SHALVA MUTUASHVILI – LE VENITIEN DE LA GEORGIE – შალვა მატუაშვილი

*****
SHALVA MUTUASHVILI
შალვა მატუაშვილი

SHALVA MUTUASHVILI PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

PHOTO JACKY LAVAUZELLE

SHALVA MUTUASHVILI PEINTRE GEORGIEN -TBILISSI - ნარიყალა

____________________________________________________________


ARTISTE GEORGIEN
ქართველი მხატვარი


SHALVA MATUASHVILI
შალვა მატუაშვილი
Née en 1958

UN VENITIEN EN GEORGIE

SHALVA MATUASHVILI Vénitien de la Géorgie Photo Jacky Lavauzelle


____________________________________________________________

Etude au lycée de Tsinandali  წინანდალი, à côté de Telavi თელავის, en Kakheti კახეთი à une cinquantaine de kilomètres à l’est de Tbilissi თბილისი

Quatre ans d’étude à l’école d’art de Telavi

Etudes au Iakob Nikoladze Art College de Tbilissi
იაკობ ნიკოლაძის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი

Académie des arts de Tbilissi
თბილისის სამხატვრო აკადემია
****

Nous sommes saisis à la vision des œuvres de Shalva Mutuashvili par sa musicalité. Mais au-delà de la musique, d’une musique impressionniste, d’une musique proche de Debussy, nous pensons à son Prélude à l’après-midi d’un faune, son affinité évidente vient de sa proximité avec la grande peinture vénitienne. Mais Shalva ne copie pas la peinture vénitienne, il la fait sienne. Elle développe un charme évanescent qui nous conduit loin, dans l’espace et dans le temps. Mais regardons le temps vénitien. Comme disait Alfred Capus : « Venise est une ville de passion, c’est une ville pour les lunes de miel ou pour les ruptures ». La peinture de Shalva est vénitienne aussi à ce titre, c’est une peinture des passions les plus ardentes. En fait, à l’origine de la peinture Géorgienne nous retrouvons, peut-être plus qu’ailleurs une synthèse d’éléments disparates venues de régions aux traditions puissamment encrées, mais de régions parcourues, traversées, labourées d’autres traditions turques, arméniennes et russes. Chez Shalva Mutuashvili nous réorientons notre regard sur l’Italie et plus précisément sur Venise. Le point de départ l’évolution de l’Ecole vénitienne, au dernier tiers du XVe siècle, est une époque où se mêlent aussi très fortement des mélanges d’éléments disparates, qu’ils soient byzantins, arabes, gothiques ou classiques. Les formes de Shalva sont fondues dans un décor toujours luxuriant et coloré. Mais toujours dans un fondu. Les formes sont parfois presqu’effacées dans le décor. Taine disait de Venise, les mots suivants : « Au lieu des teintes fortes, nettes, sèches, des terrains solides, c’est un miroitement, un amollissement, un éclat incessant de teintes fondues qui font un second ciel aussi lumineux, mais plus divers, plus changeant, plus riche et plus intense que l’autre, formé de tons superposés dont l’alliance estime harmonie. » La présence des masques comme dans Le Masque de Lait, რძის ნიღაბი, vient renforcer cette impression de nous retrouver dans des scènes d’une masure bourgeoise de la Cité des Loges. Et même si les personnages de Shalva n’ont pas de masques, leurs regards sont tels des sculptures, avec cette couleur dormante des gravures vénitiennes : « Venise a la couleur dormante des gravures. Sous le masque des nuits et sa noire guipure, Deux mains, dans un jardin, ouvrent une clôture. » (Comtesse de Noailles – Nuit Vénitienne – Les Vivants et les Morts, Arthème Fayard et Cie, 1913) Comme dans la grande école vénitienne, il n’y a jamais de vulgarité mais de la distinction et de l’ampleur. Une grande musique sort de chaque peinture et affole la peinture d’à côté par la souplesse des contours des portraits jeunes, imberbes et lisses, la grâce, le triomphe, la joie, les corps dénudés et alanguis.
*
We are seized with the vision of the works of Shalva Mutuashvili by its musicality. But beyond the music, an impressionist music, a music like Debussy, we think of his Prelude à l’après-midi d’un Faune, his obvious affinity comes from his proximity to the great Venetian painting .
But Shalva does not copy the Venetian painting, he makes it his own. It develops an evanescent charm that leads us far, in space and time. But let’s look at the Venetian time.
As Alfred Capus said: « Venice is a city of passion, it is a city for honeymoons or breaks. »
The painting of Shalva is also Venetian as such, it is a painting of the most ardent passions.
In fact, at the origin of Georgian painting we find, perhaps more than elsewhere, a synthesis of disparate elements from regions with strong inked traditions, but from regions traversed, plowed by other Turkish traditions, Armenian and Russian. At Shalva Mutuashvili we reorient on Italy and more specifically on Venice. The starting point of the evolution of the Venetian School, in the last third of the fifteenth century, is a time where there is also a strong mixing of disparate elements, whether Byzantine, Arab, Gothic or classical. The shalva shapes are melted in a still lush and colorful decor. But still in a fade. The shapes are sometimes almost erased in the decor. Taine said of Venice, the following words: « Instead of strong shades, sharp, dry, solid grounds, it is a shimmer, a softening, an incessant shine of melted hues that make a second sky as bright, but more diverse more changeable, richer and more intense than the other, formed of superimposed tones whose alliance esteems harmony. »
The presence of the masks as in The Mask of Milk, რძის ნიღაბი, reinforces this impression to find us in scenes of a bourgeois hovel of the City of the Lodges. And even if Shalva’s characters do not have masks, their looks are like sculptures, with this dormant color of Venetian engravings: « Venice has the dormant color of engravings. Under the mask of the nights and its black guipure, Two hands, in a garden, open a fence. (Countess of Noailles – Venetian Night – The Living and the Dead, Arthème Fayard et Cie, 1913) As in the great Venetian school, there is never any vulgarity but distinction and scope. A great music emerges from each painting and makes the next painting different by the suppleness of the contours of the young, beardless and smooth portraits, grace, triumph, joy, the naked and languid bodies.

