLOZ IGNATOV, მხატვრის სახელოსნოში, Atelier de l’Artiste, 1997, Adjara Art Museum Détail

ნიკოლოზ იგნატოვი, NIKOLOZ IGNATOV, მხატვრის სახელოსნოში, Atelier de l’Artiste, 1997, Adjara Art Museum – Détail

ნიკოლოზ იგნატოვი, NIKOLOZ IGNATOV, მხატვრის სახელოსნოში, Atelier de l’Artiste, 1997, Adjara Art Museum Détail

ნიკოლოზ იგნატოვი, NIKOLOZ IGNATOV, მხატვრის სახელოსნოში, Atelier de l’Artiste, 1997, Adjara Art Museum – Détail

ნიკოლოზ იგნატოვი, NIKOLOZ IGNATOV, მხატვრის სახელოსნოში, Atelier de l’Artiste, 1997, Adjara Art Museum – Détail

****

კარლო გრიგოლია
KARLO GRIGOLLA
1927-2014

ჭაბუკის პორტრეტი
Chabukis Portreti
PORTRAIT DE JEUNE GARCON
YOUTH’S PORTRAIT
1971

ბრინჯაო
brinjao
Bronze
31x20x30
Georgian National Museum
D. Shevernadze National Gallery
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
დ. შევარდნაძის ეროვნული გალერეა

****

მარინა ივანიშვილი
MARINA IVANISHVILI
Née en 1952

ტორსი
Torsi
TORSE
TORSO
1987

მარინა ივანიშვილი – MARINA IVANISHVILI- ტორსი – TORSE -TORSO – 1987 – D. Shevernadze National Gallery – საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

ბრინჯაო
brinjao
Bronze
28x12x10
Georgian National Museum
D. Shevernadze National Gallery
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
დ. შევარდნაძის ეროვნული გალერეა

****

დავით ბოლქვაძე
David BOLKVADZE
დაიბადა 1955 წელს
Né en 1955

ტორსი
Torsi
TORSE
TORSO
2014

დავით ბოლქვაძე – David BOLKVADZE -ტორსი – TORSE – TORSO – 2014 – Adjara Art Museum

ბრინჯაო
brinjao
Bronze
37x23x10
Adjara Art Museum

****

დიმიტრი ჩიკვაიძე
DIMITRI CHIVKVAIDZE
Né en 1951

ერთიანობის
Ertianobis
UNITE
UNITY
1990

დიმიტრი ჩიკვაიძე – DIMITRI CHIVKVAIDZE – ერთიანობის – UNITE -UNITY 1990

ბრინჯაო
brinjao
Bronze
63x30x10
Georgian National Museum
D. Shevernadze National Gallery
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
დ. შევარდნაძის ეროვნული გალერეა

****

მერაბ ბერძენიშვილი
MERAB BERDJENISHVILI
1929-2016

ტორსი
Torsi
TORSE
TORSO
1977

მერაბ ბერძენიშვილი, MERAB BERDJENISHVILI, ტორსი,Torsi, TORSE, TORSO, 1977

ბრინჯაო
brinjao
Bronze
56x24x16
Georgian National Museum
D. Shevernadze National Gallery
საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
დ. შევარდნაძის ეროვნული გალერეა

******

SQUARE DU MUSEE

VAJA PCHAVELA


SCULPTURE DEVANT LE MUSEE
DE
ვაჟა ფშაველა
Vaja Pchavéla
26 juillet1861 – 10 juillet 1915
26 ივლისი  [Ivlisi], 1861 – 10 ივლისი, 1915
POETE – ECRIVAIN GEORGIEN
პოეტი – ქართველი მწერალი
Poeti – Kartveli Mtserali
Une rue qui longe le musée permet de rejoindre l’Avenue Rustavéli რუსთაველის გამზირი de Batumi

Vaja Pchavela – Photogrphie d’Alexander Roinashvili

***
  

 *****
State Art Museum of Adjara
LES ARTISTES GEORGIENS
ქართველი მხატვრები

Côté du Musée Adjara avec parc et fontaine

State Art Museum of Adjara artistes géorgiens - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

LA PEINTURE ONIRIQUE DE RUSUDAN PETVIASHVILI – რუსუდან ფეტვიაშვილი

*****
RUSUDAN PETVIASHVILI
რუსუდან ფეტვიაშვილი

RUSUDAN PETVIASHVILI - რუსუდან ფეტვიაშვილი- PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

Rusudan Petviashvili - Le Regret PEINTRE GEORGIEN -TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________


ARTISTE GEORGIEN
ქართველი მხატვარი
[kartveli mkhat’vari]

RUSUDAN PETVIASHVILI
რუსუდან ფეტვიაშვილი
Née en 1968

LA PEINTURE ONIRIQUE DE
RUSUDAN PETVIASHVILI


____________________________________________________________

LE BONHEUR DANS UN GRAND RÊVE OUVERT

Victor Hugo cite dans son poème Regret, poème issu des Odes et Ballades, les vers suivants d’Héléna d’Alfred de Vigny :

Il s’est trouve parfois, comme pour faire voir
Que du bonheur en nous est encor le pouvoir,
Deux âmes s’élevant sur les plaines du monde.
Toujours l’une pour l’autre existence féconde,
Puissantes à sentir avec un feu pareil.
Double et brûlant rayon ne d’un même soleil,
Vivant comme un seul être, intime et pur mélange
Semblables dans leur vol aux deux ailes d’un ange
Ou telles que des nuits les jumeaux radieux
D’un fraternel éclat illuminent les cieux.
Si l’homme a séparé leur ardeur mutuelle,
C’est alors que l’on voit, et rapide et fidèle.
Chacune, de la foule écartant l’épaisseur,
Traverser l’univers et voler à sa sœur.
(Alfred de Vigny. Héléna)

 

Et Hugo poursuivant, nous dit :
« Oui, le bonheur bien vite a passé dans ma vie !
On le suit ; dans ses bras on se livre au sommeil ;
Puis, comme cette vierge aux champs crétois ravie,
On se voit seul à son réveil. »

Avec Rusudan Petviashvili, le bonheur est là, dans un grand rêve ouvert. Ce bonheur passe trop vite ! Nous souhaiterions le garder, dans ses bleus, dans ses traits, pour qu’enfin, à son réveil, on ne soit plus aussi seul. Nous avons traversé le grand, le vrai bonheur, sur le dos d’un oiseau de couleur :

« Tu n’as qu’une colombe, à tes lois asservie ;
Tu mets tous tes amours, vierge, dans une fleur.
Mais à quoi bon ? La fleur passe comme la vie,
L’oiseau fuit comme le bonheur. »

JL

****

სინანული
SINANULI
LE REGRET
REGRET
2000

 ტილო ზეთი
T’ilo zeti
Huile sur toile
Oil on Canvas

ტემპერა
Tempera

Rusudan Petviashvili – Le Regret – Détail

Rusudan Petviashvili – Le Regret – Détail

Rusudan Petviashvili – Le Regret – Détail

Rusudan Petviashvili – Le Regret

******

LES VIDEOS DE RUSUDAN PETVIASHVILI

Studio Ouvert
ღია სტუდია – რუსუდან ფეტვიაშვილი
Rusudan Petviashvili – Open Studio

**

რეკომენდაცია – რუსუდან ფეტვიაშვილი
Recommandation

*****
RUSUDAN PETVIASHVILI
რუსუდან ფეტვიაშვილი

RUSUDAN PETVIASHVILI - რუსუდან ფეტვიაშვილი- PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

Les Peintres Géorgiens ქართველი მხატვრები

*****
LES ARTISTES GEORGIENS
ქართველი მხატვრები
LES PEINTRES GEORGIENS
ქართველი მხატვრები

artistes géorgiens - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

 

Les Peintres Géorgiens ქართველი მხატვრები

____________________________________________________________


LES ARTISTES GEORGIENS
ქართველი მხატვარი
[kartveli mkhat’vari]

Les Peintres Géorgiens
ქართველი მხატვრები


____________________________________________________________

MERAB ABRAMISHVILI
მერაბ აბრამიშვილი
1957-2006

***

LA PEINTURE D’HELENE AKHVLEDIANI
ELENE AKHVLEDIANI
ელენე ახვლედიანი
1901-1975

*
Elene Akhvlediani –
ელენე ახვლედიანი
à la Galerie David Kakabadze de Koutaïssi

ციხისჯვრის საძოვრებზე – Sur le pâturage de tsikhisjvari
1975 – 46×35 – huile sur toile – Canvas – Oil – ტილო – ზეთი

**

ბესიკ არბოლიშვილი
BESIK ARBOLISHVILI

გილოცავთ შობას!
« შობის ღამე »
Joyeux Noël !
La veille de Noël

« ზამთარი აჭარაში »
Hiver en Adjarie
95×85სმ. ტილო-ზეთი.

 

**

 

 ია არსენიშვილი
IA ARSENISHVILI

***

Alexandre BANDZELADZE
ალექსანდრე ბანძელაძე

1927 – 1992

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est DSCN0800-726x1024.jpg.

Portrait de Chikovani – ჩიქოვანის პორტრეტი – 1957
95×75 – huile sur toile – Canvas – Oil – ტილო – ზეთი
A la Galerie David Kakabadze de Koutaïssi

***

 

Maka BATIASHVILI
მაკა ბატიაშვილი

Née en 1975 à Tbilissi

2015 – სათამაშო მოედანი, TBC გალერეა, თბილისი, საქართველო
TBC Gallery, Tbilissi, Géorgie;
2015 – ქართველი მხატვრების გამოფენა, თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი, თელ-ავივი, ისრაელი
Exposition d’artistes géorgiens, Centre d’art contemporain, Tel Aviv, Israël;
2013 – არუნდელის თანამედროვე ხელოვნების გალერეა, არუნდელი, დიდი ბრიტანეთი;
Arundel Gallery of Contemporary Art, Arundel, Royaume-Uni;
2012 – ინდუსტრიული გალერეა, ოსტრავა, ჩეხეთის რესპუბლიკა
Galerie industrielle, Ostrava, République tchèque;
2011 – შავი და თეთრი, თბილისის ისტორიის მუზეუმი, თბილისი, საქართველო;
Noir et blanc, Musée d’histoire de Tbilissi, Tbilissi, Géorgie;
2008 – OFF EUROPA Festival, ლაიფციგი, გერმანია;
Festival OFF EUROPA, Leipzig, Allemagne;
2014-2016 – Contemporary Istanbul Art Fair, სტამბოლი, თურქეთი;
Contemporary Istanbul Art Fair, Istanbul, Turquie;
2016 – Kyiv Art Week, კიევი, უკრაინა;
Kiev, Ukraine;
2015 – START Art Fair, Saatchi Gallery, ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი.Londres, Royaume-Uni

Sourire
toile huile
101 x 155 cm.
2018
Toile présentée à la Stamford Art Gallery et au Project Art Beatty Gallery
ღიმილი
101ხ155სმ
ზეთი ტილო. 2018 გამოფენილია , სტმბულის არტფერაზე და პროჯექტ არტ ბითის გალერეაში


Le Touché
70×90
2020
შეხება
70ხ90სმ ზეთი ტილო

***

 

Alexander BAZHEUK-MELIKYAN 
ალექსანდრე ბაჟბუკ-მელიქიანი

11 septembre 1891 Tbilissi – 20 juillet 1966 Tbilissi
1891 წლის 11 სექტემბერი თბილისი – 1966 წლის 20 ივლისი თბილისი
artiste, designer graphique et sculpteur géorgien soviétique d’origine arménienne.
ქართველი მხატვარი, გრაფიკული დიზაინერი და სომხური წარმოშობის მოქანდაკე.

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est DSCN0769-868x1024.jpg.

Portrait – პორტრეტი – 1956 – 50×47 – huile sur toile – Canvas – Oil – ტილო – ზეთი
Galerie David Kakabadze de Koutaïssi

***

 

NINO BOSIKASHVILI
ნინო ბოსიკაშვილი

Shibari
Acrylic, paper, marker, A3
2020

working process
(digital illustrations)


Exposition de Nino Bosikashvili

****

VAZHA BZHALAVA
1941-1999

VAZHA BZHALAVA – APRES LA PLUIE – After Raining – 1998- Adjara Art Museum

****

ბექა ბოლქვაძე
BEKA BOLKVADZE
Né en 1980

ბექა ბოლქვაძე – BEKA BOLKVADZE – ფიკუსი – Ficus -2003 – Adjara Art Musuem 2003

****

ოთარ ჩხარტიშვილი
OTAR CHKHARTISHVILI
1938-2006

LE PARCOURS DU COMBATTANT

 ****

Mariam CHAGELISHVILI
მარიამ ჩაგელიშვილი

Un nouveau monde
A new world
ახალი სამყარო

***

Mariam CHAGELISHVILI
მარიამ ჩაგელიშვილი

 INKTOBER 2019

**

ლევან ჭოღოშვილი
LEVAN CHOGOSHVILI
Né le 22 mai 1953

****

KETI DANDUROVI
ქეთი დანდუროვი

– LE ROMANTISME AUX REFLETS D’INFINI –
Aux sources obscures de l’Être

****
სალომე დევაძე
Salome DEVADZE

Dans les entrailles de l’Enfer
ჯოჯოხეთის ნაწლავებში
ალბერტ დილბარიანი
ALBERT DILBARYAN
1928-1991

ალბერტ დილბარიანი – ALBERT DILBARYAN – ქვის მთლელები – Kvis mtlelebi – Tailleurs de Pierre – Stone Masons -1972

****

Gigo GABASHVILI
გიგო გაბაშვილი

გიორგი (გიგო) ივანეს ძე გაბაშვილი
  (დ. 21 ნოემბერი, 1862, თბილისი — გ. 28 ოქტომბერი, 1936, ციხისძირი, ქობულეთის რაიონი, აჭარა) 
  ( 21 novembre 1862, Tbilissi – 28 octobre 1936, Tsikhisdziri, district de Kobouleti, Adjarie)

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est DSCN0731-815x1024.jpg.

თამადა – Sans embarras – huile sur toile – Canvas – Oil – ტილო – ზეთი
89.5×72 – Koutaïssi

OBAOBA – ობაობა –carton – toile – huile – cardboard – Canvas – Oil – მუყაო – ტილო – ზეთი
70×57 – Koutaïssi

***

Gurami GAGOSHIDZE
გურამი გაგოშიძე

1945-1995

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est DSCN0826-830x1024.jpg.

Le vieux Koutaïssi – ძველი ქუთაისი – 1971
166 x 130  – huile sur toile – Canvas – Oil – ტილო – ზეთი
A la Galerie David Kakabadze de Koutaïssi

***

ლადო გუდიაშვილი
LADO GUDIASHVILI
1896-1980

****

ლადო გუდიაშვილი – LADO GUDIASHVILI
A la Galerie David Kakabze de Koutaïssi

Célébration de l’automne – შემოდგომის დდესასაწაული
1946 – 105×150 – huile sur toile – Canvas – Oil – ტილო – ზეთი

***

გია გუგუშვილი
GIA GUGUSHVILI 

 L’INIMAGINABLE TENDRESSE
THE INIMAGINABLE TENDERNESS

***

Givi GULIASHVILI
გივი გულიაშვილი

1913-1995

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est DSCN0775-1024x662.jpg.

ჭექა-ქუხილი – Orage – carton –  huile – cardboard –  Oil – მუყაო –  ზეთი 26×39 – A la Galerie David Kakabadze de Koutaïssi

***

 Natela IANKOSHVILI
ნათელა იანქოშვილი

 ნათელი ღამე
UNE NUIT DE LUMIERE
UMA NOITE DE LUZ – A NIGHT OF LIGHT

***

ხასან ინაიშვილი
KHASAN INAISHVILI
1942-2009

KHASAN INAISHVILI – Vieux Batumi – 1991 – Adjara Art Museum

****
ნიკოლოზ იგნატოვი
NIKOLOZ IGNATOV
კოკა იგნატოვი
Koka Ignatov
1937-2002

ნიკოლოზ იგნატოვი, NIKOLOZ IGNATOV, მხატვრის სახელოსნოში, Atelier de l’Artiste, 1997, Adjara Art Museum

****

ხუტა ირემაძე
KHUTA IREMADZE
1952-2003
LES COULEURS DE LA VOLUPTE

****

 თემო ჯაფარიძე
TEMO JAPARIDZE
1937-2012

 LES AILES DE LA CREATION
შემოქმედების ფრთები
The wings of creation


****

Ucha JAPARIDZE
უჩა ჯაფარიძე

17 août 1906 Gari (Racha – Géorgie) – 6 juillet 1988 Tbilissi
1906 წლის 17 აგვისტო გარი (რაჭა – საქართველო) – 1988 წლის 6 ივლისი თბილისი
Une des figures les plus importantes du développement des arts visuels géorgiens du XXe siècle. Il aimait créer des portraits détaillés et est responsable de la production série de portraits de personnalités telles que son croquis au crayon de 1949 de Vano Sarajishvili, actuellement conservé au Musée d’État géorgien du théâtre, de la musique, du cinéma et de la chorégraphie à Tbilissi.

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est DSCN0771-768x1024.jpg.

Vendeur de vins – ღვინის გამყიდველი – 1951 – 53×42.5 – huile sur toile – Canvas – Oil – ტილო – ზეთი – Galerie David Kakabadze de Koutaïssi

***

ომარ კჭკაჭიშვილი
OMAR KACHKACHISHVILI
Né en 1944

ომარ კჭკაჭიშვილი, OMAR KACHKACHISHVILI, მარადიულობა, Eternité, Eternity,1984

***

David KAKABADZE
დავით კაკაბაძე

20 août 1889 à Kukhi (Iméréthie) – 10 mai 1952 Tbilissi
peintre géorgien d’avant-garde

იმერეთი – IMERETHIE – 1915carton – toile – huile – cardboard – Canvas – Oil – მუყაო – ტილო – ზეთი – 27×37,5 – Galerie David Kakabadze de Koutaïssi

****

Edmond KALANDADZE
ედმონდ კალანდაძე

1923-2014

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est DSCN0808-1024x841.jpg.

La cabane blanche – თეთრი ფაცხა – 1970 – 61×73
carton – huile – cardboard – Oil – მუყაო – ზეთი
A la Galerie David Kakabadze de Koutaïssi

***

ოთარ ქანდარია
Otar KANADARIA
1937-2015

****

მარიამ ყანდიაშვილი
Mariam KANDIASHVILI

LES GRANDES PORTES NOIRES DU MONDE 
THE GREAT BLACK DOORS OF THE WORLD
მსოფლიოს დიდი შავი კარები

INTERVIEW DE MARIAM KANDIASHVILI

****

ჯადოსნური ფერწერა
LA PEINTURE MAGICIENNE de
GAYANE KHACHATURIAN
ჰაიანე ხაჩატურიანი
Գայանե Խաչատրյան

****

Mikheil KHVITIA
მიხეილ ხვიტია
Né en 1923

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est DSCN0787-1024x739.jpg.

შემოდგომა რიონის ნაპირებზე – Automne sur les rives du Rioni
1968 – 55×80 huile sur toile – Canvas – Oil – ტილო – ზეთი
Galerie David Kakabadze de Koutaïssi

***

1920 & 1921
DEUX ANS DANS L’ENFER DE LA CREATION
შალვა ქიქოძე
SHALVA KIKODZE 
(1894-1921)

***

ლუკა კოხრეძე
Luka KOKHEIDZE

1948 – 1991

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est DSCN0822-1024x738.jpg.

სევდიანი ლატალი – 1988 – 110×150,5
huile sur toile – Canvas – Oil – ტილო – ზეთი
Galerie David Kakabadze de Koutaïssi

***

LES CHEMINS DE L’INTRANQUILLITE
ჯემალ კუხალაშვილი

Jemal KUKHALASHVILI
Né en 1952

***

Guram KUTATELADZE
გურამ ქუთათელაძე

1924 – 1979

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est DSCN0795-1024x829.jpg.

Paysage – პაიზაჟი – 1963 – 82×100
huile sur toile – Canvas – Oil – ტილო – ზეთი
Galerie David Kalabadze de Koutaïssi

***

LEVAN LAGIDZE
ლევან ლაღიძე

****

ლევან ლაღიძე
LEVAN LAGIDZE
Né en 1958

Levan Lagidze – თბილისი – TBILISSI – TBILISI – 1986

***

NANA LAGIDZE
LES FORMES DES LUMIERES

***

Avtandili LELADZE
ავთანდილ ლელაძე
Avto LELADZE 
ლელაძე ავთო
1952 – 2016

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est DSCN0824-1024x1014.jpg.

ჯაჭის ხიდი  – 1983 – 121×120
huile sur toile – Canvas – Oil – ტილო – ზეთი
Galerie David Kakabadze de Koutaïssi

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est DSCN0835-1024x870.jpg.

Forêt au Sénégal – ტყე სენეჟში  – 1985 -138×149
huile sur toile – Canvas – Oil – ტილო – ზეთი
Galerie David Kakabadze de Koutaïssi

***

Koki MAKHARADZE 
Konstantine Makharadze
კოკი მახარაძე
კონსტანტინე მახარაძე

1929 ოჩამჩირე 6 იანვარი, 1992 (საბურთალოს პანთეონი, თბილისი)
1929 Ochamchire – 6 janvier 1992 (Panthéon Saburtalo, Tbilissi)
დაამთავრა თბილისის სამხატვრო აკადემია 1953 წელს
Diplômé de l’Académie des Arts de Tbilissi en 1953.

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est DSCN0779-1019x1024.jpg.

ვენეცის – Venise – 1987 – 69×69 – huile sur toile – Canvas – Oil – ტილო – ზეთი – Galerie David Kakabadze à Koutaïssi

***

Valeri MARGIANI
ვალერი მარგიანი

Né en 1941 en Svanétie

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est DSCN0791-1024x581.jpg.

Koutaïssi – ქუთაისი – 1988 – 55×90
huile sur toile – Canvas – Oil – ტილო – ზეთი
Galerie David Kakabadze de Koutaïssi

***

ნანა მეცხიძე
NANA MESKHIDZE
1936-1997

NANA MESKHIDZE – Les Mères – 1968 – Georgian National Museum – D. Shevernadze National Gallery

****
  შალვა მატუაშვილი
SHALVA MUTUASHVILI
Né en 1958
LE VENITIEN DE LA GEORGIE

***

Samson NADAREISHVILI
სამსონ ნადარეიშვილი
1895-1959

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est DSCN0806-1024x585.jpg.

Pirosmani – ფიროსმანის – 1953 – 190×150
huile sur toile – Canvas – Oil – ტილო – ზეთი
A la Galerie David Kakabadze de Koutaïssi

***

Bernardi NEBIERIDZE
ნებიერიძე ბერნარდი

1939-1987

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est DSCN0818-651x1024.jpg.

მხატვარ ვახტანგ ხვედელიძის პორტრეტი
Portrait du peintre Vakhtang Khvedelidze
124×80 – huile sur toile – Canvas – Oil – ტილო – ზეთი
Galerie David Kakabadze de Koutaïssi

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est DSCN0841-761x1024.jpg.

En construction – შენდება – 1975 –61×46
Canvas – Tempera – Toile – Tempera – ტილო – ტემპერა
Galerie David Kakabadze de Koutaïssi

***

ესმა ონიანი
ESMA ONIANI
1938 – 1999

Esma Oniani – დედა კრეპდეშინის კაბაში – Deda Krepdeshinis kabashi – Mother in the Crepe de Chine Dress – 1987

***

TEONA PAICHADZE
თეონა პაიჭაძე


LA NOSTALGIE DES FUTURS IMPOSSIBLES  შეუძლებელი მომავლისთვის ნოსტალგია

****

LA PEINTURE ONIRIQUE DE RUSUDAN PETVIASHVILI  
რუსუდან ფეტვიაშვილი
RUSUDAN PETVIASHVILI
Née en 1968

****

ნიკო ფიროსმენი
NIKO PIROSMANI
1862-1918
LES PERIGRINATIONS GEORGIENNES

**
2 tableaux de Pirosmani
Galerie David Kakabadze de Koutaïssi დავით კაკაბაძის სახ. სახვითი ხელოვნების გალერეა

Hôte devant une Dukani (auberge en sous-sol typique de Tbilissi) & Femme au Tari
ქალი თარით

****

 DALI PODIASHVILI
დალი ფოდიაშვილი
Née en 1948
LES SUBLIMES COULEURS DE DALI PODIASHVILI

UN APRES-MIDI AVEC DALI PODIASHVILI

***

გურამ ფუტკარაძე
GURAM PUTKARADZE
Né en 1951

გურამ ფუტკარაძე – GURAM PUTKARADZE – კაჯეთის ციხე Forteresse Kadjeti – Kadjeti Forteress 2017

***
RESKHA
Les Âmes noires des Silences

***

Korneli Sanadze
კორნელი სანაძე
1907-1984

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est DSCN0783-1024x768.jpg.

აჭარელი პატარძალი – Mariée en Adjarie – 1931 – 53×69
carton – huile – cardboard – Oil – მუყაო – ზეთი
Galerie David Kakabadze – Koutaïssi

***

Robert STURUA 
რობერტ სტურუა (უფროსი)
რობერტ ივანეს ძე სტურუა
Robert Ivan Sturua

(დ. 4 მაისი, 1916, სოფ. ნაბაკევი, დაბა კულაში, ახლანდელი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი — გ. 21 იანვარი, 1982, თბილისი)

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est DSCN0767-823x1024.jpg.

დადიანის ქალი და მათხოვარი – Lady Dadiani et un mendiant
1979 – 100×80 – carton – tempera – მუყაო – ტემპერა
Galerie David Kakabadze à Koutaïssi

***

DES TRACES D’ETERNITE
IRAKLI SUTIDZE
ირაკლი სუთიძე

***

OLEG TIMCHENKO 
ოლეგ ტიმჩენკო

****

გრიგოლ (გივი) თოიძე
GRIGOL (GIVI) TOIDZE
né en 1932

გრიგოლ (გივი) თოიძე – GRIGOL (GIVI) TOIDZE – ძველი თბილისი – მეჩეთი – Le Vieux Tbilissi – La Mosquée – Old Tbilisi – Mosque – 1993

***

Givi Toidze – გივი თოიძე
A la Galerie David Kakabadze de Koutaïssi

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est DSCN0797-1024x845.jpg.

Automne – შემოდგომა – 1972 – 99×116
huile sur toile – Canvas – Oil – ტილო – ზეთი

***

LA PEINTURE DE RADISH TORDIA
რადიშ თორდია

LUMIERE ET LEGERETE
მსუბუქი და სიმსუბუქე

***

RADISH TORDIA
à La Galerie David Kakabadze de Koutaïssi

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est DSCN0789-768x1024.jpg.

ვიოლინოზე ღამპვრელი გოგონა – Une fille jouant au violon la nuit
1974 – 125×96 – huile sur toile – Canvas – Oil – ტილო – ზეთი

***

მანანა ტოროტაძე
MANANA TOROTADZE

 

Manana Torotadze – AKAKI’S CARRING OUT OF KASHUETI – Gorgian National Museum D. Shevernadze National Gallery  საქართველოს ეროვნული მუზეუმი დ. შევარდნაძის ეროვნული გალერეა

 *****

ZOURAB TSERETELI
ზურაბ წერეთელი
Зураб Константинович Церетели
Né le 4 janvier 1934

PEINTURES & SCULPTURES

***

Otari TSERTSVADZE
ცერცვაძე ოთარი

1935-1972

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est DSCN0838-1024x597.jpg.

Paysage Rouge – წითელი პაიზაჟი – 1971 – 49×79
carton – huile – cardboard – Oil – მუყაო – ზეთი
A la galerie David Kakabadze de Koutaïssi

***

Zauri TSKHADAIA
ცხადაია ზაური
Né en 1940

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est DSCN0833-1024x936.jpg.

Un jour à Nikortsminda – ერთი დღე ნიკორწმინდაში
1988 – 97×97 -huile sur toile – Canvas – Oil – ტილო – ზეთი
A la Galerie David Kakabadze de Koutaïssi

***

ALEXANDRE TSIMAKURIDZE
ალექსანდრე ციმაკურიძე

(დ. 5 აპრილი, 1882, სოფ. ქვიშხეთი, ხაშურის მუნიციპალიტეტი — გ. 24 მაისი, 1954, თბილისი) — ქართველი ფერმწერ-პეიზაჟისტი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, პროფესორი.
(né le 5 avril 1882 dans le village de Kvishkheti, municipalité de Khashuri – le 24 mai 1954, Tbilisi) – artiste peintre-paysagiste géorgien, artiste honoré de la Géorgie, professeur.

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est DSCN0729-768x1024.jpg.

Kvishkheti
ქვიშხეთის
huile sur toile – Canvas – Oil – ტილო – ზეთი
128×87

***

Otari TVERTSVADZE
ცერცვაძე ოთარი

1935-1972

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est DSCN0831-1024x768.jpg.

Nature morte aux champignons – 1972 – 50×70
huile sur toile – Canvas – Oil – ტილო – ზეთი
A la Galerie David Kakabadze de Koutaïssi

**

Marine UJMAJURIDZE
Marina UJMAJURIDZE
მარინა უჯმაჯურიძე

Pirosmani

**

Félix VARLAMISHVILI
ფელიქს ვარლამიშვილი

1903-1986

La Cueillette de Fruits – ხილის კრეფა – 54.5×73.5
huile sur toile – Canvas – Oil – ტილო – ზეთი
Galerie David Kakabadze de Koutaïssi

***

ოტარ ვეფხვაძე
OTAR VEPKHVADZE
Né en 1953

დეკორატიული ფიგურები
Dekoratiuli Pigurebi
LES FIGURES DECORATIVES
DECORATIVE FIGURES (3)
1981

 

 

ოტარ ვეფხვაძე – OTAR VEPKHVADZE – დეკორატიული ფიგურები – LES FIGURES DECORATIVES -DECORATIVE FIGURES – 1981

 

ოტარ ვეფხვაძე – OTAR VEPKHVADZE – დეკორატიული ფიგურები – LES FIGURES DECORATIVES -DECORATIVE FIGURES – 1981

 

ოტარ ვეფხვაძე – OTAR VEPKHVADZE – დეკორატიული ფიგურები – LES FIGURES DECORATIVES -DECORATIVE FIGURES – 1981

**

MAKA ZEDELASHVILI

 

 

**

SCULPTEURS GEORGIENS

artgitato.com/les-artistes-georgiens-les-sculpteurs-georgiens/

***

MUSEES EN GEORGIE

******

BATUMI
MUSEE D’ART D’ADJARA
აჭარის ხელოვნების მუზეუმი
Acharis Khelovnebis Muzeumi
State Art Museum of Adjara
Adjara Art Museum

****

LA GALERIE DAVID KAKABADZE DE KOUTAÏSSI

LES PEINTURES de la Galerie David Kakabadze de Koutaïssi დავით კაკაბაძის სახ. სახვითი ხელოვნების გალერეა

 

****

****

Peintres Géorgiens

 

Les Peintres Géorgiens ქართველი მხატვრები