LE CHEVALIER A LA PEAU DE PANTHÈRE- CHOTA ROUSTAVÉLI – SHOTA ROUSTAVELI – ვეფხისტყაოსანი, შოთა რუსთაველი – I – L’HISTOIRE DE ROSTEVAN – 62 A 66

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Le-Chevalier-à-la-peau-de-panthère-920x1024.jpg.
Mihály Zichy, Chota Roustavéli présente son poème à la reine Tamar, vers 1880
*****
SHOTA ROUSTAVELI
CHOTA ROUSTAVÉLI
LITTÉRATURE GÉORGIENNE
ქართული ლიტერატურა
POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია

LA POÉSIE DE
CHOTA ROUSTAVÉLI
შოთა რუსთაველის პოეზია

GEORGIE – DECOUVERTE DE LA GEORGIE – საქართველოს აღმოჩენა

POEME DE NIKOLOZ BARATACHVILI NIKOLOZ BARATASHVILI
Géorgie
საქართველო

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

 

POEME DE NIKOLOZ BARATACHVILI - POEME DE NIKOLOZ BARATACHVILI NIKOLOZ BARATASHVILI

____________________________________________________________

POÉSIE GÉORGIENNE
ქართული პოეზია


SHOTA ROUSTAVELI
CHOTA ROUSTAVÉLI
vers 1172 – vers 1216

_______________________________________________

TRADUCTION JACKY LAVAUZELLE

__________________________________________________________________

ვეფხისტყაოსანი
LE CHEVALIER A
LA PEAU DE PANTHÈRE

LIVRE I

L’HISTOIRE DE ROSTEVAN
ამბავი როსტევან
ROI DES ARABES
არაბთა მეფისა

VERSETS DE 62 A 66
___________________________

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Le-chevalier-à-la-peau-de-panthere2.jpg.
Bataille navale, Mamouka Tavaqalachvili, 1646

LXII
LA VIEILLESSE EST SUR MOI

ეგე არ მიმძიმს, ვაზირო, ესეა, რომე მწყენია:
ege ar mimdzims, vaziro, esea, rome mts’q’enia :
Cela ne me dérange pas, vizir, mais ce qui me trouble est ceci :
სიბერე მახლავს, დავლიენ სიყმაწვილისა დღენია,
sibere makhlavs, davlien siq’mats’vilisa dghenia,
La vieillesse est sur moi, les jours de ma jeunesse sont finis,
კაცი არ არის, სითგანცა საბრძანებელი ჩვენია,
k’atsi ar aris, sitgantsa sabrdzanebeli chvenia,
Et il n’y a pas un homme dans tout notre royaume
რომე მას ჩემგან ესწავლნენ სამამაცონი ზნენია.
rome mas chemgan ests’avlnen samamatsoni znenia.
Qui a appris de moi la maîtrise et le courage digne d’un chevalier.

**

LXIII
PERSONNE,
ÉXCEPTÉ AVTANDIL

ერთაი მიზის ასული, ნაზარდი სათუთობითა;
ertai mizis asuli, nazardi satutobita;
Je n’ai qu’une seule fille en ce monde, élevée avec tendresse,
ღმერთმან არ მომცა ყმა-შვილი, – ვარ საწუთროსა თმობითა, –
ghmertman ar momtsa q’ma-shvili, – var sats’utrosa tmobita, –
Car Dieu ne m’a pas donné de fils, ainsi en a décidé le destin,
ანუმცა მგვანდა მშვილდოსნად, ანუ კვლა ბურთაობითა;
anumtsa mgvanda mshvildosnad, anu k’vla burtaobita;
Personne ne me vaut autant à l’arc qu’aux jeux de balles ;
ცოტასა შემწევს ავთანდილ ჩემგანვე ნაზარდობითა »
tsot’asa shemts’evs avtandil chemganve nazardobita »
Avtandil reste le seul, par mes conseils, à suivre ma voie »

**

LXIV
UN SOURIRE IRRÉSISTIBLE

ყმა მეფისა ბრძანებასა ლაღი წყნარად მოისმენდა,
q’ma mepisa brdzanebasa laghi ts’q’narad moismenda,
Ce serviteur écoutait calmement les propos du roi,
თავ-მოდრეკით გაიღიმნა, გაცინება დაუშვენდა,
tav-modrek’it gaighimna, gatsineba daushvenda,
Il sourit, tête baissée, ce rire qui le rendait irrésistible,
თეთრთა კბილთათ გამომკრთალსა შუქსა ველთა მოაფენდა.
tetrta k’biltat gamomk’rtalsa shuksa velta moapenda.
Les dents blanches brillaient telle une puissante lumière sur les champs.
მეფე ჰკითხავს: « რას იცინი, ანუ ჩემგან რას შეგრცხვენდა?
mepe hk’itkhavs: « ras itsini, anu chemgan ras shegrtskhvenda?
Le roi demanda alors : «De quoi ris-tu ou de quoi as-tu honte ?« 

**

LXV
DE QUOI RIS-TU ?

კვლა უბრძანა: « თავსა ჩემსა, რას იცინი, რად დამგმეო? »
k’vla ubrdzana: « tavsa chemsa, ras itsini, rad damgmeo? »
Encore une fois, il demanda : « Mais voyons, de quoi ris-tu et pourquoi ?« 
ყმამან ჰკადრა: « მოგახსენებ და ფარმანი მიბოძეო,
q’maman hk’adra: « mogakhseneb da parmani mibodzeo,
Le jeune homme dit : « Je vais vous en informer si vous me le permettez,
რაცა გკადრო, არ გეწყინოს, არ გაჰრისხდე, არ გასწყრეო,
ratsa gk’adro, ar gets’q’inos, ar gahriskhde, ar gasts’q’reo,
Ne vous fâchez pas, ne soyez pas offensé, ne me blâmez pas,
არ გამხადო კადნიერად, არ ამიკლო ამაზეო. »
ar gamkhado k’adnierad, ar amik’lo amazeo. »
« Veuillez ne pas me trouvez audacieux par tant d’impertinence. »

**

LXVI
AVTANDIL JURE SUR TINATINE

უბრძანა: « რადმცა ვიწყინე თქმა შენგან საწყინარისა! »
ubrdzana: « radmtsa vits’q’ine tkma shengan sats’q’inarisa! »
Le Roi dit alors : « Je peux te dire que rien en toi ne peut me désoler !« 
ფიცა მზე თინათინისი, მის მზისა მოწუნარისა.
pitsa mze tinatinisi, mis mzisa mots’unarisa.
Le jeune homme jura alors sur Tinatine elle-même, qui éclipse le soleil.
ავთანდილ იტყვის: « დავიწყო კადრება საუბნარისა:
avtandil it’q’vis: « davits’q’o k’adreba saubnarisa:
Avtandil dit ensuite : « Je parlerai donc haut et fort :
ნუ მოჰკვეხ მშვილდოსნობასა, თქმა სჯობს სიტყვისა წყნარისა.
nu mohk’vekh mshvildosnobasa, tkma sjobs sit’q’visa ts’q’narisa.
Sans évoquer vos exploit au tir à l’arc, bien sûr, je parlerai tranquillement. »

*************

L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est Symbole-Artgitato-6.jpg.