****

ეგვიპტური წითელი
Egvipturi tsiteli
EGYPTIEN ROUGE
EGYPTIAN RED
2017

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on convas
128×107

Shalva Mutuashvili – EGYPTIEN ROUGE
Shalva Mutuashvili – EGYPTIEN ROUGE – Détail

***

ტანგო
TANGO
2010

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on convas
99×99

Shalva Matuashvili TANGO
Shalva Matuashvili TANGO Détail

***

ჰარემი
Haremi
HAREM
2015-2016

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on convas
158×148
SHALVA MUTUASHVILI – Harem
SHALVA MUTUASHVILI – HAREM – Détail
SHALVA MUTUASHVILI – HAREM – Détail
SHALVA MUTUASHVILI – HAREM – Détail

      ***

რატომღაც
Ratomghats
EN QUELQUE SORTE
SOMEHOW
2008

მუყაო, გუაში
Gouache sur carton
Gouache on cardboard
60×50

SHALVA MUTUASHVILI – EN QUELQUE SORTE

***

ხუთი იასპი
Khuti Iaspi

CINQ JASPER
FIVE JASPERS
1999

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on convas
90×70

SHALVA MUTUASHVILI – CINQ JASPER
SHALVA MUTUASHVILI – CINQ JASPER – Détail

***

ტრიუმფატირი
Triumpatiri
LE TRIOMPHANT
THE TRIUMPHANT
2017

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on convas
158×188

SHALVA MUTUASHVILI – LE TRIOMPHANT
SHALVA MUTUASHVILI – LE TRIOMPHANT – Détail

***

     შიშველი სხეული
Shishveli Skheuli
CORPS NU
NAKED BODY
2016

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on convas
89×125

SHALVA MUTUASHVILI – CORPS NU

 ***

აღტანებული არიადნე
ARIANE
DELIGHTED ARIADNE
2017

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on convas
81×89

SHALVA MUTUASHVILI – ARIANE
SHALVA MUTUASHVILI – ARIANE – Détail

  ***

რძის ნიღაბი
Rdzis Nighabi
MASQUE DE LAIT
MILK MASK
2004

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on convas
65×75

SHALVA MUTUASHVILI – LE MASQUE DE LAIT
SHALVA MUTUASHVILI -LE MASQUE DE LAIT – Détail

  ***

იკებანა
IKEBANA
2006

ტილო, ზეთი
Huile sur toile
Oil on convas
99×99

SHALVA MUTUASHVILI – IKEBANA

*****
SHALVA MUTUASHVILI
შალვა მატუაშვილი

SHALVA MUTUASHVILI PEINTRE GEORGIEN TBILISSI - ნარიყალა
Géorgie
საქართველო

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა